چگونه‌ اجتماعی‌ تر‌ شوید‌ و‌ ارتباطات بهتری‌ بسازید؟

چگونه‌ اجتماعی‌ تر‌ شوید‌ و‌ ارتباطات بهتری‌ بسازید؟

فهرست

اجتماعی شدن

‫بسیاری‌ از‌ مردم‌ به‌ مهمانی‌ می ‌روند‌ تا‌  روابط‌ اجتماعی خود‌ را‌  گسترش‌ ‫دهند،‌ اما‌ اغلب‌ احساس‌ راحتی‌ نمی ‌کنند.‌ برای‌ اینکه‌ خوش‌ بگذرانید و ارتباطات بهتری برقرار کنید،‌ نکات‌ ‫‫زیر‌ را‌ به‌ کار‌ گیرید:

 

‫• چگونه در یک مهمانی بزرگ دوستانی پیدا کنید.‌

اگر‌ کمی‌ زودتر‌ به‌ ‫مهمانی‌ بروید‌ می ‌توانید‌ با‌ افرادی‌ که‌ پیش‌ از‌شما‌ رسیده ‌اند،‌ ارتباط‌ برقرار‌ کنید‌ ‫و‌ وقتی‌ دوستان‌ آن ‌ها‌ به‌ مهمانی‌ آمدند،‌ آن ‌ها‌ شما‌ را‌ به‌ دوستانشان‌ معرفی‌ ‫می ‌کنند.‌ هم ‌چنین،‌ وقتی‌ بچه ‌ها‌ را‌ به‌ مهمانی‌ می ‌برید‌ این‌ تکنیک،‌ تکنیک‌ ‫بسیار‌ موثر‌ است.‌ وقتی‌ کسی‌ تنها‌ به‌ نظر‌ می ‌رسد،‌ لبخند‌ بزرگی‌ به‌ او‌ بزنید.‌ به‌ سرعت‌ وارد‌ صحبت‌ شوید‌ و‌ او‌ را‌ برای‌ همیشه‌ به‌ دوست‌ خود‌ تبدیل‌ کنید.‌

 

‫• چگونه در یک گردهمایی تنها و سردرگم به نظر نیایید.‌

طوری‌ وارد‌ سالن‌ شوید‌ که‌ گویی‌ مالک‌ آن‌ هستید.‌ به‌ همه‌ جای‌ سالن‌ نگاه‌ کنید‌ و‌ چنان‌ ‫با‌ اشتیاق‌ نگاه‌ خود‌ را‌ بچرخانید‌ که‌ گویی‌ کسی‌ را‌ که‌ می ‌شناسید،‌ دیده ‌اید.‌

 

‫• چگونه دعوت کسی را رد کنید و همچنان ارتباط را حفظ  کنید .‌

وقتی‌ ‫احساس‌ می ‌کنید‌ باید‌ دعوتی‌ را‌ برای‌ یک‌ مهمانی‌ بپذیرید‌ که‌ ترجیح‌ می ‌دهید‌ ‫از‌ آن‌ اجتناب‌ کنید،‌ خود‌ را‌ هیجان ‌زده‌ و‌ مشتاق‌ نشان‌ دهید.‌ بعداً‌ با‌ آن‌ شخص‌ ‫تماس‌ بگیرید‌ و‌ بگویید‌ با‌ کمال‌ تأسف‌ برنامه ‌های‌ شما‌ امکان‌ شرکت‌ در‌ آن‌ ‫مراسم‌ را‌ به‌ شما‌ نمی ‌دهند.‌

 

‫ایمیل و موبایل

باید ها و نباید های استفاده از ایمیل و تلفن همراه در برقراری ارتباطات عبارتند از:

از دست ندهید :   چرا خنده بر هر درد بی درمان دواست؟

 

‫• چگونه وقتی خارج از محل کار هستید، ثابت کنید فرد خاصی هستید.‌

‫به‌ پیام ‌های‌ اتوماتیک‌ اعتماد‌ نکنید،‌ پیام ‌های‌ خصوصی‌ و‌ دوستانه‌ برای‌ افراد‌ ارسال‌ کنید.‌

 

‫• چه کنید که ایمیل هایتان مطمئن به نظر آیند؟‌‌

در‌ جملات‌ خود‌ از‌ افعال‌ ‫زمان‌ گذشته‌ استفاده‌ نکنید.‌ ننویسید‌ «امیدوار‌ بودم‌ که…»،‌ بنویسید‌ «امیدوارم‌ ‫که‌ شما…»‌.‌ زمان‌ گذشته‌ عدم‌ اطمینان‌ را‌ نشان‌ می ‌دهد.‌

 

‫• چگونه از خودپسند به نظر آمدن در ایمیل اجتناب کنید:‌

از‌ کلمه‌ «من»‌ ‫کمتر‌ استفاده‌ کنید.‌

 

‫• چگونه پیامهای خود را امضا کنید:‌

هیچ‌ چیز‌ برای‌ یک‌ نفر‌ مهمتر‌ از‌ ‫اسمش‌ نیست.‌ نام‌ گیرنده نامه‌ را‌ در‌ جمله‌ آخر‌ پیام‌ خود‌ لحاظ‌ کنید.‌

 

‫• چگونه از تحقیر دیگران به وسیله ایمیل اجتناب کنید:‌

همه پیام ‌های‌ زنجیره ‌ای‌ را‌ که‌ ممکن‌ است‌ به‌ صورت‌ اتوماتیک‌ ضمیمه‌ پیام ‌های‌ ارسالی‌ شما‌ باشند‌ را‌ دوباره‌ چک‌ کنید.‌ پیام ‌های‌ اشتباه‌ را‌ برای‌ افراد‌ اشتباه‌ ‫نفرستید.‌

 

‫• چگونه خود را صاحبنظر نشان دهید.‌

ببینید‌ در‌ محل‌ زندگی‌ کسانی‌ که‌ ‫دریافت‌ کننده ایمیل‌ شما‌ هستند‌ چه‌ اتفاقاتی‌ می ‌افتد‌ و‌ در‌ ارتباطات خود‌ به‌ حوادثی‌ اشاره‌ کنید‌ که‌ قرار‌ است‌ در‌ آینده‌ در‌ آن‌ محل‌ اتفاق‌ بیفتد .‌ جستجو‌ ‫در‌وب‌ تنها‌ چند‌ ثانیه‌ طول‌ می ‌کشد‌ و‌ همین‌ کار‌ باعث‌ می ‌شود‌ سود‌ زیادی‌ از‌ ‫دریافت ‌کنندگان‌ پیام‌ خو د‌بدست‌ آورید.‌

 

‫• چگونه با استفاده از موبایل خود عزت نفس آنها را افزایش دهید.‌

‫بودن‌ با‌ کسی‌ که‌ مرتبا با‌ جواب‌ دادن‌ به‌ تلفن‌ همراه‌ خود،‌ مزاحم‌ صحبت ‌های‌ شما‌ می ‌شود،‌ بسیار‌ توهین ‌آمیز‌ است.‌ وقتی‌ با‌ کسی‌ هستید،‌با‌ خاموش‌ کردن‌ ‫تلفن‌ همراه‌ خود،‌ نشان‌ دهید‌ که‌ برایش‌ ارزش‌ قائلید.‌

از دست ندهید :   صدای موفقیت شما کی در خواهد آمد؟

 

‫کارهایی که نباید انجام دهید

‫مردم‌ گاهی‌ بی ‌معنی ‌ترین‌ سخنان‌ را‌ می ‌گویند‌ و‌ بی ‌معنی ‌ترین‌ کارها‌ را‌ انجام‌ ‫می ‌دهند.‌ از‌ ارتکاب‌ این‌ اشتباهات‌ اجتناب‌ کنید.

 

‫• چگونه طوری رفتار کنید که مردم شما را کم اهمیت نپندارند:‌

هرگز‌‫ از‌ عبارت‌ «وقت‌ ناهار‌ من»‌ استفاده‌ نکنید.‌ این‌ جمله‌ نشان‌ می ‌دهد‌ که‌ شما‌ مسئول‌ زمان‌ خود‌ نیستید‌ و‌ رئیس ‌تان‌ تصمیم‌ می ‌گیرد.‌

 

‫• چگونه از گفتن جملات احمقانه معمول اجتناب کنید.‌

از‌ گفتن‌ جملات‌ ‫«متأسفم،‌ وقت‌ نکردم‌ با‌ شما‌ تماس‌ بگیرم،‌ یا‌ برای‌ شما‌ نامه‌ بنویسم‌ و‌ ‫یا‌ نزد‌ شما‌ بیایم»‌ اجتناب‌ کنید.‌ این‌ جملات‌ نشان‌ می ‌دهد‌ شخص‌ مذکور‌ ‫لیاقت‌ زمان‌ ما‌ را‌ نداشته‌ است.‌ وقتی‌ افراد‌ را‌ به‌ فرودگاه‌ می ‌رسانید،‌ به‌ آن ‌ها‌ ‫نگویید‌ «پرواز‌ ایمنی‌ داشته‌ باشید»،‌ این‌ جمله‌ نشان‌ می ‌دهد‌ فکر‌ می ‌کنید‌ ‫آن ‌ها ‌می میرند.‌ به‌ کسانی‌ که‌ با‌ آن ‌ها‌ قدم‌ می ‌زنید،‌ نگویید‌ «مواظب‌ باشید‌ ‫پایتان‌ نلغزد»‌ زیرا‌ فکر‌ می ‌کنند‌ آن ‌ها‌ را‌ دست‌ و‌ پا‌ چلفتی‌ می ‌دانید.‌

 

‫• چگونه بفهمید در چه مواردی نباید دوستانه رفتار کنید.‌

گاهی‌ مردم‌ نمی ‌خواهند‌ با‌ آن ‌ها‌ دوستانه‌ رفتار‌ کنید،‌ مخصوصا وقتی‌ در‌ حال‌ جر‌ و‌ بحث‌ و‌ ‫یا‌ حمل‌ اسباب‌ و‌ اثاث‌ هستند.‌ وقتی‌ کسی‌ را‌ دیدید‌ و‌ فهمیدید‌ که‌ نمی ‌خواهد‌ ‫‫به‌ او‌ نزدیک‌ شوید،‌پس‌ به‌ او‌ نزدیک‌ نشوید.‌ وقتی‌ کسی‌ غمگین‌ یا‌ بیمار‌ است‌ ‫شاید‌ اطلاعاتی‌ را‌ افشا کند‌ که‌ بسیار‌ خصوصی‌ هستند .‌پس‌ بهتر‌ است‌ سریعا ‫موضوع‌ بحث‌ را‌ عوض‌ کنید.

از دست ندهید :   ۱۱ ویژگی افراد کاریزماتیک

 

‫• چگونه از متقلب به نظر آمدن اجتناب کنیم.‌

هرگز‌ از‌ عبارات‌ «صریحا‌ ‫بگویم…»‌ یا‌ «بگذارید‌ با‌ شما‌ روراست‌ باشم»‌ استفاده‌ نکنید.‌ چنین‌ عباراتی‌ ‫نشان‌ می ‌دهند‌ که‌ بسته‌ به‌ شخصی‌ که‌ در‌ حال‌ مکالمه‌ با‌ او‌ هستید‌ ممکن‌ ‫است‌ روراست‌ یا‌ غیر‌ روراست‌ باشید.‌

 

 ارتباطات شخصی

‫هیچ‌ چیز‌ مهم ‌تر‌از‌ ارتباطات شخصی‌ نیست.‌ برای‌ ارتقای‌  ارتباطات شخصی‌ خود‌ از‌ نکات‌ زیر‌ کمک‌ بگیرید:

 

‫• چه کنید که همیشه تشکر شما را به خاطر داشته باشند .‌

وقتی‌ مردم‌ به‌ ‫شما‌ لطفی‌ می ‌کنند،‌ هدیه ‌ای‌ می ‌دهند‌ و‌ یا‌ رفتار‌ با ملاحظهای‌ انجام‌ می ‌دهند،‌ ‫به‌ سرعت‌ از‌ آن ‌ها‌ تشکر‌ کنید.‌ سپس‌ گام‌ دیگری‌ بردارید‌ و‌ مدتی‌ بعد‌ دوباره‌ ‫از‌ آن ‌ها‌ تشکر‌ کنید.‌

 

‫• چگونه از آنها طوری تعریف کنید که هرگز فراموش نکنند.‌

تعریف‌ خود‌ را‌ با‌ اضافه‌ کردن‌ جزئیات‌، طولانی‌ کنید.‌ باید‌ نشان‌ دهید‌ که‌ همه‌ تلاشهای‌ ‫آن‌ فرد‌ را‌ فهمیده ‌اید‌ و‌ به‌ آن‌ ارج‌ می ‌نهید.‌

 

‫• چگونه  ارتباطات  خود با شریکتان را بهبود ببخشید.‌

همیشه‌ مطالب‌ مثبتی‌ ‫راجع‌ به‌ شریک‌ خود‌ بگویید،‌ چه‌ خودش‌ حاضر‌ باشد‌ و‌ چه‌ نباشد.‌

شما چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
[تعداد امتیازات: 1 میانگین امتیاز: 3]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *