تصمیم ها سرنوشتتان را مشخص میکنند!

تصمیم ها سرنوشتتان را مشخص میکنند!

کارھایی که گاه به گاه انجام می دھیم، ملاک نیستند، بلکه اعمال دائمی ما ھستند که نقش تعیین کننده دارند.پدر ھمه اعمال ما کدام است ؟ چه عملی در نھایت ، تعیین کننده شخصیت و راه زندگانی ماست ؟ پاسخ این پرسش در کلمه تصمیم نھفته است . در لحظات تصمیم گیری است که سرنوشت ما رقم زده می شود .من بیش ازھر چیز ، اعتقاد دارم که آنچه سرنوشت ما را تعیین می کند ، شرایط زندگیمان نیست، بلکه تصمیم ھای ماست.

ھمه ما رویا ھا و آرزو ھا یی داریم …ھمه ما در اعماق روح خود می خواھیم باور کنیم که دارای موھبت خاصی ھستیم، می توانیم تغییر و تفاوتی ایجاد کنیم، می توانیم به طریق خاصی در دیگران نفوذ کنیم و می توانیم جھان فعلی را به صورت دنیای بھتری در آوریم. آرزوی شما چیست ؟ شاید رویایی است که آن را فرامو ش کرده اید و یا در شرف زوال و نابودی است .اگر آرزوی شما عملی می شد ، وضع امروزی شماچگونه بود؟ اکنون چند لحظه وقت صرف کنید و در رویا و آرزوی خود فرو بروید و ببینید خواسته واقعی شما در زندگی چیست ؟

چه کسی باور می کردکه ایمان مردی آرام و بی ادعا (حقوقدانی که به اصل مسالمت معتقدبود ) چنان قدرتی داشته باشد که امپراطوری وسیعی را واژگون کند ؟ معذالک تصمیم مھاتماگاندی و اعتقاد او به اینکه بدون توسل به خشونت می توان به مردم ھند کمک کرد تا دوباره زمام کشور خود رابدست گیرند، یک رشته وقایع زنجیره ای غیر منتظره را سبب شد . ببینید یک تصمیم ، که به موقع و با ایمان کامل به آن عمل می شود ، چه نیرویی دارد. ھنگامی که خیلیھا این کار را رویایی غیر ممکن تصور می کردند ، استقامت و پابندی گاندی به تصمیمی که گرفته بود ، آن رویا را به واقعیتی غیرقابل انکار مبدل کرد. نکته آن است که خود را متعھد کنیم بطوری که نتوانیم از تصمیم خود بر گردیم .
اگر شما ھمین اندازه شور و شوق، ایمان و عمل در خود سراغ داشتید که بتوانید حرکتی توقف نا پذیر را به وجود آورید، دست به چه اقداماتی می زدید؟ در درون ھر یک از ما منابع نیروی عظیمی به ودیعه نھاده شده است که می تواند ما را به کلیه آرزوھای خود و حتی به چیزی بیش از آن برساند. یک تصمیم ، می تواند دریچه ھای بسیاری را به روی ما باز کند و شادمانی یا غم ، سعادت یا بی نوایی، با ھم بودن یا انزوا ، عمر طولانی و یا مرگ زود رس را به ارمغان آورد. از شمامی خواھم که ھمین امروز ، تصمیمی بگیرید که بلافاصله موجب دگرگونی یا بھبود کیفیت زندگیتان شود.کاری را که به تعویق انداخته اید انجام دھید…مھارت تازه ای فرا بگیرید … با دلسوزی و احترام بیشتری نسبت به دیگران رفتار کنید …و یا به کسی که چند سال است با او صحبت نکرده اید ، تلفن کنید .فقط بدانید که ھمه تصمیم ھا دارای پی آمدھایی ھستند.حتی اگر ھیچ تصمیمی نگیرید، این خود نوعی تصمیم است.

از دست ندهید :   تنها طبیعت بشر به درمان بیماری تواناست!

در گذشته، چه تصمیم ھایی گرفته، یا نگرفته اید که بر زندگی امروزی شما تاثیر شدیدی داشته است ؟

در سال 1955 خانم روزاپارک س تصمیم گرفت که از یک قانون غیر عادلانه و مبتنی بر تبعیض نژادی سرپیچی کند.وی از اینکه در اتوبوس ، جای خود را به سفید پوستی واگذارد امتناع کرد و این عمل او ، نتایجی به بار آورد که در آن لحظه به ذھنش خطور نمی کرد .آیا قصد او این بود که ساختار اجتماع را دگرگون سازد ؟ قصد او ھر چه بود، پا بندی وی به معیارھای عالی تر زندگی ، او را به انجام این عمل واداشت . اگر معیارھایی را که دارید ، بالا ببرید و تصمیم واقعی بگیرید که براساس آن معیارھا زندگی کنید چه تغییرات شگرفی ایجاد خواھد شد؟ ھمه ما ، داستان زندگی افرادی را شنیده ایم که علی رغم محدودیت ھای شرایط، دست به کاری شگرف زده و به صورت نمونه ھایی از نیروی بی کران روح انسان در آمده اند. من و شما نیز می توانیم زندگانی خود رابه صورت یکی ازاین افسانه ھا در آوریم ، به شرط اینکه شھامت داشته باشیم و بدانیم که قادریم اختیار اتفاقاتی راکه در زندگیمان می افتد به دست گیریم. و اگر ھم نتوانیم ھمیشه اتفاقاتی راکه در زندگیمان می افتد کنترل کنیم ، دست کم می توانیم بر واکنش ھای خود نسبت به آن وقایع ، و بر اعمالی که در مقابل آنھا انجام می دھیم مسلط باشیم. اگر در زندگی شما چیزی ھست که از آن ناراضی ھستید، (مثلا در زمینه روابط، سلامت جسمی ویا شغل) ھم اکنون تصمیم بگیرید که بلافاصله تغییری در آن به وجود آورید. ھر چه بیشتر تصمیم بگیرید ،قدرت تصمیم گیری شما بیشتر می شود . ھمچنان که عضلات بدن در اثر ورزش نیرومندتر می شوند ، قدرت تصمیم نیز با تمرین افزایش می یابد. ھمین امروز، در مورد دو کار که به تاخیر انداخته اید تصمیم بگیرید: یک تصمیم که گرفتن آن آسان و یک تصمیم که کمی دشوارتر باشد. بلافاصله در جھت عملی کردن ھر یک از آنھا قدمی بردارید و این کار را با قدم دیگری که فردا بر می دارید ادامه دھید. با این عمل ، عضلات تصمیم گیری شما نیرومند می شوند و می توانید بزودی تغییراتی بزرگ ، در تمامی جھات زندگی خود به وجود آورید.

از دست ندهید :   بلوغ روانی چیست و چه نقشی در موفقیت انسان دارد؟

 

تصمیم ها سرنوشتتان را مشخص میکنند!

تصمیم ها سرنوشتتان را مشخص میکنند!

 

باید خود را مقید کنیم که از اشتباه ھای خود پند بگیریم، نه اینکه به خود بپیچیم و خویشتن را ملامت کنیم . اگر از خطاھای خود درس نگیریم ، ممکن است در آینده نیز آنھا را تکرار کنیم .اگر موقتاٌ کشتی تان به گِل نشست، بخاطر آورید که در زندگی انسان شکست معنی ندارد، بلکه فقط نتیجه وجود دارد . این ضرب المثل را در نظر داشته باشید : شکست ناشی از تجربه است ،و تجربه غالباٌ نتیجه قضاوت غلط است ! در گذشته خود ، مرتکب چه اشتباھی شده ایدکه بتوانید از آن برای بھبود زندگی امروزی خود استفاده کنید؟
موفقیت و شکست، معمولاٌ منشا واحدی ندارند. شکست نتیجه خودداری از انجام عملی (مثلاٌ زدن یک تلفن ، رفتن یک کیلومتر راه یا اظھار عشق و محبت) است.ھمان طور که شکست ، ناشی از یک رشته تصمیمات جزئی است، موفقیت نیز ناشی از آغازگری و ابتکار ، پشتکار و بیان واضح عشق و محبت عمیق قلبی است.

از دست ندهید :   3 تصمیمی که در لحظه موفقیت یا عدم موفقیت شما را مشخص می کنند!

امروز چه عمل کوچکی می توانید انجام دھید که حرکتی را در جھت موفقیت ھای زندگی به وجود آورد؟

تحقیقات پژوھشگران ، پیوسته نشان داده است که افراد موفق معمولاٌ به سرعت تصمیم می گیرند و وقتی انجام کاری را درست بدانند به آسانی از  تصمیم خود بر نمی گردند. بر عکس ، اشخاص شکست خورده معمولاٌ دیر تصمیم می گیرند و تصمیم خود را به آسانی عوض می کنند .
ھر گاه تصمیم شایسته ای گرفتید ، آن را رھا نکنید.

شما ھیچ بھانه قابل قبولی ندارید .ھم اکنون سه تصمیم بگیرید که وضع سلامت، شغل، روابط زندگیتان را بھتر سازد و آنگاه براساس آن تصمیم ھا عمل کنید.

شما چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
[تعداد امتیازات: 5 میانگین امتیاز: 3.4]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *