چگونه از تکنیک های زبان بدن در دنیای واقعی استفاده کنیم؟

چگونه از تکنیک های زبان بدن در دنیای واقعی استفاده کنیم؟

استفاده از زبان بدن در دنیای واقعی

مفهوم تأثیر ذهن و بدن بر روی عقاید و احساسات ، برنامه ریزی عصبی کلامی (ان ال پی) نامیده می شود. در عمل ، ان ال پی برای تغییرالگو های افکاری و رفتاری مورد استفاده قرار می گیرد و البته پیچیده تر از این تعریف کوتاه است . اما از آن جا که بحث اصلی این مطلب در مورد ان ال پی نیست در نتیجه خیلی دربارهٔ آن بحث نمی کنم و به جای آن به دو مبحثی که بسیاری از اوقات مرتبط با زبان بدن اند می پردازم .

دو عبارتی که بیشتر از همه در رابطه با زبان بدن مورد جستجو قرار می گیرد معمولاً « تنفر یا دوست داشتن » و « فریب یا عدم حقیقت » در انواع روابط است ، زیرا این ها همان هایی هستند که قبل، در حین و بعد از یک تعامل ، شما از خودتان می پرسید . برای مثال شما ممکن است با خودتان فکر کنید که :

 •  آیا او مرا دوست داشته است ؟
 •  آیا حقیقت را به من گفت؟ – آیا قصد داشت مرا فریب دهد؟
 •  توانست بفهمد که چقدر من اورا دوست دارم؟ – آیا این طور به نظر می رسید که حقیقت را می گویم ؟
 •  آیا فکر می کنید که نمایندهٔ فروش حقیقت را به ما گفت؟
 •  توانستی بفهمی که چقدراز او متنفرم ؟
 •  آیا پیامی که دیگر نمیخواهم او را ببینم را دریافت کرد؟
 •  ایا مصاحبه کننده مرا دوست داشت ؟
 •  آیا زمانی که رئیسم میگوید اخراجی در کار نیست باید حرفش را باور کنم؟

در هرتعاملی که انجام می دهید ، عنصر دوست داشتن یا متنفر بودن، و حقیقت یا عدم صداقت (فریب) ، وجود دارد و این ها دقیقا عناصری هستند که زبان بدن و رفتارهای غیرکلامی به طور بسیار شفافی آن ها را منتقل می کنند . وقتی دربارهٔ استفاده از زبان بدن به نفع خود صحبت می شود ، بهترین راه این است که برای پاسخ دادن به سؤالاتی دربارهٔ دوست داشتن و حقیقت، از آن استفاده کنید . به خاطر سهولت در کار، بقیهٔ این مطلب را به دو جنبه اصلی در خصوصی تشخیص دوست داشتن (علاقه) و حقیقت اختصاص می دهم.

استفاده از زبان بدن در دنیای واقعی

استفاده از زبان بدن در دنیای واقعی

انتقال علاقه / تنفر انتقال حقیقت / فریب دریافت علاقه / تنفر دریافت حقیقت / فریب این موارد می توانند در موقعیت های بسیار متفاوتی از قبیل : فروشی ، مذاکره ، مصاحبهٔ شغلی ، دوستی، روابط عاشقانه ، تأثیرات اولیه ، قراردادهای تجاری و خیلی موارد دیگر اتفاق بیفتند . این موارد را انتخاب کردیم ، چون کاربردهای عملی بسیار مفیدی دارند.

ارسال زبان بدن و پیام های غیر کلامی قدرتمند در دنیای واقعی

درگذشته شما همیشه از ارتباطات غیرکلامی استفاده می کردید ، اما امروزه آگاهی شما دربارهٔ آن در حال افزایش است و شما با دانستن و شناخت بیشتر می توانید تصمیمات آگاهانه ای دربارهٔ زبان بدنتان اتخاذ کنید . این کار به شما کمک می کند تا برای برقراری ارتباط شفاف تر و مؤثرتر در هر موقعیتی موفق عمل کنید .

انتقال علاقه / تنفر به کمک زبان بدن

در هر برخوردی که دارید یا زمانی که از کنار کسی عبور می کنید ، زبان بدن شما به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ، عقیده تان نسبت به شخصی مقابل یا آن موقعیت را انتقال می دهد . آن موقعیت می تواند شامل یک موضوع بحث، یک رویداد، فعالیت ویا هر چیز دیگری باشد . در این جا نمونه هایی از زبان بدن که ممکن است آگاهانه یا ناخود آگاه با آن ها و علاقه یا تنفرتان را در شرایط متفاوت منتقل کنید برایتان آورده ام .

علاقه در محل کار

تماس چشمی ، لبخند واقعی و حالت چهرهٔ شاد ، تکان دادن سر احوال پرسی با تکان دادن دست ، برگشتن به سمت شخصی ، به جلو خم شدن ، سربه سمت بالا، شانه ها به سمت عقب ، دست ها کاملاً در حالت آرام ، آهسته بر پشت شخصی زدن ، مشتاقانه گوش دادن، نزدیک شدن به شخصی یا نزدیک او ایستادن ، حرکات او را تقلید کردن .

تنفر در محل کار

برقراری حداقل تماس چشمی ( فقط زمانی که مورد نیاز است ) ، حالت چهرهٔ خنثی یا لبخند کوتاه مؤدبانه ، روگرداندن از شخصی ، نگه داشتن سربه طور ثابت یا حرکت آن به عقب و جلو ، شانه ها و سر کمی روبه پایین ( انگار که قصد دارید آن محل را ترک کنید یا می خواهید دیده نشوید) ، وزن خود را به عقب و جلو انداختن ، به عقب گام برداشتن ، دور شدن ، حرکت به صورتی که کف دست روبه جلو باشد وعلامت توقف یا ایست را نشان دهد .

علاقه به یک جلسهٔ سخنرانی

توجه محض به سخنران جلسه ، به سمت جلو خم شدن ، لبخند زدن ، تشویق کردن ، تکان دادن سر یا حرکت بدن هم زمان با توضیحات ، مشارکت در بحث وگفتگو.

تنفر از یک جلسهٔ سخنرانی

به اطراف سالن نگاه کردن ، به سکوی برگزاری سخنرانی خیره نشدن ، خیال بافی ، به صندلی خود کاملاً تکیه دادن ، سرسری و بدون توجه به برنامه نگاه کردن ، آرنج خود را روی دستهٔ صندلی گذاشتن و به کف دست خود نگاه کردن ، به طرفین برگشتن و دورشدن ، عدم تشویق یا کم تشویق کردن .

علاقه در مکان های عمومی

تماس چشمی کوتاه ، لبخند مختصریا تکان دادن سر قدم زدن با اطمینان بدون تغییر مسیر شانه ها به عقب ، دستان کاملاً در حالت آرام یا کمی در حال تکان خوردن .

تنفر در مکان های عمومی

پرهیز از تماس چشمی ، برگرداندن چهره یا سر تغییر مسیر قدم زدن برای دورشدن بیشتر هنگام رد شدن کمی به شخص مورد نظر پشت کردن ، حالت چهرهٔ خنثی یا اندکی پوزخند زدن .

علاقه در قرار ملاقات

تماس چشمی زیاد و مستقیم ، لبخند و حالات چهرهٔ با نشاط ، خم شدن به سمت جلو ، تماس های جزئی دست و بازو و شانه ، حرکات دست آرام ، جدی گوش دادن ، قدم زدن و نشستن در فاصلهٔ نزدیک .

تنفر در قرار ملاقات

حداقل تماس چشمی ، لبخند مؤدبانه و حالات چهرهٔ خنثی ، شانه ها کمی خم و افتاده ، به عقب تکیه کردن ، مدام به دور نگاه کردن، حرکات دست به میزان اندک ، با بی تفاوتی یا فقط از روی ادب گوش دادن، قدم زدن و نشستن در فاصلهٔ دورتر، پرهیز یا عقب کشیدن از لمسی شدن .

دوست دارید که حس واقعی دوست داشتن را انتقال دهید ؟ سعی کنید تعداد لبخند هایی که می زنید از حالت همیشگی تان کمی کمتر باشد و فقط زمانی که می خواهید به شخص مقابلتان نشان دهید که چقدردوستش دارید یک لبخند واقعی و مطمئن به او بزنید . این نوع مغایرت باعث انتقال پیامی قوی و موثر طرف مقابلتان می شود .

انتقال حقیقت / فریب به کمک زبان بدن

وقتی صحبت می کنید ، کلام شما درجات متفاوتی از حقیقت را منتقل می کند . این بدان معنی نیست که شما عمداً دروغ می گویید( اگرچه ممکن است این طور هم باشد ) ، بلکه بدان معناست که شما به طور صد درصد آنچه را که فکر می کنید ، احساس می کنید یا می دانید ، بیان نمی کنید که به معنای عدم صداقت یا شاید فریب است . منظور از فریب در این قسمت ، تضاد بین حالاتی است که از خود بروز می دهید ( زبان بدن ) با آن چه که واقعاً در ذهن دارید .

انتقال حقیقت / فریب به کمک زبان بدن

انتقال حقیقت / فریب به کمک زبان بدن

این جا چند مثال از زبان بدن که ممکن است شما به طور آگاهانه یا ناخود آگاه از خود بروز دهید تا حقیقت یا فریب را در شرایط متفاوت انتقال دهید ، برایتان آورده ام .

از دست ندهید :   قدرت حالات چهره در زبان بدن

حقیقت، زمانی که شما از لباس همکارتان خوشتان می آید

لبخند بسیار واضحی برلبانتان می نشیند، چشمان تان گشاد می شود ، ابروانتان بالامی رود ، می گویید « اوه » یا « آه » ، دستانتان را یکی دوبار برهم می زنید ، سرتان را تکان می دهید ، با دست اشاره می کنید که بچرخد ، به جلو خم می شوید و نزدیک ترمی شوید .

فریب ، زمانی که شما از لباس همکارتان خوشتان نمی آید

لبخند مؤدبانه و مختصری می زنید ، کمی سرتان را تکان می دهید درعین حال می گویید : « مبارکه ، چه لباس زیبایی » .

حقیقت ، زمانی که مشتری در مورد خرید کالایی از شما سؤال می کند

تماس چشمی مستقیم برقرار می کنید ، دستانتان را با اطمینان تکان می دهید ، حالت چهرهٔ خنثی یا کمی لبخند بر لب دارید ، کمی به طرفین می چرخید و به سوی مشتری خم می شوید تا به طور مثال تأییدیهٔ استاندارد محصول و کالا را به او نشان دهید و اطمینان او را نسبت به کیفیت کالا یا خدمات جلب کنید .

فریب ، زمانی که میهمانان ناخوانده به شما سر می زنند

لبخند زورکی ، حالت چهرهٔ نا خوشایند ، دست دادن کوتاه و مختصر نزدیک به لبهٔ صندلی نشستن ، وضعیت بدن صاف و کمی خشک ، دستان در یکدیگر قلاب شده ، قرار گرفتن آرنج ها برروی صندلی یا زانوها ، حرکت به سمت در برای ترغیب آن ها به ترک کردن .

دریافت زبان بدن و پیام های غیرکلامی در دنیای واقعی

زبان بدن و پیام های غیرکلامی که شما از دیگران دریافت می کنید هدایت گران قدرتمندی در حین تعامل اند . آن ها به شما نشان می دهند که آیا پیام هایتان بدون توجه به موضوع پیام ، مورد پسند شخصی مقابل قرار می گیرد یا خیر . این به شما اجازه می دهد تا بتوانید در موقعیت مناسب تنفر یا علاقه تان را طی تعامل یا زمانی پس از آن ابراز کنید .

دریافت علاقه / تنفر به کمک زبان بدن

همان طورکه شما عقایدی نسبت به افراد ، رویداد ها ، موضوعات گفتگو و چیزهای مشابه دیگری دارید ، افراد دیگر هم همین عقاید را دارند . آن ها مقبولیت و عدم مقبولیت شان را همانند شما منتقل می کنند اما آگر شما از زبان بدن و رفتارهای غیرکلامی شان آگاه باشید ، پی بردن به افکار آن ها در طول گفتگو و به دست آوردن نتیجهٔ دل خواه برایتان آسان تر خواهد بود . مثال هایی دراین جا آمده است که نشان می دهند چگونه به شخصی که با زبان بدن خود – به طور آگاهانه یا ناخودآگاه – علاقه یا تنفرش را در شرایط متفاوت به شما منتقل می کند ، بتوانید به آن پاسخ دهید .

وقتی از ماشینی که برای فروش گذاشته اید ، خوشش می آید

درحالی که حالت چهره تان مثبت است کمی لبخند بزنید ، سرتان را تکان دهید و با دست به سوی قسمتی از ماشین که مورد توجه او قرار گرفته اشاره کنید ، گاه به گاه کمی به سمت ماشین و کمی به طرف شخصی خریدار خم شوید ، کمی عقب بروید و فاصله تان را از او زیاد کنید تا بتواند با شخص دیگری که به همراه آورده مشورت کند .

وقتی از عقیدهٔ شما دربارهٔ موضوعی خوشش نیاید یا متنفر باشد

تماس چشمی ثابت ، وضعیت بدن خنثی ، حالت چهرهٔ خنثی ، کمی سرتان را مایل نگه دارید تا نشان دهید شما در حال گوش دادن هستید ، هنگام پاسخ از حرکات دستانتان برای تأکید برنکات کلیدی استفاده کنید ، ثابت سرجایتان بایستید .

وقتی از پیشنهاد تأمین بودجهٔ شما خوشش می آید

حالت چهرهٔ خوشایند اما نه خیلی هیجان زده به خود بگیرید ، کمی به سمت جلو خم شوید ، حرکات دستانتان مطمئن باشد ، سرتان را تکان دهید ، تماس چشمی ثابت برقرار کنید .

وقتی از هدیهٔ سالگردی که شما خریده اید خوشش نمی آید

با دقت گوش کنید ، دست ، باز و یا شانه اش را لمس کنید ، چانه تان را پایین آورده و کمی آن را تکان دهید تا پشیمانی تان به او منتقل شود ، به او نزدیک شوید و تماسی چشمی ثابتی برقرار کنید ، لحن صدایتان آرام و حالت چهره تان صادقانه باشد .

وقتی طی مصاحبهٔ شغلی از شما خوشش آمده است

کمی به سمت جلو خم شوید ، با حرکات ملایم دست ، روی مطالبی که فهمیده اید تأکید کنید ، وضعیت بدنتان کمی آرام ( اما لم ندهید ) ، زبان بدن مصاحبه کننده را تقلید کنید ، لبخند بزنید ، تماس چشمی ثابت برقرار کنید .

وقتی از خدماتی که به او داده اید ناراضی است

حالت چهره تان خنثی ، با دقت گوش فرا دهید و گهگاهی سرتان را تکان دهید، لحن صدایتان آرام باشد ، حرکات دستانتان آرام و درحالی که دستانتان را به سمت بیرون حرکت می دهید کف دستانتان را کمی بالا نگه دارید .

وقتی از پیشنهاد های مثبت شما خوشش می آید

لبخند بزنید ، به سمت جلو خم شوید ، نزدیکتر به او بنشینید ویا بایستید . دست، بازو و یا شانه اش را لمس کنید ، یا لپ اش را بکشید ، تماس چشمی ثابت برقرار کنید ، سرتان را تکان دهید .

وقتی از سخنرانی یا معرفی شما خوشش نیامده است

وضعیت بدنتان را کمی در حالت آرام قرار دهید ، لحن صدایتان را به حالتی که به طور معمولی گفتگو می کنید سوق دهید ، تماس چشمی برقرار کنید ، به سوی حضار قدم بردارید ، درحالی که حالت چهره تان خوش بینانه است کمی لبخند بزنید.

دریافت حقیقت / فریب به کمک زبان بدن

همان طور که شما در حالت کاملاً عادی ، تمام حقایق را بیان نمی کنید ، پس دیگران هم به همین روش عمل می کنند و همان طور که شما لزوماً به طور عمد دورغ نمی گویید ، دیگران هم این کار را نمی کنند . زمانی که شما از زبان بدن و رفتارهای غیرکلامی دیگران آگاه باشید ، قادر خواهید بود تا میزان حقیقت یا فریب آن ها را بهتر ارزیابی کرده و به همان نسبت پاسخ شان را بدهید . در این جا به چند مثال می پردازیم تا بدانید وقتی دیگران با زبان بدنشان ( چه آگاهانه و چه ناخودآگاه ) حقیقت یا فریب را در شرایط متفاوت منتقل می کنند ، چگونه باید پاسخ دهید .

از دست ندهید :   طرز برخورد صحیح والدین با نوجوانان و جوانان خانواده

حقیقت ، در مورد پایان دادن به رابطه

نسبت به حالت معمولی ، کمی دورتر از شخص مقابل بنشینید یا بایستید ، وضعیت بدنتان کاملاً آشکار باشد ، با دقت گوش کنید، تماس چشمی ثابت برقرار کنید ، حالت چهره خنثی باشد .

فریب ، زمانی که درخواست اضافه حقوق می کنید

تماسی چشمی ثابت ، لحن صدا آرام ، حفظ فاصله ثابت ، وضعیت بدن خنثی ، با دقت به جواب های سؤالاتتان گوش دهید ، از دستانتان فقط برای تأکید بر جملاتتان استفاده کنید ، به طور یک نواخت و آرام اتاق یا دفتر کار را ترک کنید .

حقیقت ، وقتی دخترتان ساعات رفت و آمد به خانه را رعایت ذکرده است

تماس چشمی ثابت و مستقیم ، حالت چهره خنثی ، وضعیت بدن آمرانه و جدی ، لحن صدا آرام ، حرکت دست یا لمس دل گرم کننده .

فریب ، درباره این که چرا مشتری از شخصی دیگر خرید کرد

حالت دست آرام و فقط برای تأکید برنکات کلیدی ، تماس چشمی ثابت ، لحن صدا دوستانه یا خنثی ، دست دادن معمولی ، قدم زدن مطمئن ، وضعیت بدن کاملا صاف .

حقیقت ، درباره گزارش مالی بی کیفیت

وضعیت بدن آشکار ، تماس چشمی ثابت ، تکان دادن سر برای تأکید عبارات درست ، برای نشان دادن توجه تان کمی به جلو خم شوید ، لحن صدایتان ارام ، حرکات دست در حداقل ممکن .

فریب ، درباره مزه یک غذای مخصوص

حالت چهره خوشایند و داشتن لبخند بر لب ، حفظ تماس چشمی ، سر بالا در وضعیت خنثی ، حرکات دست آرام ، ریلکس ، با دقت گوش دهید ، لحن صدا خوشایند .

مشاهدهٔ زبان بدن و پیام های غیرکلامی در دنیای واقعی

زمانی که به ارتباط غیرکلامی در دنیای واقعی نظاره می کنید متوجه می شوید به ندرت ارتباط غیرکلامی را می توان یافت که همانند آنچه من در طول این مطالب برایتان مثال زده ام آسان و قابل فهم باشد . حقیقت این است که طی هر تعاملی زبان بدن و رفتارهای غیرکلامی شرکت کنندگان به طور مداوم رفتارشان را تطبیق می دهند . همین طبیعت بسیار پویای ارتباط غیرکلامی است که آن را بسیار قدرتمند می سازد ، زیرا شما می توانید با استفاده از آن از فراز و نشیب های یک تعامل به خوبی عبور کنید .

مشاهدهٔ زبان بدن و پیام های غیرکلامی در دنیای واقعی

مشاهدهٔ زبان بدن و پیام های غیرکلامی در دنیای واقعی

به زبان بدن دیگران با دقت توجه کنید و برای بهبود توانایی تان در خواندن زبان بدن، تمرین کنید . برای مثال دفعهٔ بعد که شما در جلسه ای حضوردارید و مسئول جلسه ، شخصی را برای تشویق و تمجید انتخاب می کند ، دقت کنید که چطور از زبان بدن برای تقویت سخنانش استفاده می کند و چطور کارمندان دریافت کنندهٔ این پیام به آن واکنش نشان می دهند . شما از این تبادلات چه چیزی می آموزید ؟ ایا چیزی وجود دارد که بتوانید برای استفادهٔ خودتان زمانی که می خواهید کارمندان تان را مورد تشویق و تحسین قرار دهید از آن بهره ببرید ؟ اگرمی توانید در کلاس درس فرزندتان حاضر شوید و مشاهده کنید چگونه معلم از زبان بدن دانش آموزان برای تعلیم و آموزش به آنها کمک می گیرد . آیا بچه ها به خاطر اینکه خیلی وقت است روی صندلی هایشان نشسته اند، وول می خورند و بی قراری می کنند ؟ دقت کنید چطور معلم مکث می کند و بچه ها را وادار به ایستادن ، انجام حرکات کششی ، تکان دادن دست ها و پا ها و شکلک درآوردن می کند ، سپس دوباره به آن ها دستور می دهد که سر جایشان بنشینند . به احتمال زیاد بچه ها دیگر سرجایشان بی قراری نکرده و با دقت بیشتری به درس معلم توجه می کنند . از این روی داد چه چیزی می آموزید ؟ آیا می توانید از معلم سرمشق بگیرید و از زبان بدن فرزندتان با آگاهی برای تربیت در محیط خانه استفاده کنید؟

هم چنین باید بیاموزید که وقتی دیگران را مشاهده می کنید چه کارهایی را نباید انجام دهید . برای مثال ، وقتی صندوق دار یک فروشگاه به صف طویل مشتریانی که منتظرند نگاه می کند ، چشمانش را به نشانهٔ اعتراض به سمت بالا می چرخاند ، سرش را تکان می دهد و دوباره با همان سرعت قبلی خود مبلغ خوار و بارها را وارد صندوق می کند . چطور افرادی که در صف ایستاده اند با دیدن نگرش منفی صندوق دار نسبت به مقدار کاری که در پیش دارد واکنش نشان می دهند؟ آیا زبان بدن صندوق دار بر روی صبور بودن مشتریان منتظر در صف تأثیر مثبت دارد یا منفی ؟ اگر شما در قسمت فروش کار می کنید ، بنابراین احتمالاً از قبل با زبان بدن و رفتارهای غیرکلامی آشنا هستید ، زیرا به کمک آن می توانید در تعامل با مشتریان موفق تر عمل کنید و فروشتان را بالا ببرید . اما اگر شما در بخش فروش کار نکنید چه ؟ اگر شغلتان طوری باشد که درون اتاقکی باشید و اطرافتان را اتاق های زیادی محاصره کرده باشند که درون هراتاقک شخصی نشسته و تمام حواسش به کار خودش است ، آن وقت دیگر زبان بدن به چه درد تان می خورد ؟ باید گفت بازهم آگاهی از زبان بدن دراین شرایط مفید و کاربردی است . شما میتوانید از آن در حفظ روابط خود با دیگرانی که اطرافتان هستند ، در تشخیص و برآورده کردن انتظارات رفتاری ودیگر موارد مشابه استفاده کنید .

هر زمان که در حال انتخاب شغلی هستید به زبان بدن مصاحبه کننده و مخصوصاً کارمندان دیگر ( اگر این امکان برایتان وجود دارد تا از محل کار دیدن نمایید ) توجه کنید ، چرا که از این طریق اطلاعات زیادی دربارهٔ محیط کار می توانید کسب کنید . آیا کارمندان لبخند بر لب دارند ، قدم هایشان را با نشاط بر می دارند، در راهرو به یکدیگر سلام می کنند یا در کار گروهی با یکدیگر همکاری دارند؟ یا مشاهده می کنید که سرشان را پایین می اندازند ، تماس چشمی برقرار نمی کنند ، هیچ حرفی نمی زنند و رویشان را از هم برمی گردانند؟ این ها اطلاعات بسیار قدرتمندی برای شما فراهم می کنند تا با توجه به آن ها تصمیم بگیرید که آیا آن کارفرما یا آن کار مناسب شخصیت شماست یا نه . مخصوصاً اگر مصاحبه کننده جوکاری را بسیار متفاوت از آن چیزی شرح می دهد که شما آن را از نزدیک می بینید .

تأثیر یا سوءاستفاده ؟

منظور از این که گفته می شود به درستی از این اطلاعات استفاده کنید ، چیست ؟ به این معنی است که شما بدانید با به کاربردن علائم غیرکلامی سعی دارید بر روی تعامل تان تأثیر بگذارید یا این که قصد دارید با سوء استفاده از آن ها تعامل را به نفع خود به پایان برسانید . اگر سعی دارید که یک مشتری را برای خریدن متقاعد کنید ، بچه ای را دلگرم کنید و به او بگویید که دوست داشتنی است و همه قدر او را می دانند یا بر روی مطلبی که به حضار می گویید تأکید کنید ، در این صورت استفاده از زبان بدن و رفتارهای غیرکلامی درگفتگوهایتان بسیار مناسب و تأثیرگذار است . اما اگر از این دانش برای سوء استفاده از دیگران به منظور انجام دادن کاری که می خواهید یا گفتن حرفی که می خواهید بزنید ویا توافق سر چیزی که می دانید به نفعشان نیست یا غیرمنصفانه است استفاده کنید درواقع کار بسیار ناشایستی مرتکب شده اید .

زبان بدن

زبان بدن

برای مثال فرض کنیم شما و همکارتان در مورد بهترین راه حل برای رفع مسئلهٔ ایجادشده در قسمت تولید عقاید متضادی دارید . رئیس دربارهٔ همین مسئله جلسه ای تشکیل می دهد . قبل از شروع جلسه شما همکارتان را می بینید و با لحنی تهاجمی و وضعیت بدن سلطه جو و حرکات تهدیدکنندهٔ دستانتان به او می فهمانید که بایستی به نظر شما احترام بگذارد و نظر خودش را در جلسه عنوان نکند . این کار یعنی سو استفاده از رفتارهای غیرکلامی و زبان بدن و کار بسیار اشتباه و ناشایستی است .

از دست ندهید :   ان ال پی ( NLP ) و عظمت ضمیر ناخودآگاه

اما آگر علائم غیرکلامی که شما استفاده می کنید آن طور که من توصیف کرده ام مشخص و واضح نباشند چه ؟ اگر شخص دیگر حرکت بدنی که شما آن را حاکی از اعتماد به نفس می دانید و جسورانه تلقی می کنید را تهدیدآمیز برداشت کند آن وقت چه ؟ آیا شما از رفتارهای غیرکلامی برای تأثیر استفاده کردید یا از آن سوء استفاده کردید؟ جواب بسته به آن که این ها از سمت شما باشد یا افراد دیگر ، متفاوت است . وقتی پای تأثیر و سوءاستفاده به میان می آید تفاوت های ظریف و تغییرات متفاوتی پدیدار می شوند اما حقیقت در دو مورد بسیار مهم آشکار می شود : درستی و نیت .

درستی و نیت

وقتی مطمئن نیستیم یک رفتار غیرکلامی دلالت بر تأثیر یا سوء استفاده دارد ، بایستی حقیقت را با توجه به درستی و قصد انجام آن عمل کشف کرد. به عبارتی دیگر آیا زبان بدن به کاربرده شده دارای نیت مثبت بود یا منفی ؟ آیا با صداقت و درستی صورت گرفت یا اندیشهٔ نادرستی پشت آن وجود داشت ؟ این ها مفاهیم گنگ و مبهمی اند که بایستی آن ها را بفهمیم ، اما باز هم فهمیدن تمام این مسائل به طور کامل، نمی تواند لزوماً منجر به استفادهٔ درست و مناسب از زبان بدن شود . شما خودتان بهتر از هر کسی می دانید که آیا در یک تعامل نیتتان درست است و یا این که صداقت و درستی را در رفتارهای غیرکلامی درنظرگرفته اید یا خیر .

برای روشن کردن منظورم ، مثالی برایتان آورده ام. حتماً در برخی مهمانی ها و یا جلسات یا بین دوستان با فال گیرهایی رو به رو شده اید که ادعا می کنند می توانند انرژی شما را بخوانند و اینده تان را پیش بینی کنند . آن ها برای این که بتوانید جلویشان بنشینید و به حرف هایشان در مورد خودتان و مسیر زندگی تان گوش کنید از شما پول می گیرند . واقعیت این است که یک فال گیر ادراک حسی یا توانایی غیبی برای دیدن آینده تان را ندارد بلکه آن ها در خواندن زبان بدن وعلائم غیرکلامی بسیار ماهرند . جلسه معمولاً با چند گفتهٔ معمولی در مورد زندگی تان تا به امروز شروع می شود . شاید این طور عنوان شود که شما در طول زندگی تان با ناکامی هایی مواجه شده اید و چیزهایی وجود دارد که می خواهید در آینده آن ها را تغییر دهید . البته این ها حرف های بسیار معمولی و عمومی اند که برای تمامی افراد صدق می کنند اما فال گیر این حرف ها را به صورت داستان در می آورد و می داند که شما فکر می کنید تمام چیزهایی که می گوید همان هایی است که به خاطر برخورداری از استعداد الهی از غیب به او می رسد . زبان بدنتان احساسات شما را برملامی کند و این دقیقاً همان جایی است که فال گیراز آنجا شروع می کند و از رفتارهای غیرکلامی تان سرنخ هایی به دست می آورد . بسیاری از فال گیرها به خوبی می دانند که از موهبت الهی بهره مند نیستند ، اما متأسفانه آن ها از شما سوء استفاده می کنند و به خاطر کارهایشان از شما پول می گیرند . آن ها همان طور که حرف می زنند می توانند زبان بدن و علائم غیرکلامی تان را بخوانند. این نوع فال گیرها با نیت منفی و افکار نادرست با تعامل هایشان برخورد می کنند ، زیرا به خوبی می دانند که به اصطلاح استعدادشان واقعی نیست.

فال گیر و زبان بدن

فال گیر و زبان بدن

بسیاری از افراد را در جامعه می بینید که برای اهداف خود از دیگران سوء استفاده می کنند به عنوان مثال:

 • فروشندهٔ ماشین دست دوم که جلوی فرورفتگی روی سپرمی ایستد تا شما نتوانید آن را ببینید .
 •  فرد بزرگسالی که از نظر عاطفی یا جسمانی از بچه ای سوء استفاده می کند .
 • فروشنده برای این که مشتری را وادار به خرید کند به او دروغ می گوید « این یکی دیگر آخرین است » و پس از آن که مشتری دور می شود یکی دیگر از کشو بیرون می آورد .
 •  شوهری که هر زمان با خانمش اختلاف دارد برای آن که او تسلیم شود و از درگیری اجتناب کند از خانه بیرون می رود .
 • گردن کلفت مدرسه که از بچه ها پول ناهار می گیرد .
 • آژانس های تبلیغاتی که برای پوشاندن کیفیت نامرغوب کالایی آن قدر در مورد آن کالا تبلیغ می کنند که دیگران فکر می کنند با خرید آن ، معاملهٔ خوبی انجام داده اند .

مثال های زیادی دراین باره وجود دارد . اگر زمانی وسوسه شدید تا از دانشی که دربارهٔ زبان بدن و رفتارهای غیرکلامی به دست آورده اید ، سوء استفاده کنید به خاطر داشته باشید ، شما ممکن است یک بار دوبار یا حتی چند بار ظاهراً موفق شوید اما سرانجام دیگران به آنچه که انجام می دهید پی خواهند برد و سپس مجبور خواهید شد که نتایج کارتان را به دوش بکشید . ممکن است مشتریانتان را از دست بدهید ، نفوذتان از بین برود ، احترام شخصی مهمی را از دست بدهید یا ممکن است نتایج غیر منتظره ای را تجربه کنید . مطمئن باشید نتایجی عایدتان می شود که شما آن ها را دوست ندارید . جنبهٔ بسیار مثبتی در تمام این مطالبی که گفته شد وجود دارد و من بحث را با این چشم انداز خوش بینانه به پایان می برم . دانش شما از زبان بدن و رفتارهای غیرکلامی شما را در موقعیت بسیار خوبی قرار می دهد تا ازسوء استفاده دوری کنید . علاوه براین شما می توانید این دانش را با دیگران به اشتراک بگذارید تا آن ها هم از مزایای آن بهره مند شوند . از شما می خواهم با دانش جدیدی که به دست آوردید پیشرفت کنید و برروی دیگران تأثیر مثبت بگذارید.

شما چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
[تعداد امتیازات: 1 میانگین امتیاز: 2]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *