وقتی کار های زیادی داریم راه حل چیست؟ (قسمت دوم)

وقتی کار های زیادی داریم راه حل چیست؟ (قسمت دوم)

سه قدم از شش‌ قدم‌ فرمول‌ «‌بهره ‌وری‌ روند‌ کار»‌ در مقاله “وقتی کار های زیادی داریم راه حل چیست؟ (قسمت اول)” به طور کامل توضیح داده شدند. در سه گام نهایی برای افزایش بهره وری و کارایی در هنگام کار کردن با وبسایت خودباور همراه باشید.

‫4. به  اطلاعات جدید رسیدگی کنید

‫مقدار‌ اطلاعاتی‌ دریافتی‌ روزانه‌ را‌ محدود‌ کنید.‌ اگر‌ ممکن‌ است،‌ کارمندانی‌ ‫داشته‌ باشید‌ که‌ ایمیل ‌ها‌ و‌ نامه ‌هایتان‌ را‌ بررسی‌ کنند‌ و‌ آن ‌هایی‌ که‌ فقط‌ زمان‌ هدر‌ می ‌دهند‌ را‌ حذف‌ کنند.‌ از‌ عضویت‌ در‌ گروه ‌ها‌ و‌ خبرنامه ‌هایی‌ که‌ مفید‌ ‫نیستند‌ انصراف‌ دهید.‌ اگر‌ بیشتر‌ از 60‌ ثانیه‌ طول‌ می ‌کشد‌ تا‌ چیزی‌ را‌ پیدا‌ ‫‫کنید،‌ فرایند های‌ خود‌ را‌ با‌ استفاده‌ از‌ «6‌ اصل‌ سیستم‌ مدیریت‌ اطلاعات»‌ ‫بازبینی‌ کنید.

‫1. دور بیندازید:

کاغذها‌ و‌ ایمیل ‌ها‌ را‌ به‌ این‌ دلیل‌ که‌ ممکن‌ است‌ روزی‌ ‫به‌ آن ‌ها‌ نیاز‌ داشته‌ باشید،‌ نگه‌ ندارید.‌‌ قانون‌ «آغاز‌ تا‌ پایان»‌ را‌ رعایت‌ کنید،‌ ‫فوری‌ اطلاعات‌ را‌ بررسی‌ کنید،‌ هر‌ تصمیمی‌ که‌ لازم‌ است‌ بگیرید‌ و‌ عمل‌ ‫کنید.

‫2. محول کنید:‌

هر‌ کاری‌ که‌ باعث‌ پیشروی‌ شما‌ به‌ سوی‌ اهدافتان‌ نمی ‌شود‌ ‫را‌ محول‌ کنید.

‫3. انجام دهید:‌

کاری‌ که‌ باید‌ انجام‌ دهید‌ را‌ همین‌ الان‌ انجام‌ دهید.

‫4. تاریخ ها:‌

اگر‌ قرار‌ است‌ کار را‌ به‌ بعد‌ موکول‌ کنید،‌ قبل‌ از‌ موکول‌ کردن،‌ ‫تاریخی‌ واقع ‌بینانه ‌ای‌ مشخص‌ کنید.

‫5. در قفسه قرار دهید:‌

کار هایی‌ که‌ نیاز‌ به‌ اقدام‌ فوری‌ ندارند‌ را‌ در‌ قفسه ‌ها‌ ‫قرار‌ دهید.

‫6. جلوگیری کنید:‌

از‌ دریافت‌ دوباره ‌ی‌ پیام ‌های‌ ناخواسته،‌ جلو گیری‌ کنید. ‫ایمیل ‌های‌ خود‌ را‌ همان‌ لحظه‌ ترتیب‌ اثر‌ دهید.  از‌ اینباکس‌ خود‌ به‌ عنوان‌ ‫فهرستی‌ از‌ کارهایی‌ که‌ باید‌ انجام‌ شوند‌ و‌ یا‌ محلی‌ برای‌ سازماندهی‌ اطلاعات‌ ‫استفاده‌ نکنید.‌ در‌ عوض‌ از‌ فایل ‌هایی‌ که‌ پیام ‌ها،‌ نکته ‌ها‌ و‌ اطلاعات‌ را‌ بر‌ ‫اساس‌ زمان‌ دسته ‌بندی‌ می ‌کنند،‌ استفاده کنید.

 

‫5. کار ها را به پایان برسانید

‫همیشه‌ بر‌ پر‌ اولویت ‌ترین‌ کار‌ تمرکز‌ کنید.‌ بر‌ اهدافتان‌ متمرکز‌ شوید،‌ ‫سر رسید‌ کار های‌ خود‌ را‌ مشخص‌ کنید‌ و‌ در‌ تبادل‌ اطلاعات‌ واضح‌ عمل‌ کنید.‌ ‫مدیر‌ شرکت‌ تولید‌ کننده ‌ی‌ قطعات‌ اتوماتیک،‌ برای‌ ارائه ‌ی‌ یک‌ سخنرانی،‌ از‌ ‫بخش‌ مالی‌ شرکت‌ اطلاعاتی‌ در خواست‌ کرد.‌ او‌ یک‌ تخمین‌ ساده‌ می ‌خواست،‌ ‫ ‫عددی‌ که‌ محاسبه ‌ی‌ آن‌ فقط‌ چند‌ دقیقه‌ وقت‌ می ‌برد.‌ متأسفانه،‌ کارمند‌ اشتباه‌ ‫برداشت‌ کرد‌ و‌ فکر‌ کرد‌ که‌ مدیر‌ به‌ یک‌ گزارش‌ خیلی‌ کامل‌ نیاز‌ دارد.‌ او‌ ‫ساعت ‌های‌ متمادی‌ را‌ صرف‌ تهیه ‌ی‌ این‌ تخمین‌ کرد.‌ این‌ برداشت‌ اشتباه‌ ‫زمان،‌ انرژی‌ و‌ پول‌ زیادی‌ هدر‌ داد.‌ وقتی‌ با‌ همکاران‌ یا‌ اعضای‌ گروه‌ خود‌ صحبت‌ می ‌کنید‌ کاملا‌ دقیق‌ و‌ واضح‌ صحبت‌ کنید. ‫«مدیریت‌ جزئیات»‌ زمان‌ شما‌ را‌ هدر‌ می ‌دهد.‌ اگر‌ مدیرتان‌ مدام‌ به‌ شما‌ ‫نکاتی‌ را‌ گوشزد‌ کند‌ و‌ یا‌ روزی‌ چند‌ بار‌ از‌ شما‌ گزارش‌ کار و‌ آخرین‌ اطلاعات‌ ‫را‌ بخواهد،‌ نمی ‌توانید‌ کارایی‌ خود‌ را‌ بیشتر‌ کنید.‌ اگر‌ نمی ‌توانید‌ رفتار‌ مدیر‌ را‌ ‫تغییر‌ دهید‌ و‌ یا‌ از‌ دید‌ او‌ دور‌ بمانید،‌ با‌ مدیرتان‌ صحبت‌ کنید‌ و‌ یا‌ به‌ فکر‌ تغییر‌ ‫شغل‌ باشید.‌ شاید‌ بتوانید‌ با‌ رئیستان‌ مقابله‌ به‌ مثل‌ کنید،‌ هر‌ بار‌ که‌ می ‌خواهد‌ ‫مدام‌ کار‌ شما‌ را‌ بررسی‌کند،‌ آنقدر‌ اطلاعات‌ جدید‌ و‌ تکراری‌ با‌ جزئیات‌ زیاد‌ ‫برایش‌ بازگو‌ کنید‌ که‌ خودش‌ به‌ این‌ نتیجه‌ برسد‌ که‌ این‌ کار‌ زمان ‌بر‌ است.‌‫ پیش ‌دستی‌ کنید‌ و‌ قبل‌ از‌ آنکه‌ مدیرتان‌ درخواست‌ کند،‌ اطلاعات‌ لازم‌ را‌ ‫برایش‌ فراهم‌ کنید.‌ صرف ‌نظر‌ از‌ اینکه‌ چه‌ گزینه ‌ای‌ را‌ انتخاب‌ کنید،‌ مراقب‌ خودتان‌ باشید:‌ کار هایتان‌ را‌ با‌ مدیرتان‌ یادداشت‌ کنید‌ و‌ اصرار‌ کنید‌ که‌ تمام‌ دستورالعمل ‌های‌ مهم‌ را‌ به‌ صورت‌ نوشته‌ دریافت‌ کنید.‌ این‌ کار‌ باعث‌ می ‌شود‌ ‫که‌ وقتی‌ مدیرتان‌ سعی‌ دارد‌ به‌ خاطر‌ انجام‌ ناقص‌ کارها‌ شما‌ را‌ مقصر‌ بداند،‌ ‫بتوانید‌ از‌ خود‌ دفاع‌ کنید.‌

از دست ندهید :   هفت قدم برای مدیریت فردی و افزایش درآمد

‫با‌ فرایندهای‌ زمان ‌بر‌ کنار‌ نیایید.‌ به‌ عنوان‌ مثال‌ برای‌ تلفن‌ همراه‌ نویسنده ‌ای مشکلی‌ پیش‌ آمده‌ بود‌ و‌ ایمیل ‌هایش‌ را‌ فقط‌ زمانی ‌‌که‌ شارژ‌ تلفن‌ کامل‌ ‫باشد‌ نشان‌ می ‌داد.‌ بنابر این‌ او‌ می ‌باید‌ هر‌ شب‌ بدون‌ استثنا‌ موبایل‌ خود‌ را‌ شارژ‌ ‫می ‌کرد.‌ اگر‌ او‌ این‌ کار‌ را‌ فراموش‌ می ‌کرد‌ در‌ طول‌ روز‌ بعد‌ پیام ‌های‌ مهم‌ ‫بسیاری‌ را‌ از‌ دست‌ می ‌داد.‌ او‌ می ‌دانست‌ که‌ باید‌ گوشی‌ خود‌ را‌ عوض‌ کند‌ اما‌ ‫آن‌ را به‌ تعویق‌ می ‌انداخت.‌ چون‌ می ‌خواست‌ گوشی‌ را‌ زمانی‌ عوض‌ کند‌ که‌ ‫پول‌ کافی‌ و‌ اضافه‌ داشته‌ باشد.‌ پس‌ از‌ چند‌ بار‌ که‌ پیام ‌های‌ بسیار‌ مهمی‌ را‌ از‌ ‫دست‌ داد‌ تصمیم‌ گرفت‌ دل‌ را‌ به‌ دریا‌ بزند‌ و‌ گوشی‌ جدیدی‌ بخرد.‌ با‌ این‌ کار‌ ‫کارایی‌ او‌ بیشتر‌ شد‌ و‌ از‌ دست‌ موضوعی‌ نگران‌ کننده‌ و‌ وقت ‌گیر‌ خلاص شد.‌ ‫این‌ فرایندهای‌ وقت ‌گیر‌ ممکن‌ است،‌ کندی‌ سرعت‌ اشتراک‌ اینترنت‌ باشد‌ یا‌ ‫سرعت‌ رایانه ‌ای‌ که‌ سال ‌ها‌ است‌ قدیمی‌ شده‌ است‌ و‌ یا‌ هر‌ فرایند‌ دیگری‌ که‌ ‫می ‌دانید‌ هر‌ روز‌ وقتتان‌ را‌ هدر‌ می ‌دهد.‌

6. ظرفیت خود را مدیریت کنید

‫سلامتی‌ شما‌ اولویت‌ اول‌ است.‌ اگر‌ مراقب‌ خودتان‌ نباشید،‌ ظرفیت‌ لازم‌ ‫برای‌ کار‌کردن‌ با‌ بهره ‌وری‌ بالا‌ را‌ نخواهید‌ داشت.‌‌‌ وقتی‌ از‌ خودتان‌ زیاد‌ کار‌ ‫می ‌کشید،‌ کارایی‌ شما‌ کاهش‌ می ‌یابد.‌ انتظارات‌ واقع ‌بینانه‌ داشته‌ باشید.‌ وقتی‌ ‫که‌ سلامت‌ باشید‌ بهترین‌ کارایی‌ را‌ خواهید‌ داشت.‌ یک ‌بار‌ صبح‌ و‌ یک ‌بار‌ بعد‌ ‫از‌ ظهر‌ به‌ خود‌ استراحت‌ بدهید.‌ در‌ فواصل‌ کم‌ چیزی‌ بخورید.‌ اگر‌ بیش‌ از‌ ‫شش‌ ساعت‌ چیزی‌ نخورید‌ ضعف‌ خواهید‌ کرد.‌ غفلت‌ از‌ هر‌ وعده ‌ی‌ غذایی‌ ‫برای‌ سلامتی‌ شما‌ مضر‌ است‌ و‌ باعث‌ می ‌شود‌ سطح‌ قند‌ خون‌ شما‌ کمتر‌ از‌ ‫حد‌ لازم‌ بشود.‌ هنگام‌ ناهار‌ اداره‌ را‌ ترک‌ کنید،‌ هرگز‌ بر‌ میز‌ کار‌ غذا‌ نخورید.‌ ‫همچنین‌ از‌ وقت ‌های‌ استراحت‌ عمده،‌ «آخر‌ هفته ‌ها،‌ تعطیلات‌ و‌ مسافرت ‌ها»‫ حداکثر‌ استفاده‌ را‌ ببرید.‌ برای‌ اینکه‌به اندازه ‌ی‌ کافی‌ باتری ‌های‌ انرژی‌ خود‌‫ را‌ شارژ‌ کنید،‌ به‌ کار فکر‌ نکنید.‌ به‌ کاری‌ که‌ دوست‌ دارید‌ مشغول‌ شوید. ‫قدرت‌ احیا‌ کنندگی‌ خواب‌ را‌ دست‌ کم‌ نگیرید.‌ زمانی‌ که‌ کمبود‌ خواب‌ دارید،‌ ضربه‌ بزرگی‌ به‌ سطح انرژی‌ شما‌ وارد‌ می ‌شود.‌ خواب‌ هر‌ روز،‌ ریتم‌ ‫شبانه ‌روزی‌ طبیعی‌ شما‌ را‌ راه‌ می ‌اندازد.‌ هیپوتالاموس‌ مغز،‌ که‌ این‌ ریتم‌ را‌ ‫برقرار‌ می ‌کند،‌ مسئول‌ حالت‌ فیزیکی،‌ انرژی‌ و‌ احساس‌ شما‌ است.‌

از دست ندهید :   مدیریت زمان پیشرفته در ۳ دقیقه!

‫محققانی‌ که‌ حدود 500‌ میلیون‌ پیام‌ سایت‌ توییتر‌ را‌ بررسی‌ کردند‌ به‌ این‌ ‫رسیدند‌ که،‌ صرف‌ نظر‌ از‌ مکان‌ زندگی‌ افراد،‌ پیام ‌هایی‌ که‌ صبح ‌ها‌ یا‌ عصر‌ ‫ارسال‌ می ‌شوند‌ شادتر‌ و‌ پرانرژیتر‌ هستند،‌ آن ‌هایی‌ که‌ در‌ بعد‌ از‌ ظهر‌ یا‌ ‫شب ‌ها‌ ارسال‌ می ‌شوند‌ کمتر مفید‌ هستند.‌ محققان‌ می ‌گویند‌ که‌ عادت ‌های‌ بد‌ ‫خواب‌ مسبب‌ این‌ تغییرات‌ احساسی‌ هستند.‌ اگر‌ به‌ سخنان‌ بنجامین‌ فرانکلین‌ ‫که‌ می ‌گفت‌ «زود‌ بخوابید،‌ زود‌ بیدار‌ شوید»‌ پایبند‌ بمانید،‌ در‌ مسیر‌ درستی‌ قرار‌ ‫خواهید‌ گرفت.‌ زود‌ خوابیدن‌ به‌ شما‌ کمک‌ می ‌کند‌ که‌ غدد‌ آدرنالین‌ خود‌ را‌ ‫کاملا‌ شارژ‌ کنید.‌ اگر‌ شب‌ را‌ تا‌ دیر‌ وقت‌ بیدار‌ می ‌مانید،‌ صبح‌ با‌ خواب‌ بیشتر،‌ ‫استراحت‌ کنید.‌

 

وقتی کار های زیادی داریم راه حل چیست؟ (قسمت دوم)

وقتی کار های زیادی داریم راه حل چیست؟ (قسمت دوم)

برای‌ داشتن‌ خوابی‌ بهتر‌ از‌ اصول‌ زیر‌ استفاده‌ کنید:

 •  دما را کنترل کنید:‌ دمای‌ اتاق‌ خود‌ را ببین 20‌‌ تا‌ 22‌ درجه‌ سانتی ‌گراد‌ ‫نگه‌ دارید.‌
 •  از دست خرناسها راحت شوید:‌ اگر‌ هم ‌اتاقی‌ شما‌ خرناس‌ می ‌کند،‌ از‌ ‫ ‫گوش ‌گیر استفاده‌ کنید.
 •  یک چرت انرژی بخش داشته باشید:‌ بر‌ اساس‌ مطالعه ‌ای‌ علمی‌ از‌ ‫موسسه ‌ی‌ «نچرال‌ نیورو‌ ساینس»‌ یک‌ چرت‌ کوتاه‌ یک‌ ساعته‌ یا‌ کمتر‌ در‌ ‫میان‌ روز‌ می ‌تواند‌ عملکرد‌ شما‌ را‌ برای‌ بقیه ‌ی‌ روز‌‌ بهتر‌ کند.
 •  از اتاق خواب فقط برای خواب استفاده کنید:‌ کار های‌ خود،‌ کار‌ کردن‌ با‌ ‫رایانه و‌ یا نوشتن ‌‌را‌ در‌ محل‌ دیگری‌ از‌ خانه‌ انجام‌ دهید.‌ هرگز‌ در‌ رختخواب‌ ‫کار‌ نکنید.‌

 

تغذیه مناسب

 • ‫تغذیه سالمی‌ داشته‌ باشید.‌ اضافه‌ وزن‌ انرژی‌ شما‌ را‌ کاهش‌ می ‌دهد.‌ برای‌ ‫اینکه‌ کمتر‌ بخورید‌ و‌ در‌ طول‌ روز‌ با‌ بهره ‌وری‌ بیشتری‌ کار‌ کنید‌ از‌ نکات‌ زیر‌ ‫پیروی‌ کنید.
 •  در یک زمان حداکثر دو خوراکی بیشتر در بشقاب خود نداشته باشید:‌ ‫بر‌ اساس‌ گفته ‌ی‌ کارشناسان‌ دانشگاه‌ کرنل،‌ افرادی‌ که‌ در‌ یک‌ زمان‌ حداکثر‌ ‫دو‌ چیز‌ در‌ بشقاب‌ خود‌ قرار‌ می ‌دادند، 21‌ درصد‌ کمتر‌ می ‌خوردند.
 •  پانصد کالری از رژیم غذایی روزانه ی خود کم کنید:‌‌ نزدیک‌ به‌ 20 ‫دقیقه‌ طول‌ می ‌کشد‌ تا‌ مغز‌ شما‌ پیام‌ سیر‌ شدن‌ را‌ دریافت‌ کند.‌ آرام ‌تر‌ بخورید‌ ‫یا‌ بین‌ خوردن‌ خود‌ وقفه‌ ایجاد‌ کنید.‌ به عنوان‌ مثال،‌ غذای‌ اصلی‌ خود‌ را‌ در‌ ‫یک‌ رستوران‌ بخورید‌ و‌ دسر‌ خود‌ را‌ در‌ جای‌ دیگری‌ میل‌ کنید.‌ عادت‌ کنید‌ که‌ ‫پیش ‌غذا،‌ غذای‌ اصلی‌ و‌ دسر‌ را‌ در‌ یک‌ محل‌ و‌ پشت‌ سر‌ هم‌ نخورید.‌ اینگونه‌ ‫در‌ حینی‌ که‌ به‌ محل‌ دیگر‌ می ‌روید‌ و‌ راه‌ می ‌روید‌ میل‌ خوردنتان‌ کاهش‌ پیدا‌ ‫می ‌کند‌ و‌ احتمالا‌ مقدار‌ کمتری‌ دسر‌ خواهید‌ خورد.
 •  قبل از غذا سالاد بخورید:‌ متخصصان‌ می ‌گویند‌ افرادی‌ که‌ قبل‌ از‌ غذا‌‫ سالاد‌ می ‌خورند‌ میزان‌ کالری‌ جذب‌ شده‌ را‌ 12‌ درصد‌ کاهش‌ می ‌دهند.
 •  ظرف غذای خود را کوچک کنید:‌ وعده ‌های‌ خود‌ را‌ در‌ بشقاب‌ کوچکی‌ ‫میل‌ کنید.‌ این‌ کار‌ باعث‌ می ‌شود‌ که‌ هر‌ بار‌ کمتر‌ غذا‌ بکشید‌ و‌ برای‌ کشیدن‌ ‫بار‌ دوم‌ بیشتر‌ فکر‌ کنید‌ و‌ در‌ نهایت‌ کمتر‌ بخورید.‌
 •  در رستوران درخواست جعبه برای بردن غذا کنید:‌ وقتی‌ در‌ رستورانی‌ ‫می ‌خواهید‌ غذا‌ بخورید،‌ همان‌ اول‌ از‌ مستخدم‌ بخواهید‌ بسته ‌ای‌ به‌ شما‌ بدهد‌ ‫و‌ قسمتی‌ از‌ غذا‌ را‌ در‌ بسته‌ قرار‌ دهید‌ و‌ برای‌ بعد‌کنار‌ بگذارید.‌ صبر‌ نکنید‌ تا‌ ‫غذای‌ شما‌ تمام‌ شود.‌ اگر‌ قرار‌ است‌ غذای‌ خود‌ را‌ با‌ دوستی‌ شریک‌ شوید،‌ از‌ ‫قبل‌ از‌ مستخدم‌ بخواهید‌آن‌ را‌ در‌ دو‌ بشقاب‌ جداگانه‌ برایتان‌ بیاورد.‌
 •  همیشه صبحانه بخورید:‌ هرگز‌ فراموش‌ نکنید‌ که‌ صبحانه‌ بخورید.‌ ‫نخوردن‌ وعده‌های‌ غذایی‌ در‌ جریان‌ ممتد‌ گلوکز‌ بدن‌ شما‌ وقفه‌ ایجاد‌ ‫می ‌کند.
از دست ندهید :   ۹ دلیل برای اینکه کسب و کار اینترنتی شما رشد نمی‌کند!

فعال‌ باشید.‌ اگر‌ فعالیت‌ شما‌ کم‌ باشد،‌ انرژی‌‌ کمی‌ خواهید‌ داشت.‌ یک‌ ‫پیاده‌ روی‌ سریع‌ ده‌ دقیقه ‌ی،‌ موتور‌ شما‌ را‌ فعال‌ می ‌کند‌ و‌ انرژی‌ شما‌ را‌ برای‌ ‫یکی‌ دو‌ ساعت‌ بعد‌ بالا نگه‌ می ‌دارد.‌ برای‌ اینکه‌ در‌ طول روز‌ فعالیت‌ فیزیکی‌ ‫بیشتری‌ داشته باشید،‌ ماشین‌ خود‌ را‌ دور تر‌ از‌ مقصد‌ پارک‌ کنید‌ و‌ بقیه‌ راه‌ را‌ ‫پیاده‌ بروید.‌ در‌ زمان ‌های‌ استراحت‌ ساکن‌ نباشید،‌ کمی‌ پیاده ‌روی‌ کنید،‌ به‌ ‫جای‌ پیغام‌ دادن‌ به‌ همکارانتان،‌ به‌ اتاقشان‌ بروید.‌ عادت‌ کنید‌ وقتی‌ که‌ با‌ تلفن‌ ‫همراه‌ صحبت‌ می ‌کنید‌ همیشه‌ راه‌ بروید.‌ به‌ جای‌ آسانسور‌ از‌ پله ‌ها‌ استفاده‌ ‫کنید.‌ هنگام‌ تماشای‌ تلویزیون‌ از‌ تردمیل‌ و‌ یا‌ دوچرخه‌ ثابت‌ استفاده‌ کنید.‌ از‌ ‫دست ‌شویی‌ طبقه ‌ی‌ دیگر‌ استفاده‌ کنید‌ تا‌ فرصتی‌ شود‌ از‌ پله ‌ها‌ استفاده‌ کنید.‌ ‫اگر‌ از‌ متر و‌ استفاده‌ می ‌کنید،‌ پله ‌هایش‌ را‌ سریع‌ طی‌کنید‌ و‌ روی‌ پله ‌ها‌ راه نروید.

 

‫برای شادتر کردن زندگی کارهای زیر را انجام دهید

 • انتخاب های بهتری انجام دهید:‌‌ فکر‌ نکنید‌ که‌ اتفاقات‌ بد‌ فقط‌ برای‌ ‫شما‌ پیش‌ می ‌آید.‌ انتخابهایتان‌ می ‌توانند‌ مسیر‌ زندگی‌ شما‌ را‌ تغییر‌ دهند.‌ با‌ ‫افرادی‌ معاشرت‌ کنید‌ که‌ دیدگاه ‌های‌ مثبت‌ دارند.
 •  وقت مفید بیشتری را با خانواده و دوستان بگذرانید:‌ وقتی‌ با‌ کسانی‌ که‌ ‫دوستشان‌ دارید‌ وقت‌ می ‌گذرانید‌ سطح‌ انرژی‌ خود‌ را‌ شارژ‌ می ‌کنید.‌
 •  کاری برای دیگری انجام دهید:‌ کمک ‌کنندگان‌ پر‌انرژی‌ هستند.‌ وقتی‌ ‫به‌ کسی‌ کمک‌ می ‌کنید،‌ در‌ بدنتان‌ اندورفین‌ جریان‌ پیدا‌ می ‌کند‌ که‌ روحیه‌ ‫شما‌ را‌ بهبود‌ می ‌بخشد.

راز‌ کارایی‌ بیشتر‌ کار‌ کردن‌ بی ‌وقفه‌ نیست،‌ بلکه‌ کار‌ با‌ ذهن‌ و‌ جسم‌ با نشاط‌ ‫و‌ پر انرژی‌ است.

 

 

شما چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
[تعداد امتیازات: 2 میانگین امتیاز: 5]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *