۲۱ روش انضباط‌ شخصي‌ برای دستیابی به هدف – قسمت اول

۲۱ روش انضباط‌ شخصي‌ برای دستیابی به هدف - قسمت اول

اهمیت انضباط‌ شخصي‌ :

بازندگان بهانه گیري میکنند ، برندگان پیشرفت . ‫شما‌ همیشه‌ می ‌توانید‌ انواع‌ و‌ اقسام‌ بهانه ‌ها‌ را‌ براي‌ نرسیدن‌ به‌ اهداف‌ خود‌ بر شمارید.‌ شاید‌ مادر سخت گیري‌ دارید‌ یا‌ شرایط‌ اقتصادي‌ بد‌ است‌ و‌ یا‌ ‫اینکه‌ رئیس‌ شما‌ قدرتان‌ را‌ نمی ‌داند.‌ فهرست‌ این‌ بهانه ‌ها‌ پایانی‌ ندارد.‌ در‌ هر‌ صورت،‌ اگر‌ قصد‌ دارید‌ موفق‌ شوید‌ انرژ‫ی ‌ای‌ که‌ صرف‌ بهانه گیري‌ و‌ توجیه‌ می ‌کنید‌ را‌ به‌ پیشرفت‌ اختصاص‌دهید.‌ در‌ این‌ صورت‌ شگفت ‌زده‌ خواهید‫ شد.

زندگي‌ براي‌ همه‌ دشوار‌ است‌. اما‌ افراد‌ موفق‌ با‌ وجود‌ تمامي‌ موانع‌ به‌ اهداف‌ خود‌ نائل ‌می‫ ‌آیند.‌ این‌ افراد‌ هر‌ کاري‌ را‌ در‌ جاي‌ خود‌ انجام‌ می دهند.‌ آ‌‫نها خود‌ را‌ اسیر‌ لذت‌ آني‌ نمی ‌کنند‌ و‌ به‌ رضا‫یتمندی‌ دراز مدت‌ فکر‌ می ‌کنند. هدف ‌گذاري‌ می‌کنند،‌ سخت‌ کوشش‌ کرده‌ و‌ تمام‌ توان‌ خود‌ را‌ بر‌ کار‌ متمرکز‌‫ ‫می‫ ‌کنند.‌ آ‫ن ‌ها‌ آنقدر‌ عادت های‌ خوب‌ را‌ تکرار‌ می ‌کنند‌ تا‌ جزئي‌ از‌ طبیعت‌ ‫ثانوی شان‌ شود،‌ این‌ کار‌ انضباط‌ شخصي‌ بالایي‌ را‌ می ‌طلبد.

‫با‌  به ‌کارگیری‌ این 21‌ روش در‌ ارتباط‌ با‌‌ انضباط‌ شخصي‌ در‌ تمامي‌ جنبه ‌هاي‌ زندگي‌ خود ،‌ در‌ سه‌ عرصه ‌ی‌ اصلي‌ پیشرفت‌ خواهید‌ کرد : «موفقیت‌‫ شخصي،‌ تجارت،‌ امور‌مالي‌ و‌ فروش‌ و‌ زندگي‌ شخصي» .‌ با‌ تمرین‌ تسلط‌‫ بر‌ نفس‌ و‌ کنترل‌ خویش،‌ خودتان‌ را‌ بیشتر‌ دوست‌ خواهید‌ داشت.‌ احساس‌ سر بلندي‌ کرده‌ و‌‌ تصویر‌ ذهني‌ بهتري‌ نسبت‌ به‌ خود‌ پیدا‌ مي ‌کنید‌ و‌ در‌ نهایت‌ ‫احساس‌ قدرتمندی،‌ مسئولیت‌ و‌ خوش ‌بینی‌ به‌ آینده‌ خواهید‌ داشت.

 

۲۱ روش انضباط‌ شخصي‌ برای دستیابی به هدف - قسمت اول

۲۱ روش انضباط‌ شخصي‌ برای دستیابی به هدف – قسمت اول

1. موفقیت

‫زندگي‌ ایده ‌آل‌ خود‌ را‌ تصور‌ کنید.‌ زماني‌ که‌ موفقیت‌ را‌ در‌ مورد‌ کار،‌ خانواده،‌‫ سلامت‌ و‌ امور‌ مالي‌ تعریف‌ کرده‌ باشید،‌ فوراً‌ متوجه‌ خواهید‌ شد‌ که‌ براي‌‫ رسیدن‌ به‌ زندگي‌ ایده آل ‌خود‌ باید‌ چه‌ کارهایي‌ انجام‌ دهید.‌ حال‌ که‌ می ‌دانید‌ چه‌ می ‌خواهید،‌ می ‌توانید‌ با‌ انضباط‌ شخصي‌ به‌ آن‌ برسید.‌ اصل‌ پارتو‌ قانون‌ 20-80‌ را‌ بیان‌ می‌کند.‌ این‌ اصل‌ می ‌گوید‌ که‌ 20‌ درصد‌ افراد‌ جامعه‌ از‌ 80 درصد ثروت‌ و‌ موهبت ‌های‌ آن‌ برخوردار‌ هستند.‌ براي‌ اینکه‌ عضوي‌ از‌ این‌ 20‌ درصد‌ شوید‌ مهارت‌ ها‌ و‌ فعالیت های‌ لازم را‌ مشخص‌ کنید.‌ از‌ کساني‌ که‌‫ قبل‌ از‌ شما‌ موفق‌ شد‫ه‌اند‌ بیاموزید و تکنیک ‌هایشان‌ را‌ مورد‌ بررسي‌ قرار‌ دهید،‌ ‫کتاب هایشان‌ را‌ بخوانید‌ و‌ در‌کارگاه هایشان‌ شرکت‌ کنید.‌ اگر‌ مشتاقانه‌ خود‌ را‌‫ ملزم‌ کنید‌ و‌ سخت‌ کار‌ کنید‌ می ‌توانید‌ به‌ اهداف‌ خود‌ برسید.

حتما بخوانید :   ضمیر ناخودآگاه و تولید انرژی برای ادامه حیات!

‫2. شخصیت

درستی‌ ، مهم ‌ترین‌ ویژگی‌ تعریف‌ کننده‌ شخصیت‌ است.‌ عمل‌ درست‌ نیاز‌ به‌ ‫انضباط‌ شخصي‌ دارد‌ تا‌ نگذارد‌ وسوسه‌ شوید.‌ این‌ ویژگي‌ باعث‌ می ‌شود‌ کاري‌ ‫‫را‌ انجام‌ بدهید‌ که‌ می‌دانید‌ درست‌ است.‌ شخصیت‌ حقیقي‌ شما‌ زماني‌ آشکار‌‫ ‫می‌شود‌ که‌ تحت‌ فشار‌ یا‌ در‌ بحران‌ قرار‌ بگیرید.‌ می ‌توانید‌ شخصیت‌ خود‌ را‌ ‫با‌ «تعلیم،‌ مطالعه‌ و‌ تمرین»‌ پرورش‌ دهید.‌ ارزش ‌های‌ افراد‌ مورد‌ احترام‌ و‌ تحسین‌ خود‌ را‌ بررسي‌ کنید.‌ روانشناسي‌ شخصیت‌ شامل‌ «ایده‌آل‌ شخصی،‌ تصویر‌ ذهني‌ و‌ خودباوری»‌ است.‌ ایده آل‌ شخصی‌ شما‌ نمایانگر‌ فرد‌ خوبي‌ است‌ که‌ دوست‌ دارید‌ باشید.‌ تصویر‌ ذهني‌ دیدگاه‌ شما‌ درباره‌ خودتان‌ است خودباوری‌ دیدگاه‌ احساسی‌ شما‌ را‌ نسبت‌ به‌ خودتان‌ تعیین‌ می ‌کند.‌ ارزش ‌های‌ ‫مورد‌ نظرتان‌ را‌ آن قدر‌ تمرین‌ کنید‌ تا‌ به‌ عادتی‌ عمیق‌ تبدیل‌ شوند.‌ وقتي‌ اعمالتان‌ با‌ ارزش ‌ها‌ همسو‌ شوند،‌ خودباوری‌ شما‌ افزایش‌ می ‌یابد.

 

‫3. مسئولیت

‫برایان‌ تریسي‌ در‌ سن‌21‌ سالگي‌ کارگر‌ ساختمان‌ بود.‌ او‌ به‌ سختي‌ هزینه‫ ‌هایش‌ را‌ تأمین‌ می ‌کرد،‌ درآمدش‌ کم‌ بود‌ و‌ هیچ‌ فرصتي‌ براي‌ پیشرفت‌‫ نداشت.‌ یک‌ شب‌ که‌ در‌ آپارتمان‌ متروک‌ خود‌ تنها‌ نشسته‌ بود‌ چیزي‌ در‌ او‌ تجلي‌ کرد.‌ تریسي‌ به‌ این‌ آگاهي‌ رسید‌ که‌ تنها‌ کسی‌ که‌ می ‌تواند‌ زندگی ‌اش را‌ تغییر‌ دهد‌ خودش‌ است.‌ در‌ اولین‌ قدم‌ به‌ سوی‌ اهدافش‌ یک‌ کتاب‌ درباره ‌‌‫پیشرفت‌ شخصي‌ خرید‌ و‌ آن ‌را‌ با‌ پشتکار‌ تمام‌ مطالعه‌ کرد.‫‫‌ احساسات‌ منفي‌ از‌ خشم‌ سر چشمه‌ می ‌گیرند‌ و‌ اینکه‌ چقدر‌ دیگران‌ را‌ براي‌‫ شرایط‌ کنونی‌ خود‌ مقصر‌ می ‌دانید.‌ مقصر‌ دانستن‌ بقیه‌ آسان ‌ترین‌ روش‌ براي‫در‌ جا‌ زدن‌ است.‌ پذیرفتن‌ مسئولیت‌ موفقیت‌ و‌ خوشبختي،‌ نیاز‌ به‌ تلاش و‌ انضباط‌ شخصي‌ دارد.‌ این‌ پذیرش‌ منجر‌ به‌ داشتن‌ کنترل‌ بر‌ زندگي‌ و‌‫ سرنوشت‌ می‌شود.

 

4. اهداف

اهداف‌ خود‌ را‌ مشخص‌ کرده‌ و‌ براي‌ رسیدن‌ به‌ زندگي‌ ایده ‌آل‌ خود‌ مسیري‌ ‫را‌ مشخص‌ کنید.‌ روش‌ زیر‌ را‌ براي‌ رسیدن‌ به‌ اهداف‌ خود‌ دنبال‌ کنید:‌ آنچه‌ ‫می خواهید‌ به‌ دست‌ بیاورید‌ را‌ مشخص‌ کنید.‌ «آ نها‌ را‌ روي‌ کاغذ‌ بیاورید».‌‫ براي‌ خود‌ ضرب ‌الاجلی‌ تعیین‌ کنید.‌ فهرستی‌ از‌ تمام‌ کارهاي‌ لازم‌ برای‌‫ رسیدن‌ به‌ شرایط‌ دلخواه‌ را‌ بر‌ اساس‌ زمان‌ و‌ اهمیت‌ تهیه‌ کنید.‌ هم ‌اکنون‌ براي‌ برداشتن‌ این‌گام ‌ها‌ اقدام‌ کنید‌ و‌ سپس‌ هر‌ روز‌ کاري‌ انجام‌ دهید‌ که‌ شما‌ ‫را‌ در‌ مسیر‌ رسیدن‌ به‌ هدف‌ اصلی ‌تان‌ هدایت‌ کند.

حتما بخوانید :   قدرت کلام یا قدرت اندیشه ، کدام برتر است؟

 

5. تعالي شخصي

با‌ ارزش ‌ترین‌ دارایي‌ شما‌ خودتان‌ هستید.‌ با‌ سرمایه ‫‌گذاري‌ در‌ حرفه ‌‌خود‌ و‌ توسعه ‌‌مهارت هایتان،‌ ارزش‌ دستاورد های‌ خود‌ را‌ بالا‌ میبرید.‌ باید‌ خودتان‌ را ‫متعهد‌ کنید‌ که‌ این‌ کار‌ برایتان‌ در‌ تمام‌ طول‌ زندگي‌ شغلي‌ یک‌ اولویت‌ باشد.‫ روزتان‌ را‌ کمي‌ زودتر‌ شروع‌ کنید.‌ بسیار‌ تعجب‌ خواهید‌ کرد‌ وقتي‌ ببینید‌ از‌ همان‌ ساعات‌ اولیه‌ چقدر‌ توانسته ‌اید‌ کارهایتان‌ را‌ به‌ انجام‌ برسانید.‌ اگر‌ روزانه‌‫ ‫یک‌ ساعت‌ مطالعه‌ کنید،‌ در‌ سال‌ بیش‌ از‌ 50‌ کتاب‌ خواهید‌ خواند‌ و‌ بزودي‌ ‫در‌ زمینه ‌ی‌مطالعه خود‌ متخصص‌ خواهید‌ شد.‌ خود‌ را‌ به‌ نوشتن‌ حداقل‌ ده‌ مورد‌ در‌ روز‌ مقید‌ کنید.‌ انجام‌ دادن‌ چند‌ کار‌ به‌ صورت‌ هم ‌زمان‌ را‌ فراموش‌‫ ‫کنید.‌ هر‌ کاری‌ را‌ با‌ تمرکز‌ از‌ آغاز‌ تا‌ پایان‌ انجام‌ دهید.‌ زمان‌ رانندگی‌ را‌ به‌‫ شنیدن‌ برنامه ‌هاي‌ آموزشي‌ صوتي‌ اختصاص‌ دهید.‌ بعد‌ از‌ هر‌ مذاکره‌ تجاري‌ ‫‫از‌ خودتان‌ بپرسید:‌  «چه‌ کاري‌ را‌ درست‌ انجام‌ دادم؟»‌ و‌  «در‌ کدام‌ مورد‌ ‫می ‌توانم‌ بهتر‌ عمل‌ کنم؟».

 

‫6. شجاعت

‫هر‌ کسي‌ از‌ چیزي‌ هراس‌ دارد‌ و‌ بیشتر‌ مردم‌ از‌ شکست،‌ فقر‌ و‌ از‌ دست‌ دادن‌ پول‌ میترسند.‌ انضباط‌ شخصي‌ به‌ شما‌ کمک‌ می ‌کند‌ تا‌ شجاعت‌ لازم‌براي‌ رویارویي‌ با‌ ترس‌ های‌ خود‌ را‌ پرورش‌ دهید.‌ مواجه‌ شدن‌ با‌ چیزي‌ که‌ از‌‫ آن‌ وحشت‌ دارید‌ را‌ تمرین‌ کنید.‌ شخص‌ یا‌ موقعیتي‌ که‌ از‌ آن‌ فرار‌ می ‌کنید‌ را‌‫‫ شناسایي‌ کرده‌ و‌ تصمیم‌ بگیرید‌ که‌ مستقیما”‌ با‌ آن‌ مواجه‌ شوید.‌ گاهي‌ ترس‌ ‫شکل‌ اضطراب‌ و‌ نگراني‌ به‌ خود‌ می ‌گیرد.‌ آنچه‌ که‌ شما‌ را‌ اذیت‌ می ‌کند‌ را‫ شناسایي‌ کنید.‌ سپس‌ بدترین‌ اتفاق‌ ممکن‌ را‌ تصور‌ کنید‌ و‌ آنگاه‌ در‌ مییابید‌‫ که‌ می ‌توانید‌ با‌ تمام‌ عواقب‌ آن‌ کنار‌ بیایید‌ و‌ آن ‌ها‌ را‌ پشت‌ سر‌بگذارید.

 

 

‫7. پایداری

‫هیچ‌ چیز‌ خوبي‌ در‌ زندگي‌ بدون‌ پایداری‌ و‌ پشتکار‌ به‌ دست‌ نمی ‌آید.‌ داشتن‌ پشتکار‌ باعث‌ می ‌شود‌ از‌ تنزل،‌ ناامیدي،‌ موانع‌ و‌ حتي‌ بحران‌ به‌ سلامت‌ عبور‌ کنید.‌ هرگاه‌ در‌ سختی ‌ها‌ به‌ تلاش‌ ادامه‌ داده‌ و‌ پا فشاري‌ می ‌کنید،‌ احساس‌ ‫‫خشنودي‌ بیشتري‌ خواهید‌ داشت‌ و‌ امور‌ را‌ تحت‌ کنترل‌ خود‌ می‌بینید.‌ براي‌ ‫افزایش‌ پشتکار‌ خود‌ همیشه‌ به‌ خودتان‌ بگویید:‌ «من‌ توقف‌ ناپذیر‌ هستم»‌‫ و‌ «من‌ هرگز‌ تسلیم‌ نمی ‌شوم».‌ بهانه ‌گیري‌ و‌ توجیه‌ را‌ کنار‌ بگذارید.‌ نقش‌‫ قربانی ‌ها‌ را‌ بازي‌ نکنید‌ و‌ حس‌ ترحم‌ به‌خود‌ را‌ کنار‌ بگذارید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *