۲۱ روش انضباط‌ شخصي‌ برای دستیابی به هدف – قسمت دوم

۲۱ روش انضباط‌ شخصي‌ برای دستیابی به هدف – قسمت دوم

‫با‌  به ‌کارگیری‌ این 21‌ روش در‌ ارتباط‌ با‌‌ انضباط‌ شخصي‌ در‌ تمامي‌ جنبه ‌هاي‌ زندگي‌ خود ،‌ در‌ سه‌ عرصه ‌ی‌ اصلي‌ پیشرفت‌ خواهید‌ کرد : «موفقیت‌‫ شخصي،‌ تجارت،‌ امور‌مالي‌ و‌ فروش‌ و‌ زندگي‌ شخصي» .‌ با‌ تمرین‌ تسلط‌‫ بر‌ نفس‌ و‌ کنترل‌ خویش،‌ خودتان‌ را‌ بیشتر‌ دوست‌ خواهید‌ داشت.‌ احساس‌ سر بلندي‌ کرده‌ و‌‌ تصویر‌ ذهني‌ بهتري‌ نسبت‌ به‌ خود‌ پیدا‌ مي ‌کنید‌ و‌ در‌ نهایت‌ ‫احساس‌ قدرتمندی،‌ مسئولیت‌ و‌ خوش ‌بینی‌ به‌ آینده‌ خواهید‌ داشت.

قسمت اول ۲۱ روش انضباط‌ شخصي‌ برای دستیابی به هدف  را میتوانید با کلیک بر روی آن مشاهده کنبد. در ادامه هفت روش دیگر برای انضباط شخصی در دستیابی به هدف بیان میشود:

8. کار

‫مردم‌ بخش‌ عظیمي‌ از‌ ساعات‌ کاری‌ خود‌ را‌ به‌ امور‌ بي حاصل‌ اختصاص‌ می‌دهند.‌ باز‌ به‌ اصل‌ پارتو‌ بر‌ می‌گردیم:‌ 20‌ درصد‌ از‌ فعالیت ‌های‌ حرفه ‌اي‌ ‫شما‌ 80‌ درصد‌ نتایج‌ را‌ رقم‌ می ‌زنند.‌ همچنین‌ قانون‌ «سه‌ فعالیت»‌ بیان‌‫ می ‌کند‌ که‌ سه‌ فعالیت‌ در‌ شغل‌ شما‌ وجود‌ دارند‌ که‌ 90‌ درصد‌ ارزش‌ شما‌ را‌ ‫‫به‌ عنوان‌ کارمند‌ مشخص‌ می ‌کند.‌ پربارترین‌ فعالیت ‌های‌ خود‌ را‌ بشناسید‌ و‌ بر‌ آ‫ن ‌ها‌ تمرکز‌ کنید.‌ گروهی‌ از‌ مدیران‌ در‌ یک‌ نظرسنجی‌ اعلام‌ کردند‌ که‌ در‌ کارمندان‌ به‌ دنبال‌ دو‌ ویژگي‌ می ‌گردند:‌

  1. توانایي‌ اولویت‌ بندي‌ کار ها‌ و‌ ‫کار‌ بر‌ امور‌ با‌ارزش‌.
  2. نظم‌ و‌ انضباطي‌ که‌ باعث‌ انجام‌ سریع‌ و‌ عالي‌ کار‌ ‫می‌شود.

 

‫9. رهبري

رهبران‌ انگیزه‌ دهنده‌ و‌ تأثیر گذار،‌ استادان‌ انضباط‌ شخصي‌ هستند.‌ هدف‌ این‌ افراد‌ روشن‌ است‌ معیارهاي‌ بالایی‌ دارند.‌ رهبران‌ بزرگ‌ ، موفقیت‌ سازمان‌ ‫را‌ بر‌ اهداف‌ شخصي‌ خود‌ مقدم‌ می ‌دانند.‌ آ‫ن ‌ها‌ واقع‌ گرا‌ هستند‌ و‌ می ‌دانند‌ که‌ شرکت‌ آن ‌ها‌ در‌ چه‌ زمینه ‌ای‌ به‌ بهبود‌ نیاز‌ دارد.‌ از‌ ایده ‌هاي‌ جدید‌ استقبال‌‫ می ‌کنند‌ و‌ همیشه‌ در‌ حال‌ یادگیری‌ هستند.‌ رهبران‌ برنده ،‌ قابل‌ اعتماد‌ و‌ در‌‫ تمام‌ اعمال‌ و‌ افکار‌ خود‌ ثابت ‌قدم‌ و‌ پایدار‌ هستند.

حتما بخوانید :   7 گام تا موفقیت ابدی

 

۲۱ روش انضباط‌ شخصي‌ برای دستیابی به هدف – قسمت دوم

۲۱ روش انضباط‌ شخصي‌ برای دستیابی به هدف – قسمت دوم

‫10. کسب و کار

محصولات‌ یا‌ خدمات‌ شما‌ باید‌ طوری‌ باشند‌ که‌ مشتریان‌ خواهان‌ آن ‌ها‌‫ باشند‌ و‌ با‌ علاقه‌ از‌ آن ‌ها‌ استفاده‌ کنند‌ و‌ در‌ مقایسه‌ با‌ رقیبتان‌ بخواهند‌‫‫ محصولات‌ و‌ خدمات‌ شما را‌ بخرند.‌ از‌ رقباي‌ خود‌ سخت ‌تر،‌ طولانی ‌تر‌ و‌ بهتر‌ کار‌ کنید.‌ مخاطب‌ و‌ پیشنهاد‌ فروش‌ منحصر‌ به‌ فرد‌ خود‌ را‌ پیدا‌ کنید و بشناسید.‌ بر‌ ارائه‌  خدمات‌ سطح‌ بالا‌ به‌ مشتري‌ تمرکز‌ کرده‌ و‌ همیشه‌ عملکرد‌‫ خود‌ را‌ ارزیابي‌ کنید.‌ وقتی‌ مشتریان،‌ محصولات‌ یا‌ خدمات‌ شما‌ را‌ به‌ خانواده‌‫ و‌ دوستانشان‌ پیشنهاد‌ کردند‌ بدانید‌ که‌ کارتان‌ را‌ درست‌ انجام‌ می‌دهید.

 

‫11. فروش

‫اگر چه‌ حرفه ‌‌فروش‌ گاهي‌ پر‌چالش‌ است،‌ اما‌ می ‌تواند‌ پتانسیل‌ نامحدودي‌ براي‌ درآمد‌ فراهم‌ کند.‌ مکرراً‌ از‌ خود‌ بپرسید‌ «آیا‌ کاري‌ که‌ هم ‌اکنون‌ انجام‌ می ‌دهم‌ منجر‌ به‌ فروش‌ می ‌شود؟»‌ ترس‌ از‌ عدم‌ پذیرش‌ مانع‌ بزرگي‌ است؛‌‫ فروشندگان‌ اغلب‌ به‌ خاطر‌ برخورد نا‌مناسب‌ و‌ سردِ‌ از‌ پشت‌ تلفن‌ از‌ این‌ نوع‌‫ فروش‌ اجتناب‌ می ورزند‌ و‌ از‌ این‌ کار‌ دور‌ می ‌مانند.‌ اگر‌ میخواهید ‌موفق‌ شوید بدانید‌ که‌ شنیدن‌ جواب‌ رد‌ موضوعی‌ شخصی‌ نیست.‌ به‌ اعداد‌ و‌ ارقام توجه‌‫ کنید:‌ هرچه‌ با‌ مشتریان‌ بالقوة‌ بیشتري‌ تعامل‌ داشته‌ باشید‌ فروش‌ بیشتري‌‫ خواهید‌ داشت.

 

‫12. پول

‫اغلب‌ مردم‌ به‌ این‌ علت‌ دچار‌ مشکلات‌ مالي‌ می ‌شوند‌ که‌ خویشتن ‌داری‌ ندارند.‌ آنها‌ به‌ دنبال‌ خشنودي‌ فوري‌ هستند‌ و‌ خوشبختي‌ را‌ با‌ به‌ دست‌‫ آوردن،‌ یکسان‌ میدانند.‌ دیدگاهتان‌ را‌ تغییر‌ دهید‌ تا‌ پس ‌انداز‌ براي‌ شما‌‫ رضایت‌ بخش‌ جلوه‌ کند.‌ در‌ این‌ صورت‌ هرچه‌ رقم‌ حساب‌ پس ‌اندازتان‌ بالا‌ ‫رود‌ احساس‌ رضایت‌ و‌ امنیت‌ بیشتری‌ خواهید‌ کرد.‌ کم‌ کردن‌ نگراني‌ براي‌ ‫پول‌ به‌ رضایت‌ شخصي‌ می ‌انجامد.

حتما بخوانید :   برای ثروتمند شدن چه چیزهایی لازم است؟

 

13. مدیریت زمان

‫هنر‌ مدیریت‌ زمان‌ در‌  «توانایي‌ انتخاب‌ درست‌ توالی‌ کارها»‌ خلاصه‌‫ می ‌شود.‌ وقتی‌ کارهاي‌ خود ‌را‌ اولویت ‌بندي‌ کرده‌ و ‌آن‌ها ‌را‌ به ‌ترتیب‌ اولویت‌‫ انجام‌ میدهید،‌ از‌ زمان‌ استفاده‌ بهتری‌ می ‌کنید.‌ فعالیت‌ خود‌ را‌ به‌ چشم‌‫ سرمایه‌ گذاري‌ نگاه‌ کنید‌ و‌ ببینید‌ که‌ آیا‌ حداکثر‌ باز گشت‌ سرمایه‌ را‌ دارد؟‌ از‌ ‫روش‌ الف،‌ ب،‌ پ،‌ ت،‌ ث‌ براي‌ مدیریت‌ روز‌ خود‌ استفاده‌ کنید.‌ فهرستی‌ از‌‫ کارهاي لازم‌ تهیه‌ کنید.‌ سپس‌ با‌ توجه‌ به‌ اهمیت‌ نسبی‌ کار‌ از‌ الف‌ تا‌ ث‌ یک‌‫ حرف‌ براي‌ آن‌ مشخص‌ کنید.‌ ابتدا‌ کارهاي‌ الف‌ را‌ انجام‌ دهید‌ و‌ همین‌ طور تا انتهاي‌ فهرست‌ پیش‌ بروید.‌ هرگز‌ بر‌ چیزي‌ که‌ بهترین‌ استفاده‌ از‌ زمان،‌‫ تمرکز‌ و‌ انرژي‌ شما‌ نیست‌ کار‌ نکنید.

 

‫14. حل مسئله

‫اکثر‌ افراد‌ موفق‌ به‌ چالش ‌ها‌ پاسخ‌ میدهند.‌ بسیاری‌ از‌ مردم‌ از‌ روش‌ زیر‌ براي‌ حل‌ مسئله‌ استفاده‌ میکنند:‌

ابتدا‌ وضعیت‌ دشوار‌ را‌ به‌ روشني‌ مشخص کنید.‌ از‌ خودتان‌ بپرسید‌ «آیا‌ این‌ واقعًا‌ یک‌ مسئله‌ است؟»،‌‌ «آیا‌ موردي‌ است‌‫ که‌ خودتان‌ میتوانید‌ آن ‌را‌ حل‌ کنید‌ یا‌ بیش‌ از‌ حد‌ توان‌ شماست؟».‌ مشکل‌‫ را‌ ریشه ‌یابي‌ کنید‌ تا‌ مطمئن‌ شوید‌ که‌ موارد‌ مشابه،‌ هرگز‌ دوباره‌ اتفاق‌ نیفتد.‌‫ جلسه‌ طوفان‌ فکری‌ برگزار‌ کنید‌ و‌ بهترین‌ گزینه‌ ممکن‌ برای‌ شرایط‌ خود‌ ر‫ا انتخاب‌ کنید.‌ روش‌ اجرای‌ راه‌ حل‌ انتخابي‌ خود‌ را‌ مشخص‌ کرده‌ و‌ اینکه‌‫ چه‌ کسي‌ مسئول‌ آن‌ خواهد‌ بود.‌ سپس‌ مثل‌ همیشه‌ نتایج‌ را‌ ارزیابی‌ کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *