تصمیم ها سرنوشتتان را مشخص میکنند!

تصمیم ها سرنوشتتان را مشخص میکنند!

كارھایی كه گاه به گاه انجام می دھیم، ملاك نیستند، بلكه اعمال دائمی ما ھستند كه نقش تعیین كننده دارند.پدر ھمه اعمال ما كدام است ؟ چه عملی در نھایت ، تعیین كننده شخصیت و راه زندگانی ماست ؟ پاسخ این پرسش در كلمه تصمیم نھفته است . در لحظات تصمیم گیری است كه سرنوشت ما رقم زده می شود .من بیش ازھر چیز ، اعتقاد دارم كه آنچه سرنوشت ما را تعیین می كند ، شرایط زندگیمان نیست، بلكه تصمیم ھای ماست.

ھمه ما رویا ھا و آرزو ھا یی داریم …ھمه ما در اعماق روح خود می خواھیم باور كنیم كه دارای موھبت خاصی ھستیم، می توانیم تغییر و تفاوتی ایجاد كنیم، می توانیم به طریق خاصی در دیگران نفوذ كنیم و می توانیم جھان فعلی را به صورت دنیای بھتری در آوریم. آرزوی شما چیست ؟ شاید رویایی است كه آن را فرامو ش كرده اید و یا در شرف زوال و نابودی است .اگر آرزوی شما عملی می شد ، وضع امروزی شماچگونه بود؟ اكنون چند لحظه وقت صرف كنید و در رویا و آرزوی خود فرو بروید و ببینید خواسته واقعی شما در زندگی چیست ؟

چه كسی باور می كردكه ایمان مردی آرام و بی ادعا (حقوقدانی كه به اصل مسالمت معتقدبود ) چنان قدرتی داشته باشد كه امپراطوری وسیعی را واژگون كند ؟ معذالك تصمیم مھاتماگاندی و اعتقاد او به اینكه بدون توسل به خشونت می توان به مردم ھند كمك كرد تا دوباره زمام كشور خود رابدست گیرند، یك رشته وقایع زنجیره ای غیر منتظره را سبب شد . ببینید یك تصمیم ، كه به موقع و با ایمان كامل به آن عمل می شود ، چه نیرویی دارد. ھنگامی كه خیلیھا این كار را رویایی غیر ممكن تصور می كردند ، استقامت و پابندی گاندی به تصمیمی كه گرفته بود ، آن رویا را به واقعیتی غیرقابل انكار مبدل كرد. نكته آن است كه خود را متعھد كنیم بطوری كه نتوانیم از تصمیم خود بر گردیم .
اگر شما ھمین اندازه شور و شوق، ایمان و عمل در خود سراغ داشتید كه بتوانید حركتی توقف نا پذیر را به وجود آورید، دست به چه اقداماتی می زدید؟ در درون ھر یك از ما منابع نیروی عظیمی به ودیعه نھاده شده است كه می تواند ما را به كلیه آرزوھای خود و حتی به چیزی بیش از آن برساند. یك تصمیم ، می تواند دریچه ھای بسیاری را به روی ما باز كند و شادمانی یا غم ، سعادت یا بی نوایی، با ھم بودن یا انزوا ، عمر طولانی و یا مرگ زود رس را به ارمغان آورد. از شمامی خواھم كه ھمین امروز ، تصمیمی بگیرید كه بلافاصله موجب دگرگونی یا بھبود كیفیت زندگیتان شود.كاری را كه به تعویق انداخته اید انجام دھید…مھارت تازه ای فرا بگیرید … با دلسوزی و احترام بیشتری نسبت به دیگران رفتار كنید …و یا به كسی كه چند سال است با او صحبت نكرده اید ، تلفن كنید .فقط بدانید كه ھمه تصمیم ھا دارای پی آمدھایی ھستند.حتی اگر ھیچ تصمیمی نگیرید، این خود نوعی تصمیم است.

حتما بخوانید :   جملات تاکیدی برای همگام سازی مالی

در گذشته، چه تصمیم ھایی گرفته، یا نگرفته اید كه بر زندگی امروزی شما تاثیر شدیدی داشته است ؟

در سال 1955 خانم روزاپارك س تصمیم گرفت كه از یك قانون غیر عادلانه و مبتنی بر تبعیض نژادی سرپیچی كند.وی از اینكه در اتوبوس ، جای خود را به سفید پوستی واگذارد امتناع كرد و این عمل او ، نتایجی به بار آورد كه در آن لحظه به ذھنش خطور نمی كرد .آیا قصد او این بود كه ساختار اجتماع را دگرگون سازد ؟ قصد او ھر چه بود، پا بندی وی به معیارھای عالی تر زندگی ، او را به انجام این عمل واداشت . اگر معیارھایی را كه دارید ، بالا ببرید و تصمیم واقعی بگیرید كه براساس آن معیارھا زندگی كنید چه تغییرات شگرفی ایجاد خواھد شد؟ ھمه ما ، داستان زندگی افرادی را شنیده ایم كه علی رغم محدودیت ھای شرایط، دست به كاری شگرف زده و به صورت نمونه ھایی از نیروی بی كران روح انسان در آمده اند. من و شما نیز می توانیم زندگانی خود رابه صورت یكی ازاین افسانه ھا در آوریم ، به شرط اینكه شھامت داشته باشیم و بدانیم كه قادریم اختیار اتفاقاتی راكه در زندگیمان می افتد به دست گیریم. و اگر ھم نتوانیم ھمیشه اتفاقاتی راكه در زندگیمان می افتد كنترل كنیم ، دست كم می توانیم بر واكنش ھای خود نسبت به آن وقایع ، و بر اعمالی كه در مقابل آنھا انجام می دھیم مسلط باشیم. اگر در زندگی شما چیزی ھست كه از آن ناراضی ھستید، (مثلا در زمینه روابط، سلامت جسمی ویا شغل) ھم اكنون تصمیم بگیرید كه بلافاصله تغییری در آن به وجود آورید. ھر چه بیشتر تصمیم بگیرید ،قدرت تصمیم گیری شما بیشتر می شود . ھمچنان كه عضلات بدن در اثر ورزش نیرومندتر می شوند ، قدرت تصمیم نیز با تمرین افزایش می یابد. ھمین امروز، در مورد دو كار كه به تاخیر انداخته اید تصمیم بگیرید: یك تصمیم كه گرفتن آن آسان و یك تصمیم كه كمی دشوارتر باشد. بلافاصله در جھت عملی كردن ھر یك از آنھا قدمی بردارید و این كار را با قدم دیگری كه فردا بر می دارید ادامه دھید. با این عمل ، عضلات تصمیم گیری شما نیرومند می شوند و می توانید بزودی تغییراتی بزرگ ، در تمامی جھات زندگی خود به وجود آورید.

حتما بخوانید :   3 تصمیمی که در لحظه موفقیت یا عدم موفقیت شما را مشخص می کنند!

 

تصمیم ها سرنوشتتان را مشخص میکنند!

تصمیم ها سرنوشتتان را مشخص میکنند!

 

باید خود را مقید كنیم كه از اشتباه ھای خود پند بگیریم، نه اینكه به خود بپیچیم و خویشتن را ملامت كنیم . اگر از خطاھای خود درس نگیریم ، ممكن است در آینده نیز آنھا را تكرار كنیم .اگر موقتاٌ كشتی تان به گِل نشست، بخاطر آورید كه در زندگی انسان شكست معنی ندارد، بلكه فقط نتیجه وجود دارد . این ضرب المثل را در نظر داشته باشید : شکست ناشی از تجربه است ،و تجربه غالباٌ نتیجه قضاوت غلط است ! در گذشته خود ، مرتكب چه اشتباھی شده ایدكه بتوانید از آن برای بھبود زندگی امروزی خود استفاده كنید؟
موفقیت و شكست، معمولاٌ منشا واحدی ندارند. شكست نتیجه خودداری از انجام عملی (مثلاٌ زدن یك تلفن ، رفتن یك كیلومتر راه یا اظھار عشق و محبت) است.ھمان طور كه شكست ، ناشی از یك رشته تصمیمات جزئی است، موفقیت نیز ناشی از آغازگری و ابتكار ، پشتكار و بیان واضح عشق و محبت عمیق قلبی است.

امروز چه عمل كوچكی می توانید انجام دھید كه حركتی را در جھت موفقیت ھای زندگی به وجود آورد؟

تحقیقات پژوھشگران ، پیوسته نشان داده است كه افراد موفق معمولاٌ به سرعت تصمیم می گیرند و وقتی انجام كاری را درست بدانند به آسانی از  تصمیم خود بر نمی گردند. بر عكس ، اشخاص شكست خورده معمولاٌ دیر تصمیم می گیرند و تصمیم خود را به آسانی عوض می كنند .
ھر گاه تصمیم شایسته ای گرفتید ، آن را رھا نكنید.

شما ھیچ بھانه قابل قبولی ندارید .ھم اكنون سه تصمیم بگیرید كه وضع سلامت، شغل، روابط زندگیتان را بھتر سازد و آنگاه براساس آن تصمیم ھا عمل كنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *