۲۱ روش انضباط شخصی برای دستیابی به هدف – قسمت سوم

۲۱ روش انضباط شخصی برای دستیابی به هدف – قسمت سوم

‫با‌  به ‌کارگیری‌ این ۲۱‌ روش در‌ ارتباط‌ با‌‌ انضباط شخصی در‌ تمامي‌ جنبه ‌هاي‌ زندگي‌ خود ،‌ در‌ سه‌ عرصه ‌ی‌ اصلي‌ پیشرفت‌ خواهید‌ کرد : «موفقیت‌‫ شخصي،‌ تجارت،‌ امور‌مالي‌ و‌ فروش‌ و‌ زندگي‌ شخصي» .‌ با‌ تمرین‌ تسلط‌‫ بر‌ نفس‌ و‌ کنترل‌ خویش،‌ خودتان‌ را‌ بیشتر‌ دوست‌ خواهید‌ داشت.‌ احساس‌ سر بلندي‌ کرده‌ و‌‌ تصویر‌ ذهني‌بهتري‌ نسبت‌ به‌ خود‌ پیدا‌ مي ‌کنید‌ و‌ در‌ نهایت‌ ‫احساس‌ قدرتمندی،‌ مسئولیت‌ و‌ خوش ‌بینی‌ به‌ آینده‌ خواهید‌ داشت.

قسمت اول ۲۱ روش انضباط شخصی برای دستیابی به هدف  را میتوانید با کلیک بر روی آن مشاهده کنبد. همچنین قسمت دوم از لینک قسمت دوم ۲۱ روش انضباط شخصی برای دستیابی به هدف قابل دسترسی است.

در ادامه هفت روش آخر انضباط شخصی برای دستیابی به اهداف عنوان میشوند :

 

‫15. خشنودي

انسان ‌ها‌ موجوداتي‌ اجتماعي‌ هستند‌ که‌ براي‌ خشنودي‌ به‌ دیگران‌ وابسته‫ هستند.‌ وقتی‌ شخص‌ احساس‌ کند‌ بر‌ احساسات‌ و‌ شرایط‌ خود‌ کنترل‌ دارد‌  خشنودي‌ بیشتری‌ را‌ تجربه‌ می ‌کند.‌ پس‌ اولین‌ قدم‌ را‌ به‌‌ سوی‌ خوشبختی‌ ‫بردارید‌ و‌ خودتان‌ را‌ قدرتمند‌ و‌ مسئول‌ بدانید.‌ وقتي‌ توانایی ‌های‌ خود‌ را‌ به‌ ‫کار‌ گیرید‌ از‌ هر‌ لحاظ‌ حس‌ بهتري‌ نسبت‌ به‌ خودتان‌ خواهید‌ داشت.‌ اگر‌ در‌ زمینه ‌هاي‌ مختلف‌ مانند‌ تناسب‌ اندام،‌ روابط‌ خوب،‌ کار‌ هدفمند،‌ امنیت‌ مالي‌ و‌ کمال‌ فردي‌ ، انضباط شخصی داشته‌ باشید،‌ رضایت‌ و‌ خشنودي‌ شما‌ افزایش‌ می ‌یابد.

 

‫16. سلامت شخصي

‫اطلاعاتی‌ معتبر‌ دربارة‌ حفظ‌ تندرستي‌ خود‌ به‌ دست‌ آورید.‌ با‌ پیروي‌ از‌ چند‌ قانون‌ پایه ‌ای‌ می ‌توانید‌ طولانی ‌تر‌ و‌ سالم ‌تر‌ زندگي‌ کنید.‌ وعده ‌هاي‌ غذایي‌‫ ‫منظم‌ داشته‌ باشید.‌ از‌ خوردن‌ تنقلات‌ بپرهیزید‌ و‌ هیچ ‌گاه‌ پر خوري‌ نکنید.‌‫ گندم‌ را‌ جایگزین‌ آرد‌ سفید‌ کرده‌ و‌ در‌ مصرف‌ شکر‌ و‌ نمک‌ زیاده ‌روی‌ نکنید.

حتما بخوانید :   تغییرات مثبت - چگونه عادت های بد را ترک کنیم؟

 

17. تناسب اندام

‫در‌ برنامه‌ روزانه‌ خود‌ 30‌ دقیقه‌ را‌ به‌ ورزش‌ اختصاص‌ دهید. لازم‌ نیست‌ ‫که‌ خود‌ را‌ براي‌ المپیک‌ آماده‌ کنید؛‌ اما‌ بسیار‌ ضروري‌ است‌ که‌ به‌ طور‌ منظم‌‫ ورزش‌ کنید.‌ همیشه‌ کمربند‌ ایمني‌ خود‌ را‌ ببندید.‌ سیگار‌ نکشید‌ و‌ الکل‌‫مصرف‌ نکنید.‌ تنها‌ زماني‌ احساس‌ خرسندي‌ واقعي‌ خواهید‌ داشت‌ که‌ از‌ لحاظ‌‫ جسمي‌ تناسب‌ داشته‌ باشید.

 

‫18. ازدواج

‫داشتن‌ یک‌ رابطه ‌‌طولاني‌ مدت‌ همراه‌ با‌ تعهد‌ براي‌ خوشبختي‌ و‌ تندرستي‌‫ شما‌ لازم‌ است. «قدرت‌ وفق‌ دهي»‌ و‌ «خلق‌ و‌ خوي‌ خوب»‌ دو‌ کلید‌ اساسي‌‫ براي‌ داشتن‌ یک‌ ازدواج‌ موفق‌ هستند.‌ ویژگی ‌های‌ اصلي‌ شخصیت‌ شما‌ به‌‫ خصوص‌ ارز‫ش ‌هایتان‌ باید‌ با‌ ارزش ‌های‌ همسرتان‌ تناسب‌ داشته‌ باشد‌ و‌ این‌ ‫ارز‫ش ها‌ با‌ یکدیگر‌ جفت‌ و‌ جور‌ باشند.‌ حفظ‌ یک‌ رابطه قوي‌ و‌ محکم‌ نیاز‌ به‌ ‫تلاش‌ زیاد‌ و‌ مهارتهای‌ گوش‌ دادن‌ دارد.‌ براي‌ اینکه‌ شنونده موثري‌ باشید،‌‫ بدون‌ آنکه‌ حرف‌ طرفتان‌ را‌ قطع‌ کنید‌‌ بر‌ آنچه‌ می گوید‌ تمرکز‌ کنید.‌ قبل‌ از‌‫ اینکه‌ پاسخي‌ بدهید‌ چند‌ لحظه‌ تفکر‌ کنید.‌ اگر‌ چیزي‌ را‌ کاملا‌ متوجه‌ نشده ‌اید‌‫ سؤال‌ کنید‌ و‌ اطلاعات‌ بیشتري‌ بگیرید.‌ در‌ آخر‌ گفته ‌های‌ همسرتان‌ را‌ با‌‫ کلمات‌ خود‌ براي‌ تایید‌ بیشتر‌ تکرار‌ کنید.

 

‫19. فرزندان

بهترین‌ کاري‌ که‌ می ‌توانید‌ براي‌ فرزندان‌ خود‌ انجام‌ بدهید‌ این‌ است‌ که‌ بگذارید‌ بدانند‌ که‌ شما‌ بدون‌ هیچ ‌گونه‌ قید‌ و‌ شرطي‌ آن ‌ها‌ را‌ دوست‌ دارید.‌‫ هیچ‌ جا نشیني‌ براي‌ گذراندن‌ زمان‌ با‌ بچه ‌هایی‌ که‌ هر‌ روز‌ در‌ حال‌ رشد‌ کردن‌‫ هستند‌ وجود‌ ندارد.‌ مسئولیت‌ شما‌ این‌ است‌ که‌ برایشان‌ محیطی‌ امن‌ فراهم‌‫ کنید‌ تا‌ بتوانند‌ خودشان‌ دست‌ به‌ تجربه‌ و‌ کشف‌ بزنند.‌ فرزندان‌ فعالیت ‌های‌‫ ‫روزانة‌ شما‌ را‌ ارزش ‌گذاري‌ کرده‌ و‌ رفتار‌ شما‌ را‌ تقلید‌ می ‌کنند.‌ اگر‌ کنترل‌شخصي‌ خود‌ را‌ بر‌ مسائل‌ نشان‌ دهید،‌ به‌ خصوص‌ زماني‌ که‌ با‌ مشکلات‌‫ سر و کار‌ دارید،‌ آ ن‌ها‌ نیز‌ شما‌ را‌ الگوي‌ خود‌ قرار‌ می‌دهند.

حتما بخوانید :   پیشرفت در زندگی در ۱۴ روز

‫20. دوستي

‫اگر‌ می ‌خواهید‌ دوست‌ خوبي‌ باشید‌ با‌ دیگران‌ طوري‌ رفتار‌ کنید‌ که‌ دوست‌‫ دارید‌ با ‌شما‌ رفتار ‌شود.‌ نشان‌ دهید‌ که‌ آ‫ن ها ‌را‌ دوست ‌دارید‌ و ‌برایشان ‌احترام‌ قائل‌ هستید‌ و‌ دوستي‌ با‌ آن ‌ها‌ را‌ ارزشمند ‌می‫ ‌دانید.‌ آن ‌ها‌ را‌ همان‌ طور‌ که‌ ‫هستند‌ بپذیرید.‌ بگذارید‌ بدانند‌ که‌ قدردان‌ رابطه‌ با‌ آن ‌ها‌ هستید.‌ تشکر‌ کنید.‌‫ به‌ فردي‌ تبدیل‌ شوید‌ که‌ مردم‌ دوست‌ دارند‌ با‌ او‌ زمان‌ بگذرانند.‌ مهربان‌ و‌ خوش ‌مشرب‌ باشید.‌ وقتی‌ انتقاد‌ یا‌ شکایت‌ می ‌کنید‌ مواظب‌ باشید‌ عزت‌ نفس‌‫ کسي‌ را‌ جریحه دار‌ نکنید.‌ این‌ سه‌ مورد‌ را‌ همیشه‌ تمرین‌ کنید:‌ مؤدب‌بودن،‌‫ اهمیت‌ دادن‌ و‌ ملاحظه‌ کردن.

 

21. آرامش ذهن

‫به‌ معنویات‌ اهمیت‌ بدهید‌ تا‌ به‌ آرامش‌ درون‌ دست‌ یابید.‌ با‌ نظم‌ دادن‌ به‌ مسائل‌ ذهني‌ خود‌ سعي‌ کنید‌ به‌ عواطف‌ و‌ احساسات‌ خود‌ بیشتر‌ بها‌ بدهید.‌ از‌ ‫دنیاي‌ مادیات‌ فاصله‌ گرفته‌ و‌ به‌ معنویات‌ بپردازید.‌ خود‌ را‌ از‌ شر‌ این‌ تفکر‌ که‌ ‫«همه‌ چیز‌ باید‌ درست‌ باشد»‌ رها‌ کنید.‌ از‌ سرزنش‌ بقیه‌ به‌ این‌ دلیل‌ که‌ سر‌‫ راه‌ موفقیت‌ شما‌ قرار‌ گرفته ‌اند‌ دست‌ بردارید.‌ بخشیدن‌ را‌ تمرین‌ کنید‌ تا‌ به‌ ‫آرامش‌ دست‌ یابید‌ چرا‌ که‌ بخشش‌ کلید‌ ورود‌ شما‌ به‌ قلمروي‌ معنوي‌ آرامش‌‫ ذهن‌ است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *