۲۱ روش انضباط‌ شخصی‌ برای دستیابی به هدف – قسمت اول

انضباط‌ شخصي‌

اهمیت انضباط‌ شخصی‌ :

بازندگان بهانه گیری میکنند، برندگان پیشرفت . ‫شما‌ همیشه‌ می ‌توانید‌ انواع‌ و‌ اقسام‌ بهانه ‌ها‌ را‌ برای‌ نرسیدن‌ به‌ اهداف‌ خود‌ بر شمارید.‌ شاید‌ مادر سخت گیری‌ دارید‌ یا‌ شرایط‌ اقتصادی‌ بد‌ است‌ و‌ یا‌ ‫اینکه‌ رئیس‌ شما‌ قدرتان‌ را‌ نمی ‌داند.‌ فهرست‌ این‌ بهانه ‌ها‌ پایانی‌ ندارد.‌ در‌ هر‌ صورت،‌ اگر‌ قصد‌ دارید‌ موفق‌ شوید‌ انرژ‫ی ‌ای‌ که‌ صرف‌ بهانه گیری‌ و‌ توجیه‌ می ‌کنید‌ را‌ به‌ انضباط شخصی و پیشرفت‌ اختصاص‌ دهید.‌ در‌ این‌ صورت‌ شگفت ‌زده‌ خواهید‫ شد.

‫زندگی‌ برای‌ همه‌ دشوار‌ است‌. اما‌ افراد‌ موفق‌ با‌ وجود‌ تمامی‌ موانع‌  به کمک انضباط شخصی به‌ اهداف‌ خود‌ نائل ‌می‫ ‌آیند.‌ این‌ افراد‌ هر‌ کاری‌ را‌ در‌ جای‌ خود‌ انجام‌ می دهند.‌ آ‌‫نها خود‌ را‌ اسیر‌ لذت‌ آنی‌ نمی ‌کنند‌ و‌ به‌ رضا‫یتمندی‌ دراز مدت‌ فکر‌ می ‌کنند. هدف ‌گذاری‌ می‌کنند،‌ سخت‌ کوشش‌ کرده‌ و‌ تمام‌ توان‌ خود‌ را‌ بر‌ کار‌ متمرکز‌‫ ‫می‫ ‌کنند.‌ آ‫ن ‌ها‌ آنقدر‌ عادت های‌ خوب‌ را‌ تکرار‌ می ‌کنند‌ تا‌ جزئی‌ از‌ طبیعت‌ ‫ثانوی شان‌ شود،‌ این‌ کار‌ انضباط‌ شخصی‌ بالایی‌ را‌ می ‌طلبد.

‫با‌ به ‌کارگیری‌ این 21‌ روش در‌ ارتباط‌ با‌‌ انضباط‌ شخصی‌ در‌ تمامی‌ جنبه ‌های‌ زندگی‌ خود ،‌ در‌ سه‌ عرصه ‌ی‌ اصلی‌ پیشرفت‌ خواهید‌ کرد : «موفقیت‌‫ شخصی،‌ تجارت،‌ امور‌مالی‌ و‌ فروش‌ و‌ زندگی‌ شخصی» .‌ با‌ تمرین‌ تسلط‌‫ بر‌ نفس‌ و‌ کنترل‌ خویش،‌ خودتان‌ را‌ بیشتر‌ دوست‌ خواهید‌ داشت.‌ احساس‌ سر بلندی‌ کرده‌ و‌‌ تصویر‌ ذهنی‌ بهتری‌ نسبت‌ به‌ خود‌ پیدا‌ می ‌کنید‌ و‌ در‌ نهایت‌ ‫احساس‌ قدرتمندی،‌ مسئولیت‌ و‌ خوش ‌بینی‌ به‌ آینده‌ خواهید‌ داشت.

انضباط‌ شخصی‌ برای دستیابی به هدف

انضباط‌ شخصی‌ برای دستیابی به هدف

1. موفقیت

‫زندگی‌ ایده ‌آل‌ خود‌ را‌ تصور‌ کنید.‌ زمانی‌ که‌ موفقیت‌ را‌ در‌ مورد‌ کار،‌ خانواده،‌‫ سلامت‌ و‌ امور‌ مالی‌ تعریف‌ کرده‌ باشید،‌ فوراً‌ متوجه‌ خواهید‌ شد‌ که‌ برای‌‫ رسیدن‌ به‌ زندگی‌ ایده آل ‌خود‌ باید‌ چه‌ کارهایی‌ انجام‌ دهید.‌ حال‌ که‌ می ‌دانید‌ چه‌ می ‌خواهید،‌ می ‌توانید‌ با‌ انضباط‌ شخصی‌ به‌ آن‌ برسید.‌ اصل‌ پارتو‌ قانون‌ 20-80‌ را‌ بیان‌ می‌کند.‌ این‌ اصل‌ می ‌گوید‌ که‌ 20‌ درصد‌ افراد‌ جامعه‌ از‌ 80 درصد ثروت‌ و‌ موهبت ‌های‌ آن‌ برخوردار‌ هستند.‌ برای‌ اینکه‌ عضوی‌ از‌ این‌ 20‌ درصد‌ شوید‌ مهارت‌ ها‌ و‌ فعالیت های‌ لازم را‌ مشخص‌ کنید.‌ از‌ کسانی‌ که‌‫ قبل‌ از‌ شما‌ موفق‌ شد‫ه‌اند‌ بیاموزید و تکنیک ‌هایشان‌ را‌ مورد‌ بررسی‌ قرار‌ دهید،‌ ‫کتاب هایشان‌ را‌ بخوانید‌ و‌ در‌کارگاه هایشان‌ شرکت‌ کنید.‌ اگر‌ مشتاقانه‌ خود‌ را‌‫ ملزم‌ کنید‌ و‌ سخت‌ کار‌ کنید‌ می ‌توانید‌ به‌ اهداف‌ خود‌ برسید.

از دست ندهید :   1 و تنها پیش نیاز برای موفقیت چیست؟

‫‫2. شخصیت

‫درستی‌ ، مهم ‌ترین‌ ویژگی‌ تعریف‌ کننده‌ شخصیت‌ است.‌ عمل‌ درست‌ نیاز‌ به‌ ‫انضباط‌ شخصی‌ دارد‌ تا‌ نگذارد‌ وسوسه‌ شوید.‌ این‌ ویژگی‌ باعث‌ می ‌شود‌ کاری‌ ‫‫را‌ انجام‌ بدهید‌ که‌ می‌دانید‌ درست‌ است.‌ شخصیت‌ حقیقی‌ شما‌ زمانی‌ آشکار‌‫ ‫می‌شود‌ که‌ تحت‌ فشار‌ یا‌ در‌ بحران‌ قرار‌ بگیرید.‌ می ‌توانید‌ شخصیت‌ خود‌ را‌ ‫با‌ «تعلیم،‌ مطالعه‌ و‌ تمرین»‌ پرورش‌ دهید.‌ ارزش ‌های‌ افراد‌ مورد‌ احترام‌ و‌ تحسین‌ خود‌ را‌ بررسی‌ کنید.‌ روانشناسی‌ شخصیت‌ شامل‌ «ایده‌آل‌ شخصی،‌ تصویر‌ ذهنی‌ و‌ خودباوری»‌ است.‌ ایده آل‌ شخصی‌ شما‌ نمایانگر‌ فرد‌ خوبی‌ است‌ که‌ دوست‌ دارید‌ باشید.‌ تصویر‌ ذهنی‌ دیدگاه‌ شما‌ درباره‌ خودتان‌ است خودباوری‌ دیدگاه‌ احساسی‌ شما‌ را‌ نسبت‌ به‌ خودتان‌ تعیین‌ می ‌کند.‌ ارزش ‌های‌ ‫مورد‌ نظرتان‌ را‌ آن قدر‌ تمرین‌ کنید‌ تا‌ به‌ عادتی‌ عمیق‌ تبدیل‌ شوند.‌ وقتی‌ اعمالتان‌ با‌ ارزش ‌ها‌ همسو‌ شوند،‌ خودباوری‌ شما‌ افزایش‌ می ‌یابد.

‫3. مسئولیت

‫برایان‌ تریسی‌ در‌ سن‌21‌ سالگی‌ کارگر‌ ساختمان‌ بود.‌ او‌ به‌ سختی‌ هزینه‫ ‌هایش‌ را‌ تأمین‌ می ‌کرد،‌ درآمدش‌ کم‌ بود‌ و‌ هیچ‌ فرصتی‌ برای‌ پیشرفت‌‫ نداشت.‌ یک‌ شب‌ که‌ در‌ آپارتمان‌ متروک‌ خود‌ تنها‌ نشسته‌ بود‌ چیزی‌ در‌ او‌ تجلی‌ کرد.‌ تریسی‌ به‌ این‌ آگاهی‌ رسید‌ که‌ تنها‌ کسی‌ که‌ می ‌تواند‌ زندگی ‌اش را‌ تغییر‌ دهد‌ خودش‌ است.‌ در‌ اولین‌ قدم‌ به‌ سوی‌ اهدافش‌ یک‌ کتاب‌ درباره ‌‌‫پیشرفت‌ شخصی‌ خرید‌ و‌ آن ‌را‌ با‌ پشتکار‌ تمام‌ مطالعه‌ کرد.‫‫‌ احساسات‌ منفی‌ از‌ خشم‌ سر چشمه‌ می ‌گیرند‌ و‌ اینکه‌ چقدر‌ دیگران‌ را‌ برای‌‫ شرایط‌ کنونی‌ خود‌ مقصر‌ می ‌دانید.‌ مقصر‌ دانستن‌ بقیه‌ آسان ‌ترین‌ روش‌ برای‫در‌ جا‌ زدن‌ است.‌ پذیرفتن‌ مسئولیت‌ موفقیت‌ و‌ خوشبختی،‌ نیاز‌ به‌ تلاش و‌ انضباط‌ شخصی‌ دارد.‌ این‌ پذیرش‌ منجر‌ به‌ داشتن‌ کنترل‌ بر‌ زندگی‌ و‌‫ سرنوشت‌ می‌شود.

از دست ندهید :   رابطه بین زبان بدن و حریم شناسی در ارتباط موثر

4. اهداف

‫اهداف‌ خود‌ را‌ مشخص‌ کرده‌ و‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ زندگی‌ ایده ‌آل‌ خود‌ مسیری‌ ‫را‌ مشخص‌ کنید.‌ روش‌ زیر‌ را‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ اهداف‌ خود‌ دنبال‌ کنید:‌ آنچه‌ ‫می خواهید‌ به‌ دست‌ بیاورید‌ را‌ مشخص‌ کنید.‌ «آ نها‌ را‌ روی‌ کاغذ‌ بیاورید».‌‫ برای‌ خود‌ ضرب ‌الاجلی‌ تعیین‌ کنید.‌ فهرستی‌ از‌ تمام‌ کارهای‌ لازم‌ برای‌‫ رسیدن‌ به‌ شرایط‌ دلخواه‌ را‌ بر‌ اساس‌ زمان‌ و‌ اهمیت‌ تهیه‌ کنید.‌ هم ‌اکنون‌ برای‌ برداشتن‌ این‌گام ‌ها‌ اقدام‌ کنید‌ و‌ سپس‌ هر‌ روز‌ کاری‌ انجام‌ دهید‌ که‌ شما‌ ‫را‌ در‌ مسیر‌ رسیدن‌ به‌ هدف‌ اصلی ‌تان‌ هدایت‌ کند.

5. تعالی شخصی

‫با‌ ارزش ‌ترین‌ دارایی‌ شما‌ خودتان‌ هستید.‌ با‌ سرمایه ‫‌گذاری‌ در‌ حرفه ‌‌خود‌ و‌ توسعه ‌‌مهارت هایتان،‌ ارزش‌ دستاورد های‌ خود‌ را‌ بالا‌ میبرید.‌ باید‌ خودتان‌ را ‫متعهد‌ کنید‌ که‌ این‌ کار‌ برایتان‌ در‌ تمام‌ طول‌ زندگی‌ شغلی‌ یک‌ اولویت‌ باشد.‫ روزتان‌ را‌ کمی‌ زودتر‌ شروع‌ کنید.‌ بسیار‌ تعجب‌ خواهید‌ کرد‌ وقتی‌ ببینید‌ از‌ همان‌ ساعات‌ اولیه‌ چقدر‌ توانسته ‌اید‌ کارهایتان‌ را‌ به‌ انجام‌ برسانید.‌ اگر‌ روزانه‌‫ ‫یک‌ ساعت‌ مطالعه‌ کنید،‌ در‌ سال‌ بیش‌ از‌ 50‌ کتاب‌ خواهید‌ خواند‌ و‌ بزودی‌ ‫در‌ زمینه ‌ی‌مطالعه خود‌ متخصص‌ خواهید‌ شد.‌ خود‌ را‌ به‌ نوشتن‌ حداقل‌ ده‌ مورد‌ در‌ روز‌ مقید‌ کنید.‌ انجام‌ دادن‌ چند‌ کار‌ به‌ صورت‌ هم ‌زمان‌ را‌ فراموش‌‫ ‫کنید.‌ هر‌ کاری‌ را‌ با‌ تمرکز‌ از‌ آغاز‌ تا‌ پایان‌ انجام‌ دهید.‌ زمان‌ رانندگی‌ را‌ به‌‫ شنیدن‌ برنامه ‌های‌ آموزشی‌ صوتی‌ اختصاص‌ دهید.‌ بعد‌ از‌ هر‌ مذاکره‌ تجاری‌ ‫‫از‌ خودتان‌ بپرسید:‌  «چه‌ کاری‌ را‌ درست‌ انجام‌ دادم؟»‌ و‌  «در‌ کدام‌ مورد‌ ‫می ‌توانم‌ بهتر‌ عمل‌ کنم؟».

از دست ندهید :   4 نکته مهم در راه اندازی کسب و کار اینترنتی

‫6. شجاعت

‫هر‌ کسی‌ از‌ چیزی‌ هراس‌ دارد‌ و‌ بیشتر‌ مردم‌ از‌ شکست،‌ فقر‌ و‌ از‌ دست‌ دادن‌ پول‌ میترسند.‌ انضباط‌ شخصی‌ به‌ شما‌ کمک‌ می ‌کند‌ تا‌ شجاعت‌ لازم‌برای‌ رویارویی‌ با‌ ترس‌ های‌ خود‌ را‌ پرورش‌ دهید.‌ مواجه‌ شدن‌ با‌ چیزی‌ که‌ از‌‫ آن‌ وحشت‌ دارید‌ را‌ تمرین‌ کنید.‌ شخص‌ یا‌ موقعیتی‌ که‌ از‌ آن‌ فرار‌ می ‌کنید‌ را‌‫‫ شناسایی‌ کرده‌ و‌ تصمیم‌ بگیرید‌ که‌ مستقیما”‌ با‌ آن‌ مواجه‌ شوید.‌ گاهی‌ ترس‌ ‫شکل‌ اضطراب‌ و‌ نگرانی‌ به‌ خود‌ می ‌گیرد.‌ آنچه‌ که‌ شما‌ را‌ اذیت‌ می ‌کند‌ را‫ شناسایی‌ کنید.‌ سپس‌ بدترین‌ اتفاق‌ ممکن‌ را‌ تصور‌ کنید‌ و‌ آنگاه‌ در‌ مییابید‌‫ که‌ می ‌توانید‌ با‌ تمام‌ عواقب‌ آن‌ کنار‌ بیایید‌ و‌ آن ‌ها‌ را‌ پشت‌ سر‌بگذارید.

‫7. پایداری

‫هیچ‌ چیز‌ خوبی‌ در‌ زندگی‌ بدون‌ پایداری‌ و‌ پشتکار‌ به‌ دست‌ نمی ‌آید.‌ داشتن‌ پشتکار‌ باعث‌ می ‌شود‌ از‌ تنزل،‌ ناامیدی،‌ موانع‌ و‌ حتی‌ بحران‌ به‌ سلامت‌ عبور‌ کنید.‌ هرگاه‌ در‌ سختی ‌ها‌ به‌ تلاش‌ ادامه‌ داده‌ و‌ پا فشاری‌ می ‌کنید،‌ احساس‌ ‫‫خشنودی‌ بیشتری‌ خواهید‌ داشت‌ و‌ امور‌ را‌ تحت‌ کنترل‌ خود‌ می‌بینید.‌ برای‌ ‫افزایش‌ پشتکار‌ خود‌ همیشه‌ به‌ خودتان‌ بگویید:‌ «من‌ توقف‌ ناپذیر‌ هستم»‌‫ و‌ «من‌ هرگز‌ تسلیم‌ نمی ‌شوم».‌ بهانه ‌گیری‌ و‌ توجیه‌ را‌ کنار‌ بگذارید.‌ نقش‌‫ قربانی ‌ها‌ را‌ بازی‌ نکنید‌ و‌ حس‌ ترحم‌ به‌خود‌ را‌ کنار‌ بگذارید.

شما چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
[تعداد امتیازات: 9 میانگین امتیاز: 2.9]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *