چگونه‌ بر‌ مسائل‌ واقعا مهم‌ تمرکز کنیم‌ و‌ آن ‌ها‌ را‌ انجام‌ دهیم؟ (قسمت اول)

چگونه‌ بر‌ مسائل‌ واقعا مهم‌ تمرکز کنیم‌ و‌ آن ‌ها‌ را‌ انجام‌ دهیم؟ (قسمت اول)

‫دفعه‌ بعد‌ که‌ پشت‌ چراغ‌ قرمز‌ توقف‌ می ‌کنید،‌ توجه‌ کنید‌ که‌ چند‌ نفر‌ از‌ ‫راننده ‌های‌ پیرامون‌ شما در‌ حال‌ صحبت‌ با‌ موبایل‌ یا‌ ارسال‌ پیامک‌ هستند.‌ ‫آیا‌ همکاران‌ شما‌ هم‌ این‌ کارها‌ را‌ با‌ سرعت‌ و‌ سراسیمه‌ انجام‌ می ‌دهند؟ گرچه‌ ‫بسیار‌ پر مشغله‌ و‌ گرفتار‌ هستند،‌ اغلب‌ برای‌ صحبت‌ کردن‌ با‌ موبایل،‌ مکالمه‌ ‫با‌ شما‌ را‌ متوقف‌ می ‌کنند؟‌ به نظر‌ می ‌رسد‌ که‌ اکثریت‌ مردم‌ به‌ زندگی‌ در‌ خط‌ ‫سرعت‌ تن‌ داده ‌اند،‌ جایی‌ که‌ استرس‌ و‌ چند‌ عملکردی‌ بودن،‌ واقعیت ‌هایی‌ غیر‌ ‫قابل‌ اجتناب‌ به‌ نظر‌ می ‌رسند.‌ ‫اما‌ نویسنده‌ کتاب‌ “قدرت گزینه های کمتر” این‌ کار‌ را‌ نکرده،‌ با‌ اینکه‌ پدر‌ 6‌ فرزند‌ است.‌ بابوتا‌ عقیده‌ ‫دارد‌ که‌ می ‌توان‌ با‌ ساده‌ کردن‌ زندگی،‌ جنون‌ را‌ متوقف‌ کرد.‌ استراتژی‌ او‌ ‫برای‌ نظم‌ دهی‌ شامل‌ 6‌ اصل‌ بهره ‌وری‌ است‌ که‌ با‌ ایجاد‌ محدودیت ‌ها‌ شروع‌ می ‌شود،‌ چرا‌ که‌ انجام‌ همه‌ کارهای‌ مورد ‌علاقه‌ غیر ‌ممکن‌ است.‌ بابوتا‌ معتقد‌ ‫است‌ که‌ اگر‌ باورهای‌ اصلی،‌ ارزش ‌ها‌ و‌ اهداف‌ خود‌ را‌ بررسی‌ کنید،‌ می‌توانید‌ ‫چیزهایی‌ که‌ زندگی ‌‌را‌ پیچیده‌ می ‌کنند،‌ مرتب‌ کرده‌ و‌ بر‌ مسائلی‌ که‌ واقعا ‫مهم‌ هستند‌ تمرکز کنید.‌ علاوه‌ بر‌ آن،‌ جالب‌ است‌ بدانیم‌ که‌ شخصی‌ توانسته‌ بر‌ هرج‌ ‫‫و‌ مرج ‌های‌ روزانه‌ غلبه‌ کند.‌ ‫‫بسیاری‌ از‌ افراد‌ بر‌ مدیریت‌ زمان‌ تمرکز می ‌کنند‌ تا‌ با‌ سرعت‌ گیج ‌ کننده ‫زندگی‌ مدرن‌ هماهنگ‌ شوند.‌ این‌ طرز‌ فکر‌ که‌ می ‌توان‌ در‌ 24‌ ساعت‌ روز،‌ ‫کارهای‌ بیشتری‌ را‌ انجام‌ داد،‌ معمولا‌ نتایج‌ رضایت ‌بخشی‌ را‌ به‌ دنبال‌ ندارد‌ ‫و‌ باعث‌ استرس‌ بیش‌ از‌ اندازه‌ می ‌شود.‌ همچنین‌ زمان‌ زیادی‌ را‌ صرف‌ انجام‌ ‫مسائل‌ بی ‌اهمیت‌ می ‌کنید.‌ زندگی‌ معقولانه‌ به‌ معنی‌ محدودیت‌ قائل‌ شدن‌ و‌ ‫تمرکز بر‌ مسائل‌ مهم‌ است.‌ از‌ 6‌ اصل‌ «بهره ‌وری‌ ساده»‌ پیروی‌ کنید:

از دست ندهید :   حریم فاصله را در ارتباطاتتان رعایت کنید!

 

‫1. ایجاد محدودیت

‫گذاشتن‌ محدودیت ‌ها‌ باعث‌ درمان‌ احساس‌ محاصره‌ شدن‌ و‌ درهم‌ ‫شکستگی‌ می ‌شود.‌ راه ‌حل‌ آن‌ است‌ که‌ مشخص‌ کنید‌ کدام‌ اهداف،‌ وظایف‌ ‫و‌ یا‌ مسئولیتها‌ بیشترین‌ اثر‌ را‌ بر‌ زندگی‌ شما‌ دارند‌ و‌ سپس‌ بر‌ آن ‌ها‌ تمرکز ‫کنید.‌ آیا‌ فعالیتی‌ خاص‌ بر‌ شغل‌ یا‌ حرفه‌ شما‌ تأثیر‌ می ‌گذارد‌ و‌ یا‌ در‌ یک‌ یا‌ دو‌  ‫ماه‌ آینده‌ بر‌ زندگی‌ شما‌ اثر‌ خواهد‌ گذاشت؟‌ زندگی‌ بدون‌ محدودیت‌ ممکن‌ ‫است‌ جذاب‌ به‌ نظر‌ برسد،‌ اما‌ در‌ واقع‌ باعث‌ ایجاد‌ هرج و ‌مرج‌ می ‌شود.‌ انتخاب‌ ‫بین‌ ۵‌ طعم‌ مختلف‌ بستنی‌ آسان ‌تر‌ از‌ انتخاب‌ بین‌ پنجاه‌ مورد‌ است.‌ ‫محدودیتها‌ این‌ امکان‌ را‌ فراهم‌ می ‌سازند‌ که‌ گزینه ‌های‌ خود‌ را‌ کمتر‌ کرده‌ ‫و‌ انرژیتان‌ را‌ متمرکز‌ کنید.‌ ایجاد‌ مرز‌ می ‌تواند‌ در‌ هر‌ یک‌ از‌ جنبه‌ های‌ زندگی‌ ‫شما‌ موثر‌ واقع‌ شود،‌ اما‌ اثر‌ آن‌ در‌ محیط‌ کار‌ بیشتر‌ است.‌ بسیاری‌ از‌ افراد‌ از‌ ‫ایمیل،‌ موبایل،‌ پروژه ‌ها،‌ جلسات‌ و‌ مسئولیت ‌ها‌ اشباع‌ شده ‌اند. ‌ایجاد ‌محدودیت‌‫،‌ مثل‌ چک‌ کردن‌ ایمیل‌ دو‌ بار‌ به‌ جای‌ چهل‌ بار‌ در‌ روز،‌ در‌ ابتدا‌ ممکن ‌است‌ ‫نامناسب‌ به‌ نظر‌ برسد،‌ اما‌ وقتی‌ که‌ به‌ عادت‌ تبدیل‌ شد،‌ می ‌بینید‌ که‌ مدیریت‌ ‫یک‌ جنبه‌ از‌ زندگیتان‌ آسان ‌تر‌ شده‌ است.

 

‫2. انتخاب موارد ضروری

‫مشخص‌ کردن‌ مسائل‌ اصلی‌ در‌ زندگی‌ نیازمند‌ یک‌ خود ‌آزمایی‌ دقیق‌ در‌ خصوص‌ موارد‌ زیر‌ است.

‫‌اصول:‌

ارزشها،‌ معیارها‌ و‌ اخلاقیات‌ خود‌ را‌ در‌ نظر‌ بگیرید.‌ اغلب‌ مردم‌ بر‌ ‫اساس‌ یک‌ سری‌ از‌ باورهای‌ پایه ‌ای‌ و‌ خاص‌ زندگی‌ می ‌کنند.

از دست ندهید :   چگونه‌ بر‌ مسائل‌ واقعا مهم‌ تمرکز کنیم‌ و‌ آن ‌ها‌ را‌ انجام‌ دهیم؟ (قسمت دوم)

‫اهداف:‌

شروع‌ کردن‌ از‌ صفر‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ اهداف‌ کوتاه‌ و‌ بلند‌ مدت،‌ این‌ ‫امکان‌ را‌ می ‌دهد‌ که‌ دریابید‌ اعمال‌ خاص‌ باعث‌ حرکت‌ شما‌ در‌ مسیر‌ صحیح‌ ‫می ‌شوند‌ یا‌ نه.‌

‫اولویتها:‌

اصلی ‌ترین‌ نگرانی ‌های‌ شخصی‌ و‌ حرفه ‌ای‌ شما‌ کدامند؟‌ چه‌ ‫چیزی‌ واقعا مهم‌ است؟

‫نتایج:‌

به بررسی‌ اثرات‌ رفتارها‌ و‌ تصمیماتتان‌ در‌ خانه‌ و‌ محل‌ کار‌ بپردازید.‌ ‫اثر‌ برخی‌ موارد‌ از‌ سایرین‌ بیشتر‌ است.

‫آرزوها در مقابل الزامات:‌

آیا‌ واقعا به‌ آن‌ کفش ‌های‌ گران‌ احتیاج‌ دارید؟‌ ‫بسیاری‌ از‌ چیزهایی‌ که‌ می ‌خواهید،‌ غیر ‌ضروری‌ هستند.‌‌

 

‫3. ساده کردن

‫بسیاری‌ از‌ افراد‌ می ‌توانند‌ بیش‌ از‌ 10‌ هدف‌ را‌ نام‌ ببرند‌ که‌ می ‌خواهند‌ در‌ ‫چند‌ سال‌ آینده‌ به‌ آن ‌ها‌ دست‌ یابند،‌ اما‌ با‌ پرداختن‌ یکباره‌ به همه‌ آن ‌ها،‌ ‫شکست‌ خود‌ را‌ تضمین‌ می ‌کنند.  رسیدن‌ به اهداف‌ ارزشمند‌ نیازمند‌ تعهد،‌ ‫تمرکز و‌ تلاش‌ است.‌ بنابرین‌ آرزویی‌ را‌ که‌ می ‌توانید‌ در‌ 6‌ تا‌ 12‌ ماه‌ به‌ آن‌ ‫دست‌ یابید،‌ انتخاب‌ کنید‌ و‌ آن‌ را‌ به‌ اهداف‌ کوچکتر‌ تقسیم‌ کنید.‌ برای‌ مثال‌ ‫اگر‌ می ‌خواهید‌ به‌ دانشگاه‌ بروید. اول‌ باید‌ رشته‌ مورد‌ علاقه‌ خود‌ را‌ انتخاب‌ ‫کنید.‌ مشخص‌ کنید‌ کدام‌ دانشگاه‌ دروس‌ رشته‌ مورد ‌نظر را ارائه‌ می ‌کند.‌ ‫سپس‌ یک‌ برنامه‌ قدم ‌به ‌قدم‌ طراحی‌ کنید‌ تا‌ روند‌ دستیابی‌ به‌ هدف‌ را‌ کنترل‌ ‫کنید.‌ از‌ «فهرست‌ساده‌ پروژه ‌ها»‌ برای‌ اداره‌ وظایف‌ روزانه‌ یا‌ کوتاه‌ مدت‌ ‫استفاده‌ کنید.‌ فهرست‌ همه‌ پروژه ‌هایی‌ که‌ در‌ زندگی‌ به‌ دنبال‌ آن ‌ها‌ هستید‌ ‫را‌ بنویسید.‌ سه‌ مورد‌ مهم‌ را‌ انتخاب‌ کنید.‌ بقیه‌ موارد‌ را‌ در‌ فهرست‌ انتظار‌ ‫قرار‌ دهید.‌ بر‌ کامل‌ کردن‌ این‌ سه‌ مورد‌ تمرکز کنید.‌ بنابراین‌ به‌ جای‌ اینکه‌ ‫در‌ کارهای‌ زیاد‌ غرق‌ شوید،‌ همه‌ آن ‌ها‌ را‌ انجام‌ خواهید‌ داد.‌ حواس ‌پرتی ‌ها‌ را‌ ‫تحمل‌ نکنید.‌ اگر‌ همکاران‌ شما‌ مانع‌ انجام‌ یک‌ پروژه‌ می ‌شوند‌ و‌ یا‌ منتظر‌ ‫مطالبی‌ هستید‌ که‌ مدیرتان‌ باید‌ به‌ شما‌ ارائه‌ دهد،‌ به‌ یک‌ پروژه‌ دیگر‌ در‌ ‫فهرست‌ بپردازید.‌ پروژه ‌ها‌ را‌ به‌ فعالیت ‌های‌ کوچکتر‌ تقسیم‌ کنید.‌ با‌ انجام‌ ‫روزانه‌ این‌ فعالیت ‌ها‌ کارتان‌ سریع ‌تر‌ تمام‌ می ‌شود.‌ بهترین‌ حالت‌ آن‌ است‌ که‌ خودتان‌ پروژه ‌ها‌ را‌ کنترل‌ کنید،‌ اما‌ اغلب‌ مدیر‌ شما‌ تصمیم ‌گیرنده‌ است.‌ ‫استراتژی‌ خود‌ را‌ با‌ او‌ در‌ میان‌ گذاشته‌ و‌ فواید‌ آن‌ را‌ شرح‌ دهید.‌ در‌ بسیاری‌ ‫از‌ موارد،‌ رئیس،‌ به‌ شما‌ اجازه ‌می‌دهد‌ که‌ برنامه‌ خودتان‌ را‌ اجرا‌ کنید.‌ در‌ غیر‌ ‫این ‌صورت‌ از‌ او‌ بخواهید‌ که‌ پروژه ‌ای‌ که‌ باید‌ بر‌ آن‌ تمرکز کنید‌ را‌ انتخاب‌ ‫کند،‌ چرا‌ که‌ شما‌ هم‌ محدودیت‌ زمانی‌ دارید.‌ اگر‌ رئیس‌ شما‌ واقعیت‌ را‌ ‫نپذیرفت،‌ زمان‌ آن‌ رسیده‌ که‌ به‌ دنبال‌ شغل‌ دیگری‌ باشید.‌

از دست ندهید :   3 قدم نهایی برای تبدیل رویا به واقعیت!

شما دوست عزیز، همراه و دوست داشتنی وبسایت خودباور میتوانید ادامه این مطلب را در مقاله “چگونه‌ بر‌ مسائل‌ واقعا مهم‌ تمرکز کنیم‌ و‌ آن ‌ها‌ را‌ انجام‌ دهیم؟ (قسمت دوم)” مطالعه کنید.

شما چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
[تعداد امتیازات: 4 میانگین امتیاز: 3]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *