چند نکته کلیدی که حتما باید برای برقراری ارتباط موفق بدانید

چند نکته کلیدی که حتما باید برای برقراری ارتباط موفق بدانید

تکنیک ‌های‌ موثر‌ ارتباط و‌ تدابیر‌ هوشمندانه‌ به‌ شما‌ امکان‌ می ‌دهد‌ تا‌ ‫اعتماد سازی‌ کنید،‌ به‌ راحتی‌ با‌ دیگران‌ سخن‌ بگویید‌ و‌ با‌ هر کسی‌ که‌ ملاقات‌ ‫می ‌کنید،‌ ارتباط  مثبتی‌ ایجاد‌ کنید.‌ این‌ تکنیک ‌ها‌ شما‌ را‌ قادر‌ می ‌سازد‌ تا‌ احساس‌ عزت‌ نفس‌ مردم‌ را‌ افزایش‌ دهید‌ و‌ باعث‌ شوید‌ احساس خوبی‌ نسبت‌ ‫‌‫به‌ خود‌ داشته‌ باشند‌ و‌ شما‌ را‌ تحسین‌ کنند.‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ این‌ مرحله‌ از‌ ‫جذابیت‌ شخصی،‌ توانایی ‌های‌ خود‌ در‌ زمینه‌ «پیش ‌بینی‌ احساسی»‌ را‌ افزایش‌ ‫دهید‌ تا‌ دریابید‌ مردم‌ چگونه‌ به‌ اعمال‌ و‌ رفتار‌ شما‌ عکس ‌العمل‌ نشان‌ خواهند‌ ‫داد.‌ برای‌ بهبود‌ توانایی های ایجاد ارتباط از‌ نکات‌ زیر‌ استفاده‌ کنید.

 

فهرست

‫اثرگذاری مثبت

‫در‌ این‌ بخش‌ روش ‌هایی‌ ارائه‌ کرده ‌ایم‌ تا‌ بتوانید‌ به‌ سرعت‌ کاری‌ کنید‌ که‌ ‫دیگران‌ احساس خوبی‌ نسبت‌ به‌ شما‌ پیدا‌ کنند:

 

‫• چگونه ارتباط چشمی مناسب برقرار کنیم.‌

برای‌ برقراری‌ ارتباط  چشمی‌ ‫قوی‌ به‌ سرعت‌ چشمان‌ افراد‌ دیگر‌ را‌ بررسی‌ کنید .‌ رنگ‌ چشم‌ آن ‌ها،‌ طول‌ ‫مژه ‌ها،‌ میزان‌ پلک‌ زدن‌ آن ‌ها‌ و‌ استفاده‌ آن ‌ها‌ از‌ لنز‌ را‌ تشخیص‌ دهید.‌ نگاه‌ کنید‌ و‌ ببینید.‌ به‌ یک‌ کارآگاه‌ چشم‌ تبدیل‌ شوید.‌

 

‫• چگونه هنگام ملاقات با مردم اعتماد به نفس خود را حفظ کنید.‌

وقتی‌ ‫شخص‌ جدیدی‌ را‌ ملاقات‌ می ‌کنید،‌ لباسی‌ را‌ که‌ به‌ تازگی‌ خریده ‌اید‌ نپوشید،‌ ‫زیرا‌ نمی ‌دانید‌ که‌ در‌ این‌ لباس‌ چه‌ احساسی‌ دارید‌ و‌ چگونه‌ به‌ نظر‌ می ‌رسید.‌ ‫ابتدا‌ لباس‌ خود‌ را‌ در‌خانه‌ بپوشید‌ و‌ امتحان‌ کنید‌ و‌ اگر‌ با‌ آن‌ راحت‌ بودید،‌ آن‌ ‫را‌ هنگام‌ ملاقات‌ بپوشید.‌‌

 

‫• چگونه کاری کنید که بی صبرانه در انتظار ملاقات با شما باشند .‌

وقتی‌ ‫شخصی‌ را‌ به‌ شخص‌ دیگری‌ معرفی‌ می ‌کنید،‌ ابتدا‌ یک‌ نکته مثبت‌ درباره‌ ‫آن‌ فرد‌ بگویید.‌ اگر‌ یکی‌ از‌ آن ‌ها‌ دوست‌ صمیمی‌ شما‌ است،‌ از‌ قبل‌ با‌ هم‌ ‫توافق‌ کنید‌ که‌ در‌ طول‌ معرفی‌ از‌ یکدیگر‌ تعریف‌ کنید.‌ این‌ روش‌ به‌ شما‌ و‌ ‫دوستتان‌ کمک‌ می ‌کند‌ تا‌ سردی‌ جلسات‌ و‌ گردهمایی ‌های‌ اجتماعی‌ را‌ از‌ ‫بین‌ ببرید.‌

 

‫• چگونه کاری کنید که همه آرزومند شنیدن نظرات شما باشند.‌

رمز‌ موفقیت‌ آن‌ است‌ که‌ وقتی‌ دیگران‌ در‌ حال‌ صحبت‌ هستند‌ صحبت‌ آنها‌ را‌ ‫قطع‌ نکنید.‌ به‌ جای‌ آن‌ ساکت‌ باشید،‌به‌ دقت‌ به‌ سخنان دیگران‌ توجه‌ کنید‌ ‫و‌ با‌ سخنران‌ ارتباط  چشمی‌ برقرار کنید.‌ آرام‌ و‌ خونسرد‌ باقی‌ بمانید.‌ سرانجام‌ ‫وقتی‌ نوبت‌ صحبت‌ شما رسید،‌ مردم‌ به‌ دقت‌ به‌ سخنان‌ شما‌ یعنی‌ یک‌ ناظر‌ ‫با‌ ملاحظه‌ توجه‌ می ‌کنند.‌

از دست ندهید :   عزت نفس در اسلام

 

چند نکته کلیدی که حتما باید برای برقراری ارتباط موفق بدانید

چند نکته کلیدی که حتما باید برای برقراری ارتباط موفق بدانید

‫سلام و خداحافظی

‫روش‌ ملاقات‌ شما‌ با‌ افراد‌ و‌ روش‌ ترک‌ کردن‌ آن‌ ها ،‌شما‌ را‌ متمایز‌ می ‌کند.‌ ‫برای‌ ورود‌ و‌ خروج‌ فوق ‌العاده‌ از‌ این‌ نکات‌ پیروی‌ کنید.

 

‫• چگونه کارت ویزیت خود را با تشخص به دیگران بدهید و کارت آنها ‫را بگیرید.‌

وقتی‌ کسی‌ کارت‌ ویزیتی‌ به‌ شما‌ می ‌دهد،‌ آن‌ کارت‌ برایش‌ بسیار‌ ‫‫ارزشمند‌ است.‌ آن‌ را‌ سریعا در‌ جیب‌ خود‌ نگذارید.‌ در‌ عوض‌ آن‌ را‌ با‌ دو‌دست‌ ‫بگیرید‌ و‌ با‌ دقت‌ به‌ آن‌ نگاه‌ کنید‌ گویی‌ به‌ یک‌ شاهکار‌ هنری‌ نگاه‌ می ‌کنید‌ که‌ قیمتی‌ برای‌ آن‌ متصور‌ نیست.‌ سپس‌ آن‌ را‌ پایین ‌تر‌ بگیرید‌ و‌ هر‌ چند‌ لحظه‌ ‫یک ‌بار‌ نگاهی‌ به‌ آن‌ بیندازید.‌ وقتی‌ کارت‌ خود‌ را‌ به‌ کسی‌ می ‌دهید،‌آن‌ را‌ از‌ ‫یک‌ جای‌ کارت‌ بسیار‌ شیک‌ خارج‌ کنید،‌ به‌ صورت‌ افقی‌ بالا‌ آورده ،‌رو‌به‌روی‌ ‫فرد‌ بگیرید‌ و‌ به‌ او‌ بدهید.‌ این‌ کار‌ نشان‌ می ‌دهد‌ که‌ کارت‌ شما‌ و‌ در‌ نتیجه‌ ‫شغل‌ و‌ کسب و ‌ ‌کارتان‌ برایتان‌ بسیار‌ مهم‌ است.‌ دیگران‌ نیز‌ به‌ همان‌ ترتیب‌ به‌‫ ‫شما‌ عکس ‌العمل‌ نشان‌ می ‌دهند.‌ با‌ کارت ‌های‌ ویزیت‌ با‌ احترام‌ برخورد‌ کنید.

 

‫• چگونه بدون پیشقدم شدن نشان دهید کسی را دوست دارید.‌

با‌ یک‌ حالت‌ ‫پر‌ احساس به‌ آن‌ شخص‌ نزدیک‌ شوید‌ و‌ سپس‌ به‌ سرعت‌ خود‌ را‌ عقب‌ بکشید،‌ این‌ کار‌ نشان‌ می ‌دهد‌ که‌ به‌ او‌ احترام‌ می ‌گذارید‌ و‌ رعایت‌ حال‌ او‌ را‌ می ‌کنید.

 

‫• چگونه با افراد موردنظر خود ملاقات کنید.‌

وقتی‌ شخص‌ مورد‌ نظر‌ ‫می ‌نشیند،‌ یک‌ صندلی‌ در‌ نزدیکی‌ او‌ انتخاب‌ کنید.‌ اگر‌ نزدیک‌ کسی‌ بنشینید،‌ ‫شروع‌ و‌ ادامه‌ صحبت‌ با‌ او‌ آسان ‌تر‌ است.‌

روابط

‫دیگران‌ را‌ در‌ مکالمات‌ گرم‌ و‌ صمیمانه خود‌ شریک‌ کنید.‌با‌ اینکار‌ آن ‌ها‌ ‫احساس‌ خوبی‌ نسبت‌ به‌ شما‌ پیدا‌ می ‌کنند.‌ از‌ روش ‌های‌ زیر‌ استفاده‌ کنید:

 

‫• چگونه باافرادی که چند لحظه پیش ملاقات کرده اید، گفتگویی جذاب ‫داشته باشید.‌

مکالمه‌ را‌ طوری‌ هدایت‌ کنید‌ که‌ بیشتر‌ راجع‌ به‌ مخاطب‌ باشد.‌ جزئیاتی‌ در مورد‌ کارهای‌ اخیر‌ آن ‌ها‌ بپرسید‌ که‌ در‌ چند‌ ساعت‌ گذشته‌ انجام‌ ‫داده ‌اند .‌ صحبت‌ درباره‌ چنین‌ جزئیاتی‌ برای‌ مردم‌ آسان‌ است،‌ زیرا‌ به‌ تازگی‌ ‫آن ‌ها‌ را‌ انجام‌ داده ‌اند‌ و‌ از‌ صحبت‌ راجع‌ به‌ موضوع‌ مورد‌ علاقه‌ خود‌ «یعنی‌ ‫خودشان»‌ لذت‌ می ‌برند.‌

از دست ندهید :   به کمک تجسم خلاق در هر کاری مهارت پیدا کنید!

 

‫• چگونه با افراد غریبه دوست شوید.‌

غریبه ‌ها‌ را‌ تشویق‌ کنید‌ راجع‌ به‌ ‫موضوعات‌ ادامه ‌دار‌ صحبت‌ کنند‌ تا‌ مکالمه‌ ادامه‌ پیدا‌ کند.‌ برای‌ مثال،‌ از‌ ‫شخص‌ بخواهید‌ رستورانی‌ معرفی‌ کند‌ تا‌ با‌ همسرتان‌ برای‌ شام‌ به‌ آنجا‌ بروید‌ ‫(ادامه‌ بحث:‌ این‌ رستوران‌ کجاست؟‌ بهتر‌ است‌ چه‌ غذایی‌ سفارش‌ دهم؟)‌ اگر‌ ‫اسم غذا‌ را‌ فراموش‌ کنید،‌ بهانه ‌ای‌ دارید‌ که‌ با‌ این‌ فرد‌ جدید‌ تماس‌ بگیرید‌ و‌ ‫مجددا از‌ او‌ بپرسید.‌ تماس‌ با‌ فردی‌ که‌ قبلا‌ به‌ او‌ معرفی‌ شده ‌اید،‌ مطمئن ‌ترین‌ ‫روش‌ ایجاد‌ یک‌ دوستی‌ جدید‌ است.

 

‫• چگونه برای شروع و یا مشارکت در یک مکالمه تردید نکنید.‌

روز‌ قبل‌ ‫از‌گردهمایی‌ اجتماعی،‌ به‌ دقت‌ درباره مطالبی‌ که‌ مردم‌ احتمالا‌ راجع‌ به‌ آن ‌ها‌ ‫صحبت‌ خواهند‌ کرد،‌ فکر‌ کنید.‌ نظرات‌ خود‌ را‌ درباره یک‌ یا‌ چند‌ مورد‌ از‌ این‌ ‫موضوعات ،‌آماده‌ کنید.‌ در‌ گردهمایی،‌ این‌ آمادگی‌ را‌ دارید‌ که‌ خود‌ را‌ منطقی،‌ ‫آگاه‌ و‌ پر‌ از‌ ایده‌ نشان‌ دهید.

 

‫• چگونه وقتی کسی مزاحم شما میشود، نظر خود را بیان کنید.‌

وقتی‌ کسی‌ مزاحم‌ شما‌ شد،‌ اگر‌ با‌ همان‌ روش‌ جواب‌ او‌ را‌ بدهید،‌ مانند‌ یک‌ دستگاه‌ ‫ضبط‌ صوت‌ عمل‌ کرده ‌اید.‌ مطلب‌ مورد‌ نظر‌ خود‌ را‌ با‌ کلمات‌ متفاوتی‌ بیان‌ ‫کنید.‌ برای‌ مثال،‌ «مردم‌ نظرات‌ متفاوتی‌ دارند،‌ اما‌ نظر‌ من‌ این‌ است‌ که‌…»‌ ‫یا‌ «با‌ در‌ نظر‌ گرفتن‌ شرایط،‌ فکر‌ نمی ‌کنید‌ که…»‌ به‌ بیان‌ دیگر‌ نوشابه‌ قدیمی‌ ‫خود‌ را‌ در‌ یک‌ بطری‌ جدید‌ ارائه‌ کنید.‌

 

‫• چگونه سخنانی مناسب حال مخاطب بگویید.‌

نمی ‌توان‌ با‌ کلمات‌ پر‌ ‫طمطراق‌ و‌ پیچیده‌ با‌ شاگردان‌ کلاس‌ اول‌ ابتدایی‌ صحبت‌ کرد.‌ ارتباط خود‌ ‫را‌ با‌ مخاطب‌ یا‌ مخاطبان‌ به‌ گونه ‌ای‌ شخصی  ‌تر‌ و‌ خصوصی ‌تر‌ کنید‌ که‌ احساس‌ ‫راحتی‌ کنند.‌ هرگز‌ افراد‌ را‌ ساکت‌ نکنید‌ اما‌ به‌ نحوه‌ صحبت‌ کردن‌ آن ‌ها‌ با‌ ‫دیگران‌ دقت‌ کنید.‌ «وقتی‌ در‌ شهر‌ رم‌ هستید،‌ مانند‌ رومی ها‌ سخن‌ بگویید».‌

 

‫• چگونه  پشت  سر  مردم  طوری  حرف  بزنید که  خوششان  بیاید .‌

مردم‌ همیشه‌  مشتاقند‌ نظر‌ دیگران‌ را‌ درباره‌ خودشان‌ بدانند ،‌ بنابراین‌ مطلب‌ خوبی‌ ‫درباره آن ‌ها‌ بگویید‌ و‌ مطمئن‌ شوید‌ آن‌ را‌ شنیده ‌اند.‌ اگر‌ فکر‌ می ‌کنید‌ آن‌ را‌ ‫نشنیده ‌اند،‌ مجددا بگویید.‌ وقتی‌ مهمانی‌ را‌ ترک‌ می ‌کنید،‌ جمله مورد‌ نظر‌ خود‌ ‫را‌ بگویید:‌ «دیویس‌ واقعا می‌داند‌ چگونه‌ یک‌ مهمانی‌ خوب‌ برگزار‌ کند.‌ این‌طور‌ ‫نیست؟»‌ بلند تر‌ از‌ حد‌ معمول‌ صحبت‌ کنید‌ تا‌ دیویس‌ بتواند‌ سخنان‌ شما‌ را‌‫ بشنود.‌

از دست ندهید :   چگونه مذاکره کنیم!

 

‫• چگونه کاری کنید که همه در صحبت کردن با شما احساس راحتی کنند.‌

‫برای‌ شرکت‌ در‌ مکالمهای‌ که‌ برای‌ دیگران‌ هم‌ خالی‌ از‌ لطف‌ نباشد،‌ مطمئن‌ ‫شوید‌ که‌ آن ‌ها‌ حداقل‌ از‌ نظر‌ فیزیکی‌ راحت‌ هستند.‌ برای‌ مثال،‌ اگر‌ از‌ پشت‌ ‫میز‌ خود‌ با‌ کسی‌ صحبت‌ کنید،‌ ممکن‌ است‌ او‌ را‌ بترسانید.‌ به‌ جای‌ آن،‌ یک‌ ‫صندلی‌ در‌ کنار‌ میز‌ خودقرار‌ دهید‌ و‌ از‌ او‌ بخواهید‌ در‌ کنار‌ شما‌ بنشیند.‌ آقایان‌ ‫باید‌ از‌ جایی‌ که‌ نشسته ‌اند،‌ در‌ خروجی‌ را‌ ببیند.‌ اغلب‌ آنها  از‌ اینکه‌ پشتشان‌ به‌ در‌ باشد،‌ احساس‌ ناخوشایندی‌ دارند.‌

 

‫• چگونه خود را قدرتمند نشان دهید.‌

وقتی‌ کسی‌ نکته ‌ای‌ را‌ می ‌گوید،‌ ‫چند‌ بار‌ چانه‌ خود‌ را‌ از‌ حالت‌ موازی‌ با‌ زمین‌ کمی‌ بالاتر‌ بیاورید‌ (پایین‌ آوردن‌ ‫چانه‌ نشانه‌ توافق‌ است).‌ البته‌ این‌ کار‌ ممکن‌ است‌ متکبرانه‌ به‌ نظر‌ آید.‌ پس‌  با‌ ‫احتیاط‌ از‌ آن‌ استفاده‌ کنید.‌

 

‫• چگونه طوری بخندید که مورد احترام قرار گیرید.‌

خندیدن‌ مسری‌ ‫است.‌ وقتی‌ مردم‌ اطراف‌ شما‌ کاری‌ هوشمندانه‌ یا‌ خندهدار‌ انجام‌ می ‌دهند،‌ ‫اولین‌ کسی‌ باشید‌ که‌ با‌ صدای‌ بلند‌ میخندید.‌ به‌ دیگران‌ نشان‌ دهید‌ که‌ از‌ ‫مصاحبت‌ آن ‌ها‌ لذت‌ می ‌برید.‌

 

‫• چگونه ذهن افراد را بخوانید.‌

برای‌ اینکه‌ بفهمید‌ مردم‌ واقعا چگونه‌ فکر‌ ‫می ‌کنند،‌ به‌ صورت ‌‌آن ‌ها‌ نگاه‌ کنید.‌ اگر‌ لب ‌های‌ آن ‌ها‌ به‌ آرامی‌ بالا‌ برود،‌ ‫مشخص‌ است‌ احساس‌ خوبی‌ دارند.‌ اگر‌ صورت ‌های‌ آن ‌ها‌ خشک‌ و‌ بی ‌روح‌ ‫باشد،‌ و‌ لب ‌هایشان‌ آویزان‌ باشد،‌ معلوم‌ است‌ طور دیگری‌ فکر می ‌کنند.‌ ‫مکالمات‌ خود‌ را‌ بر‌اساس‌ این‌ حالات‌ پیش‌ ببرید.‌

شما چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
[تعداد امتیازات: 0 میانگین امتیاز: 0]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *