رابطه اعتماد با کامیابی، انرژی و شادی چیست؟

رابطه اعتماد با کامیابی، انرژی و شادی چیست؟

نبود اعتماد

‫اشخاص‌ و‌ سازمان ‌ها‌ در‌ سراسر‌ دنیا‌ با‌ موضوع‌ «اعتماد»‌ درگیر‌ هستند.‌‫ برخی‌ می ‌توانند‌ سطوح‌ بالایی‌ از‌ اعتماد‌ را‌ ایجاد‌ و‌ حفظ‌ کنند.‌ با‌ این حال‌‫ بسیاری‌ در‌ این‌ کار‌ موفق‌ نیستند،‌ بنابراین،‌ همیشه‌ چرخه ‌های‌ منفی‌ و‌ نزولی‌‫کم ‌اعتمادی‌ و‌ عدم‌ اعتماد‌ ایجاد‌ می ‌کنند.‌ کافی‌ است‌ به‌ اخبار‌ گوش‌ دهید‌. تا‌ فساد،‌ رشوه ‌خواری،‌ بدرفتاری،‌ رسوایی‌ و‌ کلاهبرداری‌ را‌ در‌ سراسر‌ دنیا‌ ‫ببینید.‌‫ بحران‌ شدید‌ کم اعتمادی‌ که‌ در‌ سراسر‌ دنیا‌ وجود‌ دارد،‌ با‌ تاثیرات‌ زیان ‌باری‌ ‫که‌ بر‌ زندگی‌ اجتماعی‌ و‌ رفاه‌ مالی‌ دارد،‌ موسسات‌ و‌ شرکت ‌های‌ دنیا‌ و‌ روابط‌کاری‌ و‌ زندگی ‌های‌ شخصی‌ را‌ در‌ کام‌ خود‌ می ‌کشد.‌ روابط‌ و‌ فرهنگ ‌های ‌با‌ ‫«اعتماد‌ زیاد»،‌ نه‌ تنها‌ باعث‌ افزایش ‌کامیابی ‌میشوند، ‌بلکه‌ انرژی‌ و‌ شادی‌‫ را‌ نیز‌ افزایش‌ می ‌دهند.

 

‫1. کامیابی

‫قابل ‌اعتماد‌ بودن‌ ارتباط‌ مستقیمی‌ با‌ کامیابی‌ دارد.‌ سرمایه ‌گذاری‌ و‌ سود آوری‌ به‌ اعتماد‌ نیاز‌ دارد.‌ شرکت ‌هایی‌ که‌ در‌ آن ‌ها‌ اعتماد‌ زیاد‌ وجود‌ دارد،‌ از‌ این‌‫ اعتماد‌ لذت‌ می ‌برند،‌ چون‌ هنگامی‌ که‌ اعتماد‌ بیشتر‌ می ‌شود،‌ سرعت‌‌ کارها‌ ‫افزایش‌ یافته‌ و‌ هزینه ‌ها‌ کاهش‌ پیدا‌ می ‌کند.‌ در‌ عوض‌ شرکت ‌هایی‌ که‌ در‌ آن ‌ها‌‫ کم اعتمادی‌ وجود‌ دارد،‌ هزینه ‌های‌ زیادی‌ برای‌ این‌ کم ‌اعتمادی‌ می ‌پردازند.‌‫ این‌ هزینه ‌ها‌ شامل‌ «انجام‌ مجدد‌ کارها»،‌ «کاغذ‌ بازی»،‌ «سیاست ‌های‌ کاری‌‫ بیش‌ از‌ حد»،‌ «جدایی‌ و‌ نبود‌ اتحاد»،‌ «درگیریها»‌ و‌ «تقلب‌ و‌ سوء‌ استفاده»‌‫ می ‌شود.‌ این‌ عوامل‌ باعث‌ می ‌شود‌ دیگران‌ شما‌ را‌ غیر قابل ‌اعتماد‌ بدانند‌ و‌ ‫خودتان‌ هم‌ به دیگران‌ اعتماد‌ نخواهید‌ کرد.

 

‫2. انرژی

اعتماد‌ به‌ شدت‌ بر‌ انرژی‌ تاثیر گذار‌ است.‌ اعتماد‌ نه‌ تنها‌ بر‌ انرژی‌ جسمانی‌ و‌ احساسی،‌ بلکه‌ بر‌ سلامت،‌ رفاه،‌ خلاقیت‌ و‌ مشارکت‌ نیز‌ تاثیر‌ می ‌گذارد.‌ اعتماد‌ زیاد‌ انرژی‌ غیر معمولی‌ به ‌وجود‌ می ‌آورد،‌ در حالی ‌که‌ کم ‌اعتمادی‌ فشار‌خسته ‌کننده ‌ای‌ را‌ ایجاد‌ می‌کند.‌ این‌ پدیده ‌یک‌ اثر‌ موجی ‌بزرگ ‌در ‌تمام‌ جهات‌‫ ایجاد‌ میکند،‌ که‌ در‌ سطح‌ وسیع‌ انرژی‌ و‌ روحیه‌ ی‌ کلی ‌و‌ انگیزش سازمان‌ ‫را‌ تغییر‌ می ‌دهد.

از دست ندهید :   چقدر برای موفقیت وقت داریم؟

 

‫3. شادی

‫افرادی‌ که‌ به‌ صورت‌ خلاقانه‌ در‌ یک‌ محیط‌ با‌ اعتماد‌ به‌ کار‌ مشغول‌ هستند،‌ ‫لذت‌ و‌ رضایتمندی‌ را‌ منعکس‌ می کنند.‌ همه‌ کارمندان‌ خواهان‌ کار‌ در‌ یک‌‫ شرکت‌ با‌ فرهنگ‌ اعتماد‌ زیاد‌ هستند.

 

رابطه اعتماد با کامیابی، انرژی و شادی چیست؟

رابطه اعتماد با کامیابی، انرژی و شادی چیست؟

 

 

‫تناقض بزرگ

‫ترکیب‌ این‌ سه‌ عامل،‌ معیاری‌ برای‌ اندازه ‌گیری‌ میزان‌ اعتماد‌ در‌ سطح‌‫ شخصی‌ و‌ سازمانی‌ فراهم‌ می ‌کند.‌ هر چه‌ اعتماد‌ بیشتر‌ می ‌شود‌ هر‌یک‌ از‌‫ این‌ سه‌ عامل‌ بهبود‌ پیدا‌ می ‌کند.‌ تناقض‌ بزرگ‌ این‌ است‌ که‌ با‌ وجود‌ بحران‌ جهانی‌ اعتماد‌ که‌ امروزه‌ در‌ سراسر‌ دنیا‌ وجود‌ دارد،‌ امید های‌ فراوانی‌ برای‌‫ اعتماد‌ کردن‌ وجود‌ دارد.‌ افراد‌ و‌ سازمان ‌هایی‌ که‌ به‌ اعتماد‌ کردن‌ اعتقاد‌‫ دارند،‌ بر‌ مبنای‌ اصول‌ قدیمی‌ ایمان‌ داشتن‌ و‌ اطمینان‌ به‌ دیگران،‌ در‌حال‌ ایجاد‌  «تحول‌ اعتماد»‌ هستند.‌ شرکت ‌هایی‌ که‌ اعتماد‌ را‌ بین‌ کارمندان،‌‫ تامین ‌کنندگان،‌ مشتریان‌ و‌ سهامداران‌ برقرار‌ می ‌کنند،‌ شاهد‌ جهش ‌های‌ ‫بزرگی‌ در‌ سود آوری‌ هستند.‌

 

بی اعتمادی، اعتماد کورکورانه و اعتماد هوشمندانه

‫بسیاری‌ از‌ مردم،‌ دنیا‌ را‌ از‌ منظر‌ اعتماد‌ کورکورانه‌ و‌ ساده‌ لوحانه‌ و‌ یا‌‫ بی ‌اعتمادی‌ شکاکانه‌ می ‌بینند.‌ این ‌‌دیدگاه ‌ها‌ از‌شرایط‌ اجتماعی‌ که‌ مدارس،‌‫ خانواده‌ها،‌ تجارب‌ شخصی‌ و‌ رسانه ‌ها‌ ایجاد‌ کرده ‌اند‌ ناشی‌ می ‌شود.‌ از‌ آنجایی‌‫ که‌ این‌عینک ‌ها‌ بر‌ دیدگاه‌ شما‌ و‌ در‌ نتیجه‌ رفتارهایتان‌ اثر‌ می ‌گذارد،‌ تغییر‌ دادن‌ آن ‌‌می ‌تواند‌ چشم انداز،‌ نتایج‌ شما‌ و‌ سازمانتان‌ را‌ ارتقا‌ دهد.‌ مردم‌ ذاتا‌‫ می ‌خواهند‌ به‌ همدیگر‌ اعتماد‌ داشته‌ باشند‌ و‌ همدیگر‌ را‌ باور‌ کنند،‌ بنابراین‌ داشتن‌ اعتماد‌ کورکورانه ‌ی‌ بیش‌ از‌ حد‌ باعث‌ می ‌شود‌ ضربه ‌های‌ سختی‌ بخورید.‌

از دست ندهید :   راه‌های جذب ثروت ؛ ۵ راه تست شده برای جذب ثروت

خیانت‌ اغلب‌ باعث‌ به ‌وجود‌ آمدن‌ فعالیت ‌هایی‌ می ‌شود‌ که‌ نشانگر‌ بی ‌اعتمادی‌‫ است.‌ این‌ فرایند ها‌ و‌ تدابیر‌ واکنشی‌ طبیعی‌ در‌ این‌ دنیای‌ کم ‌اعتماد‌ هستند. ‫برای‌ موفقیت‌ دراز‌ مدت،‌ اعتماد‌ کورکورانه‌ و‌ بی ‌اعتمادی،‌ رویکردهای‌‫ مناسبی‌ نیستند.‌ اعتماد‌ هوشمندانه،‌ فلسفه ‌ای‌ بر‌ مبنای‌ قضاوت‌ های‌ درست‌ و‌ ‫رویکردی‌ جایگزین‌ و‌ اساسی‌ برای‌ بهبودکارایی،‌ انرژی‌ و‌ شادی‌ سازمان‌ شما‌ ‫و‌ زندگی‌ تان‌ است.‌ با‌ وجود‌ اعتماد‌ کمی‌ که در‌ حیطه ‌ی‌ تجاری‌ وجود‌ دارد،‌ ‫شرکت‌ هایی‌ مانند‌ eBay، آوازه و شهرت خود‌ را‌ با ‌بوجود‌ آوردن‌ اعتماد‌ زیاد‌ ‫و ‌واقعی‌ به ‌دست‌ آورده ‌اند. ‌اعتماد ‌هوشمندانه ‌یک‌ تلاش‌ پیوسته‌ و‌ روزانه‌ بر‌ ‫مبنای‌ «میل‌ به‌ اعتماد‌ کردن»‌ است،‌ که‌ ناشی‌ از‌ گوش‌ دادن‌ به‌ حرف‌ قلب‌ و‌‫ همچنین‌ تجزیه‌ و‌ تحلیل‌ های‌ منطقی‌ و‌ گوش‌ دادن‌ به‌ عقل‌ است.‌ آغاز‌ یک‌‫ معامله‌ بر‌ مبنای‌ اعتماد،‌ فواید‌ بالقوه‌ و‌ تعاملات‌ مثبت‌ دو جانبه ای‌ را‌ برایتان‌ ‫به‌ همراه‌ خواهد‌ آورد،‌ در‌ حالی‌ که‌ انجام‌ آن‌ با‌ بی ‌اعتمادی‌ مانع‌ به ‌وجود‌ آمدن‌‫ این‌ فرصت ‌ها‌ می‌شود.‌ همواره‌ تمایل‌ به‌ اعتماد ‌را ‌با‌ تجزیه‌ و‌ تحلیل‌ سه‌ متغیر‌ ‫زیر‌ ترکیب‌ کنید.‌

 

‫1. فرصتها:

موقعیت‌ پیش ‌رو‌ چیست؟‌ دقیقا‌تصمیم بگیرید‌ که‌ در‌ چه‌ ‫کاری‌ می ‌خواهید‌ به‌ شخص‌ مقابل‌ اعتماد‌ کنید.‌

 

‫2. خطرات:‌

میزان‌ ریسک‌ اعتماد‌ کردن‌ چقدر‌ است؟‌ نتایج‌ و‌ ضررهای‌‫ ممکن‌ و‌ احتمال‌ آن ‌ها‌ را‌ مشخص‌ کنید‌ و‌ بررسی ‌کنید‌ که ‌این‌ نتایج‌ تا ‌چه‌ حد‌‫ برایتان‌ مشکل‌ ساز‌ خواهد‌ بود.

از دست ندهید :   هوش هیجانی یا EQ چیست؟ | 11 نشانه هوش هیجانی بالا

 

‫3. اعتبار:‌

شخصیت‌ و‌ صلاحیت‌ مخاطبان‌ چه‌ چیزی‌ را‌ نشان‌ می ‌دهد. ‫در‌ اینکه‌ چگونه‌ اعتماد‌ را‌ گسترش‌ می ‌دهید‌ و‌ روش‌ انجام‌ این‌ تجزیه‌ و‌ تحلیلها،‌ هوشیار‌ باشید.‌ اعتماد‌ زیاد‌ و‌ تحلیل‌ کم‌ منجر‌ به‌ اعتماد‌ کورکورانه‌ می ‌شود‌ در حالی‌ که‌ اعتماد‌ کم‌ و‌ تجزیه‌ و‌ تحلیل‌ بیش‌ از‌ حد‌ باعث‌ گسترش‌‫ بی ‌اعتمادی‌ می ‌شود،‌ اعتماد‌ کم‌ و‌ تحلیلهای‌ کم‌ اصلا معنی‌ اعتماد‌ را‌ ندارد،‌‫ در‌ حالی‌ که‌ تمایل‌ به‌ اعتماد‌ زیاد‌ و‌ تحلیل‌ زیاد‌ و‌ درست‌ منجر‌ به‌ «اعتماد‌ هوشمندانه»‌ می ‌شود.

‫‌‌هر چه‌ مهارت‌ پیش ‌قدم‌ شدن‌ شما‌ در‌ اعتماد،‌ تحلیل‌ شرایط‌ و‌ نشان‌ دادن‌ ‫اعتبار‌ و‌ قابل ‌اعتماد‌ بودن‌ بیشتر‌ شود،‌ از‌ کامیابی،‌ انرژی‌ و‌ شادی‌ حاصل‌ بیشتر‌ لذت‌ خواهید‌ برد.‌ در‌ جهت‌ ایجاد‌ و‌ حفظ‌ یک‌ «چرخه ‌ی‌ مثبت‌ اعتماد»‌ که‌ ناشی‌‫ از‌ «برگشت ‌پذیر‌ بودن‌ اعتماد»‌‌ است‌ قدم‌ بردارید.‌ اعتماد‌ و‌ عدم‌ اعتماد‌ به‌ یک‌‫ اندازه‌ مسری‌ هستند.‌ به‌ رفتار‌ خودتان‌ دقت‌ کنید:‌ وقتی‌ اعتماد‌ می ‌کنید،‌ یک‌‫ اعتماد‌ دو جانبه‌ ایجاد‌ می ‌کنید‌ که‌ دیگران‌ هم‌ به‌ شما‌ اعتماد‌ می ‌کنند.‌ وقتی‌ به‌‫ شخص‌ مقابل‌ بی ‌اعتماد‌ هستید،‌ بی ‌اعتمادی‌ متقابل‌ بیش ‌تر‌ می ‌شود.

شما چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
[تعداد امتیازات: 0 میانگین امتیاز: 0]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *