آیا برای دو برابر کردن درآمد باید دو برابر کار کنیم؟

آیا برای دو برابر کردن درآمد باید دو برابر کار کنیم؟

به راستی افزایش درآمد در گرو افزایش ساعات کار است یا راه ساده تری نیز وجود دارد؟ برای کشف این موضوع با وبسایت خودباور در ادامه این مقاله همراه باشید.

‫آینده از آن افراد لایق است

‫‫توانایی‌ شما‌ در‌ دست ‌یابی‌ به‌ درآمد های‌ بالا‌ در‌ گرو‌ اشتیاق‌ شما‌ برای‌ ‫بهبود‌ مهارت ‌هایتان‌ به‌ ویژه‌ مهارت ‌های‌ ارتباطی‌ است.‌ توانایی‌ انتقال‌ پیام‌ به ‌گونه ای‌ که‌ باعث‌ شود‌ دیگران‌ بر‌ اساس‌ حرف‌ شما‌ عمل‌ کنند،‌ مزیت‌ رقابتی‌ فوق ‌العاده ‌ای‌ به‌ شما‌ می ‌دهد.‌ کارشناس‌ ارتباط،‌ آلبرت‌ محرابیان،‌ می ‌گوید‌که‌ سه‌ بخش‌ دخیل‌ در‌ ارتباطات‌ رو در رو،‌ یعنی‌ کلمات،‌ لحن‌ بیان‌ و‌ زبان‌ بدن‌ باید‌ همخوانی‌ داشته‌ باشد.‌ ارتباط برقرار‌ کننده ‌های‌ ماهر‌ می ‌دانند‌ چگونه‫ گوش‌ دهند،‌ چگونه‌ به‌ مخاطبان‌ زمان‌ دهند‌ تا‌ پیام‌ را‌ درک‌ کنند،‌ چه‌ سؤالاتی‌‫ بپرسند‌ که‌ نیازهای‌ مخاطب‌ را‌ برملا‌ سازد‌ و‌ چگونه‌ نگرانی ‌های‌ مخاطب‌ را‌ بر طرف‌ کنند.‌ مهارت ‌های‌ ارتباطی‌ خود‌ را‌ با‌ تمرین‌ بهبود‌ دهید.

 

‫کارایی خود را دو برابر کنید

در‌آمد‌ بیشتر‌ به‌ استفاده موثر‌ از‌ با‌ ارزش ‌ترین‌ دارایی ‌های‌ شما‌ یعنی‌ انرژی‌‫ و‌ زمان‌ بستگی‌ دارد.‌ استراتژی ‌های‌ موثر‌ در‌ بهبود‌ مدیریت‌ زمان‌ و‌ کارایی‌‫ شخصی‌ عبارتند‌ از:

• برای‌ رسیدن‌ به‌ اهداف‌ خود‌ هفت‌ قدم‌ بردارید؛‌ یک‌ هدف‌ انتخاب‌ کنید،‌ ‫آن‌ را‌ بنویسید،‌ زمان‌ تحقق‌ آن را‌ مشخص‌ کنید،‌ قدم ‌های لازم‌ برای‌ تحقق‌ آن‌‫ هدف‌ را‌ بنویسید،‌ هر‌ روز‌ برنامه ریزی‌ کنید‌ و‌ برای‌ تحققش‌ قدمی‌ بردارید.

‫• همواره‌ روی‌ کاغذ‌ فکر‌ کنید؛‌ نوشتن‌ به‌ شما‌ کمک‌ می ‌کند‌ شفاف ‌تر‌ فکر‌ کنید‌ و‌ تمرکزتان‌ را‌ بیشتر‌ می ‌کند.

‫• فهرست‌ داشته‌ باشید؛‌ فهرستی‌ از‌ تمام‌ کارهایی‌ که‌ باید‌ انجام‌ دهید‌ و‌ ‫اهداف‌ و‌ فعالیت هایتان‌ تهیه‌ کنید‌ و‌ آن ‌ها‌ را‌ به‌ بخش ‌های‌ کوچکتر‌ ماهانه ،‌‫هفتگی‌ و‌ روزانه‌ تبدیل‌ کنید.

‫• کارهای‌ مهم‌ و‌ کارهای‌ ضروری‌ را‌ از‌ هم‌ تفکیک‌ کنید؛‌ فعالیت ‌هایتان‌ به‌ چهار‌ دسته ی‌ مهم‌ و‌ فوری،‌ مهم‌ و‌ غیر‌ فوری،‌ غیر‌ مهم‌ و‌ فوری،‌ غیر‌ مهم‌ و‌ ‫ ‫غیر‌ فوری،‌ تقسیم‌ کنید‌ و‌ بعد‌ آن ‌ها‌ را‌ اولویت بندی‌ کنید.

از دست ندهید :   نام تجاری یا برند (Brand) چیست؟

‫• از‌ تعلل‌ عمدی‌ استفاده‌ کنید؛‌ از‌ قانون 80-20‌ استفاده‌ کنید‌ و‌ سعی‌ کنید‌‫ کارهایی‌ که‌ در‌ 80‌ درصد‌ کم‌ اهمیت‌ قرار‌ دارند‌ را‌ کنار‌ بگذارید‌ و‌ یا‌ به‌ تعویق‌‫ بیندازید.

‫• با‌ حد اکثر‌ توان‌ خود‌ کار‌ کنید؛‌ ورزش‌ کنید،‌ غذاهای‌ سالم‌ بخورید‌ و‌ به‌‫ اندازه ‌ی‌ کافی‌ بخوابید‌ و‌ هنگامی‌ که‌ انرژی‌ شما‌ در‌ بهترین‌ حالت‌ قرار‌ دارد،‌‫ کارهای‌ سخت ‌تر‌ را‌ انجام‌ دهید.

 

‫• تمرین‌ کنید‌ که‌ در‌ مواجهه‌ با‌ وظایف‌ اصلی ‌تان‌ کار‌ را‌ در‌ یک‌ مرحله‌ تمام‌‫ کنید؛‌ اگر‌ روزتان‌ را‌ با‌ پر‌ اولویت ‌ترین‌ کار‌ و‌ سخت ‌ترین‌ کار‌ ممکن‌ شروع‌ کنید‌‫ و‌ آن را‌ ادامه‌ دهید‌ تا‌ کارتان‌ کاملا‌ تمام‌ شود،‌ بازده‌ شما‌ بیش‌ از‌ 50‌ درصد‌ افزایش‌ خواهد‌ یافت.‌ هنگامی‌ که‌ سخت ‌ترین‌ و‌ کریه ‌ترین‌ و‌ البته‌ مهم ‌ترین‌‫ کار‌ خود‌ را‌ به‌ پایان‌ رساندید،‌ ادامه ‌ی‌ روز‌ در‌ مقایسه‌ با‌ آن‌ بسیار‌ راحت ‌تر‌ سپری‌‫ خو‌اهد‌ شد.

‫• محل‌ کار‌ خود‌ را‌ مرتب‌ کنید؛‌ میز‌ کار‌ خود‌ را‌ تمیز‌ نگه‌ دارید،‌ اقلام‌ و‌ وسایل‌ را‌ می توانید‌ روی‌ زمین‌ تلنبار‌ کنید.

 

آیا برای دو برابر کردن درآمد باید دو برابر کار کنیم؟

آیا برای دو برابر کردن درآمد باید دو برابر کار کنیم؟

‫مدیریت پروژه ی کاربردی

‫توانایی‌ مدیریت‌ یک‌ کار‌ با‌ بخش ‌های‌ مختلف‌ بسیار‌ حیاتی‌ و‌ مهم‌ است.‌‫ برای‌ مدیریت‌ درست‌ پروژه‌ باید‌ از‌ دیگران‌ و‌ همکاری ‌شان‌ استفاده‌ کنید.‌ بر‌‫ کارهایی‌ که‌ در‌ آن‌ بهترین‌ هستید‌ متمرکز‌ شوید‌ و‌ بقیه‌ بخش ‌ها‌ را‌ به‌ کسانی‌‫ که‌ در‌ آن ‌ها‌ متخصص‌ هستند‌ بسپارید. اولین‌ قدم‌ در‌ مدیریت‌ درست‌ پروژه‌ این‌ است‌ که‌ تمام‌ عوامل‌ دخیل‌ در‌‫ پروژه‌ را‌ روی‌ کاغذ‌ بیاورید‌ و‌ جزئیات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ها‌ را‌ در‌ فهرست ‌ها‌ و‌ زیر‌ ‫فهرست ‌ها‌ بنویسید‌ و‌ کار ها‌ را‌ تکه‌ تکه‌ کنید‌ و‌ سعی‌ کنید‌ تا‌ جای‌ ممکن‌ این‌‫ بخش ‌ها‌ را‌ به‌ بهترین‌ افراد‌ بسپارید.‌ مدیریت‌ موفق‌ پروژه ‌های‌ بزرگ ‌تر‌ به‌ شما‌‫ اجازه‌ می ‌دهد‌ مدام‌ مسئولیت ‌های‌ بزرگ ‌تری‌ را‌ متناسب‌ با‌ صلاحیت ‌تان‌ تقبل‌‫ کنید.

افراد را در جایگاه نخست قرار دهید

ارتباط مستحکمی‌ با‌ اطرافیان‌ ایجاد‌ کنید.‌ هر‌ فردی‌ سه‌ نیاز‌ اجتماعی‌‫ اساسی‌ دارد:‌ مشارکت‌ با‌ دیگران،‌ داشتن‌ کنترل‌ و‌ عاطفه‌ و‌ محبت.‌ با‌ برآورده‌‫ کردن‌ این‌ نیازها‌ و‌ همچنین‌ با‌ تخطی‌ نکردن‌ از‌ اصول‌ هفت ‌گانه‌ ی ‌ضروری‌‫ در‌ ارتباط می ‌توانید‌ روابط‌ مستحکم‌ و‌ درازمدتی‌ را‌ ایجاد‌ کنید.‌ اصول‌ هفت ‌گانه ‌ی‌ ضروری‌ عبارتند‌ از:‌ اعتماد،‌ احترام،‌ ارتباط،‌ تواضع،‌ علاقه مندی،‌ ‫ قدردانی،‌ تحسین‌ و‌ کمک‌ کردن.‌ با‌ سرمایه  ‌گذاری‌ هر‌ چه‌ بیشتر‌ انرژی ‌بر‌ ‫ارتباطات‌ به‌ سرعت‌ پاداش‌ مالی‌ دریافت‌ خواهید‌ کرد.

از دست ندهید :   با قدرت و اهمیت زبان بدن آشنا شوید

 

‫حل مسئله و تصمیم گیری قدرتمندانه

‫گاهی‌ زندگی‌ شخصی‌ و‌ حرفه ‌ای‌ شما‌ به‌ سلسله مشکلات‌ بی‌ پایان‌ تبدیل‌ ‫می ‌شود‌ و‌ هر‌ چند‌ ماه‌ یک‌ بار‌ دچار‌ بحران‌ می ‌شوید.‌ با‌ استفاده‌ از‌ فرایند‌ هفت‌‫ قدمی‌ زیر‌ برای‌ حل‌ مسئله‌ به‌ مقابله‌ با‌ مشکلات‌ ریز‌ و‌ درشت‌ خود‌ بروید:‌

‫مسئله‌ را‌ به‌ صورت‌ شفاف‌ و‌ واضح‌ تعریف‌ کنید،‌ دلایل‌ به‌ وجود‌ آمدن‌ آن‌ را‌‫ شناسایی‌ کنید،‌ تمام‌ راه ‌حل ‌های‌ ممکن‌ را‌ بنویسید،‌ بهترین‌ راهکار‌ را‌ انتخاب‫کنید،‌ برای‌ انجام‌ آن‌ راهکار‌ تا‌ به‌ آخر‌ احساس‌ مسئولیت‌ کنید،‌ زمان‌ خاتمه،‌ کیفیت‌ و‌ استاندارد‌ لازم‌ برای‌ نتیجه‌ مورد‌ نظر‌ را‌ تعیین‌ کنید،‌ راه ‌حل‌ را‌ اجرا‌ کنید.‌ از‌ اینکه‌ هنگام‌ تصمیم ‌گیری‌ بر‌ غریزه‌ و‌ شهود‌ خود‌ تکیه‌ کنید‌ ترسی‌ نداشته‌ باشید.‌ ابتدا‌ مسئله‌ را‌ تعریف‌ کنید‌ و‌ حداقل 20‌ راه ‌حل‌ مختلف‌ فهرست‌ کنید.‌ اینگونه‌ راه ‌حل ‌های‌ واضح‌ و‌ پر دوام‌ و‌ جامع‌ یک‌ دفعه‌ از‌ شهود‌ شما،‌ به‌ ‫ذهن‌ خواهند‌ رسید،‌ جرقه ‌ای‌ در‌ ذهن‌ زده‌ خواهد‌ شد،‌ «همینه،‌ چرا‌ تا‌ حالا‌ به‌ ‫ذهنم‌ نرسیده‌ بود».‌

 

‫بیشتر حقوق دریافت کنید و سریعتر ترقی کنید

‫از‌ استراتژی ‌های‌ مخصوص‌ زیر‌ استفاده‌ کنید‌ تا‌ موفقیت‌ خود‌ را‌ جهت‌ بدهید ‫و‌ پول‌ و‌ ترقی‌ بیشتری‌ حاصل‌ کنید‌ و‌ در‌ شغلتان‌ به‌ رضایتمندی‌ برسید:

‫• در‌ صنایع‌ با‌ رشد‌ سریع‌ برتری‌ پیدا‌ کنید.

‫• به‌ شرکتی‌ ملحق‌ شوید‌ که‌ از‌ لحاظ ‌برخورد‌ با‌ مشتریان،‌کارمندان‌ و‌ مدیریت‌ از‌ آوازه ‌ی‌ خوبی‌ برخوردار‌ است.

‫ ‫• با‌ رئیس‌ خود‌ ارتباط خوبی‌ ایجاد‌ کنید.

از دست ندهید :   کارآفرینی در منزل را چگونه آغاز کنیم؟

‫• لباس‌ مناسبی‌ بپوشید‌ و‌ از‌ افراد‌ مسئول‌ تقلید‌ کنید‌ تا‌ موفق‌ باشید.

‫• از‌ رئیس تان‌ بخواهید‌ کار  هایتان‌ را‌ اولویت‌ بندی‌ کند‌ و‌ اینگونه‌‌ بر‌ کار هایی‌ که‌ بیشترین‌ اهمیت‌ را‌ برایش‌ دارد‌ متمرکز‌ شوید.

‫• هر‌ هفته‌ مسئولیت ‌های‌ بیشتری‌ بخواهید‌ و‌ سعی‌ کنید‌ این‌ مسئولیت ها‌ را‌ ‫هر‌ چه‌ سریع تر‌ با‌ حداکثر‌ کیفیت‌ تحویل‌ دهید.

‫• از‌ مدیرتان‌ بپرسید‌ که‌ برای‌ ترقی‌ و‌ افزایش‌ حقوق‌ چه‌ کار هایی‌ باید‌ انجام‌‫ دهید‌ و‌ همان‌ کار ها‌ را‌ انجام‌ دهید.

‫• درست کارانه‌ رفتار‌ کنید،‌ تا‌ مورد‌ احترام‌ و‌ اعتماد‌ دیگران‌ باشید.

‫• یک‌ مربی‌ خوب‌ پیدا‌ کنید‌ و‌ به‌ توصیه ‌های‌ او‌ عمل‌ کنید.

‫ ‫• در‌ حالی‌ که‌ ایده ‌های‌ جدید‌ را‌ به‌ کار‌ می ‌گیرید‌ و‌ به‌ مشتریان‌ خدمت‌ ‫رسانی‌ می ‌کنید‌ و‌ خود‌ را‌ ارتقا‌ می ‌دهید‌ و‌ روابط‌ ایجاد‌ می ‌کنید،‌ همواره‌ به‌‫ هدف ‌ها‌ و‌ نتایج‌ خود‌ توجه‌ کنید.

 

‫آنچه به نظر میرسید مهم است

‫شاید‌ بهترین‌ توانایی ‌ها‌ و‌ صلاحیت ‌ها‌ را‌ داشته‌ باشید‌ و‌ بهترین‌ سابقهی‌‫ کاری‌ را‌ در‌ میان‌ همکاران‌ داشته‌ باشید،‌ اما‌ تا‌ وقتی‌ در‌ نظر‌ عموم‌ بالاتر‌ از‫ بقیه‌ نباشید‌ ارتقا‌ نخواهید‌ یافت‌ و‌ حقوقتان‌ بالا‌ نخواهد‌ رفت.‌ بگذارید‌ مردم‌ شما‌ را‌ ببینند.‌ با‌ عضویت‌ در‌ انجمن ‌ها‌ و‌ همایش ‌ها‌ دیده‌ شوید.‌ برای‌ عهده ‌دار‌ شدن‌ کار ها‌ و‌ سمت ‌های‌ مختلف‌ داوطلب‌ شوید،‌ به‌ عنوان‌ فردی‌ مساعد‫ و‌ یاری‌ رسان،‌ توانمند‌ و‌ کمال‌ گرا‌ شناخته‌ شوید.‌ اگر‌ نگرش‌ درستی‌ دارید،‌ مطمئن‌ شوید‌ که‌ مردم‌ هم‌ نگرش‌ درستی‌ نسبت‌ به‌ شما‌ دارند‌ و‌ موفقیتی‌ که‌‫ به‌ دنبالش‌ هستید‌ را‌ به ‌دست‌ خواهید‌ آورد.

شما چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
[تعداد امتیازات: 2 میانگین امتیاز: 4.5]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *