پاسخ به یک سوال مهم در مسیر کسب ثروت

پاسخ به یک سوال مهم در مسیر کسب ثروت

سوال فلسفی ٬ قسمت اول:

در مسیر کسب ثروت یک سوال بسیار مهم وجود دارد. پاسخ به این سوال فلسفی گام بلندی در راستای کسب ثروت محسوب میشود. مقاله راه میانبر ثروتمند شدن را عميقا مطالعه و تمرین کنيد و در مقاله 3 نشانه اینکه احساس قربانی بودن می کنید کشف کنيد که در اعماق ناخودآگاهتان چگونه حسی دارید ٬ حس یک قربانی شرایط؟ یا مانند یک پادشاه خود را در راس امور می بينيد ؟ سوال فلسفی “اول مرغ بوده یا تخم مرغ ؟” به درک بهتر موضوع کمک خواهد کرد.

قسمت های قبل این سری مقالات جذب ثروت را میتوانید به ترتیب در لینک های “ثروتمندی را از اینجا شروع کنید!“، “قوانين مالی بيرونی و درونی“، “طرح کلی یک ذهن موفق“، “چهار گام برای داشتن یک ذهن ثروتمند“، “برای ثروتمند شدن چه چیزهایی لازم است؟“، “هفت الگوی ذهنی مانع کسب پول و ثروت“، “کلید تغییر دادن خود چیست؟“، “چرا میخواهید ثروتمند شوید؟“، “چرا ذهن شرطی میشود؟“، “چهار گام برای داشتن باورهای پول ساز“، “زندگی مالی تان به کدام سو می رود؟“، “جملات تاکیدی برای همگام سازی مالی“، “ارزش یک فکر چقدر است؟“، “چگونه عادت کنیم که برنده باشیم؟!” و “راه میانبر ثروتمند شدن” مشاهده کنید. در ادامه این مطلب با وبسایت خودباور همراه باشید.

شاید تا کنون اینگونه به قضيه نگاه کرده باشيد که اگر روزی پولدار و صاحب ثروت  شوید از آن پس دیگر احساس قربانی بودن نخواهيد کرد و پس از آن شاد و خوشبخت خواهيد بود. شاید با خود بيندیشيد که پس از ثروتمند شدن اعتماد به نفستان بالا خواهد رفت و ویژگيهای مثبت زیادی کسب خواهيد کرد و از آن پس در رستوران بجای نگاه کردن به قيمت غذاها ٬ به اینکه چه غذایی ميل دارید توجه خواهيد نمود.

اینها لزوما اشتباه و غلط نيستند. چه بسيار پدر پولدارها که بدون هيچ زحمتی هم پولدار محسوب می شوند و هم برخی از این ویژگيهای مثبت را بطور ناخودآگاه از خانواده و اطرافيان کسب نموده اند ( هرچند پدر پولدارهای لوس و بی مسئوليت هم می توان یافت). اما چه تضمينی هست که اگر شما بر حسب اتفاق و شانس ميلياردر شدید آن الگوهای ناکارآمد ذهنی و احساس عميق منفی درونتان پس از مدتی شما را به وضعيت قبلی بازنگرداند ؟ اگر پدری ميلياردر دارید و یا اوضاع کسب و کارتان خوب است که شاید حتی نيازی به این مباحث کسب ثروت نداشته باشيد اما اگر اینطور نيست و قصد دارید ميلياردر شوید پس لزوما چيزی در زندگيتان باید تغيير کند.

 

سوال فلسفی ٬ قسمت دوم:

برگردیم به سوال فلسفی مرغ و تخم مرغ.  روابط دو سویه در جهان فيزیکی ما بسيار یافت می شوند. برای مثال پزشکها معتقد هستند که ناراحتی های عصبی می توانند جسم را نيز بيمار کنند٬ پس چرا شادی و روحيه خوب نتواند یک جسم بيمار را سالم کند ؟ هورمونها نقش بسزایی در ایجاد احساسات و عواطف دارند .مثلا اگر در موقعيتی خطرناک قرار گيرید یا ناگهان هيجان زده شوید بدنتان مقدار زیادی آدرنالين آزاد می کند . از سویی دیگر اگر آدرنالين به شما تزریق شود همان احساس هيجان را تجربه خواهيد کرد پایين رفتن سطح سراتونين در بدن شما ( به هر دليلی ) در شما احساس بی حالی یا افسردگی ایجاد خواهدکرد و برعکس اگر در موقعيتی قرار گيرید که روحيه شما را پایين آورد سطح سراتونين شما نيز پایين خواهد آمد. خوراکی های مولد سراتونين ٬ با افزایش این ماده در بدن ٬ باعث ایجاد روحيه ای شاد و بانشاط ميشوند و برعکس ٬ ما با انجام کارهای شاد مثل پياده روی و تفریح و غيره می توانيد سطح سراتونين خود را بالا ببرید. در ضمن تحقيقات ثابت کرده که افکار منفی توليد سراتونين را کم ميکند و اگر در هنگام فشار عصبی منفی ٬ بتونيد خاطرات شاد را مرور کنيد ، سراتونين بيشتری توليد خواهد شد. ده ها مثال دیگر از این روابط دو سویه می توان یافت در هوميوپاتی اگر ماده ای بتواند علائم یک بيماری خاص را در فردی سالم ایجاد کند همان ماده می تواند آن بيماری را در فردی بيمار درمان کند با تعمق در زندگی و روابط دو سویه آن می توانيد به این نتيجه برسيد که اگر ثروت و پول می تواند در شما روحيه و ویژگيهای خاصی ایجاد کند پس ایجاد روحيه و ویژگيهای خاص هم باید بتواند شما را به سمت کسب ثروت پيش براند در اینجا ما با دو مسئله روبرو هستيم: اول اقدامات و عملکردهای درست و مناسب که ما را در مسير ثروت پيش خواهند برد. دوم قانون جذب که ما را در موقيعت های مناسب ثروتمند شدن قرار خواهد داد.
قانون جذب می گوید که ما جذب موقعيت هایی می شویم که انتظار آنها را می کشيم. فرمول فرایند ظهور ( تجسم خلاق ) هم می گوید که افکار به احساسات منجر می شود و احساسات به عملکرد ها و عملکردها نيز به نتایج ختم می شوند. شما نا خدای کشتی زندگی خود هستيد اما اگر باد موافقی نباشد ٬ رسيدن به مقصد بسيار سخت خواهد شد . قانون جذب همان بخش نامرئی ماجراست که خود ما آنرا طلب می نمایيم . همان باد موافقيست که بر بادبان کشتی می وزد و آن را به ساحل اهداف شما هدایت می کند. در غير این صورت مجبورید تمام مسير را پارو بزنيد آنها که در ذهنشان به کشتی های با موتور سوخت فسيلی فکر می کنند باید بدانند که هر فردی پس از مهارت و استادی می تواند کنترل تمام ابزارهای زندگی را در دست گيرد و چيزی را به شانس و اقبال واگذار ننماید. اما بدانيد که بشر از قایق بادبانی به کشتی های با سوخت هسته ای رسيد.

حتما بخوانید :   7 عادت برای شکست و استفاده از آنها برای موفقیت

 

 

پاسخ به یک سوال مهم در مسیر کسب ثروت

پاسخ به یک سوال مهم در مسیر کسب ثروت

سوال فلسفی ٬ قسمت سوم:

گفته شد که گلایه و شکایت ما را در فقر نگاه می دارد و داشتن روحيه مثبت و خوش بينی می تواند مسير ما را به سوی ثروت هموار کند. آنگاه که درک کنيد شما خالق زندگی و جهان خود هستيد دیگر دست از گلایه و شکایت برخواهيد داشت و به جای آن ٬احساس مسئوليت را جایگزین خواهيد کرد اما درست در زمانی که قصد دارید فضایی مثبت در پيرامون خود ایجاد کنيد. اطرافيان با گلایه ها و شکایات و درد دلهایشان شما را بمباران خواهندکرد. اینکه شما دست از گله و شکایت بردارید کافی نيست . باید از گوش دادن به گلایه های دیگران نيز خود داری کنيد. افکار منفی و گله و شکایت از زندگی و روزگار مثل سيگار ٬ ریه های کالبد ذهنی و عاطفی شما را خراب می کند. دود سيگار دیگران هم همين کار را خواهد کرد ٬ پس مراقب باشيد دیگران با گله و شکایت و یا درد دل های بی مورد فضای ذهنی عاطفی شما را آلوده نکنند. تمرکز ذهنی عاطفی شما به هر سو باشد کشتی زندگی شما نيز به همان سو خواهد رفت . پس به چيزی که نمی خواهيد ٬ فکر نکنيد و احساستان را درگير آن نکنيد تا به سوی آن کشيده نشوید فکر نکردن به چيزی که نمی خواهيد به این معنا نيست که مشکلات، خطرات و تهدید ها را بررسی نکنيد بلکه به این معناست که احساس خود را درگير آن نکنيد و فقط به ميزانی که لازم است ٬ وقت و انرژی صرف آن کنيد ٬ بدون ترس و نگرانی و هر فکر منفی دیگر. سطل زباله بد بوی داخل آشپزخانه یک واقعيت است اما شما هرگز درب آن را باز نمی گذارید و سر خود را بالای آن نمی گيرید تا پس از هر نفس عميق ناله سر کنيد که خدایا این چه مصيبتی است . شما هر گز زباله ها را در خانه خود پراکنده نمی کنيد. قطعا هر شب درب کيسه زباله را گره زده و آن را از خانه خارج می کنيد. شما حتی اجازه نمی دهيد همسایه ها زباله هایشان را داخل یا جلو منزل شما خالی کنند. پس همين کار را نيز با خانه درون خود انجام دهيد و اجازه ندهيد آلوده شود . افکار منفی خود را تکرار نکنيد ٬ نه برای خود و نه برای دیگران به هر مشکلی به چشم یک چالش بنگرید که قرار است به شما درسی بدهد یا شما را قوی تر کند . رشد کنيد و آن مشکل را پشت سر بگذارید. ثروتمندان هيچ وقتی را صرف گله و شکایت و منفی بافی نمی کنند. ثروتمند باشيد.

حتما بخوانید :   کلید تغییر دادن خود چیست؟

 

تمرین به مدت یک هفته:

به مدت یک هفته مراقب افکار و احساسات خود باشيد . ممکن است در طول روز بار ها بطور ناخودآگاه اقدام به گلایه ٬ سرزنش و یا توجيه کردن نمایيد. اگر خود را در حين ارتکاب این اعمال یافتيد با ملایمت و آرامش و بدون احساس گناه با خود صحبت کنيد و به خود یادآور شوید که شما خالق زندگی و سرنوشت خویش هستيد . این شمایيد که جهان خود را میسازید. به خود یادآور شوید که هر چند هنوز کنترل کاملی بر شرایط و وقایع ندارید اما هر چه بيشتر رشد کنيد کنترل شما نيز بيشتر خواهد شد ٬ پس صبور باشيد و بدانيد که اگر با فرایند زندگی همراهی و همکاری کنيد زندگی نيز با شما همکاری خواهد کرد نقطه کنونی خود را در دفتر چه ای ثبت کنيد تا در آینده بدانيد چقدر پيشرفت کرده اید . هر هفته سراغ دفترچه بروید و ميزان تغييرات و پيشرفت جنبه های ذهنی و شخصيتی خود را یادداشت کنيد یادتان باشد هيچ ویژگی و قابليتی بدون تمرین بدست نخواهد آمد. دانستن فقط گام اول است . یادگيری بدون بکارگيری ارزشی نخواهد داشت.

شما همراه محترم و دوست داشتنی وبسایت خودباور میتوانید ادامه این مطلب را در مقاله “چه تعریفی از زندگی مالی تان دارید؟” مطالعه کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *